Styrelseprotokoll 20160827

STYRELSEN ÖSTBYVÄGSAMFÄLLIGHET

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde med Östby Vägsamfällighet

Dag 2016 08 27

Plats: Hos Jörgen Sundberg, Tegen

Närvarande: Thomas Örtendahl, ordförande, Jörgen Sundberg, Peter Andersson, Andreas Andersson, Gunilla Örtendahl, Britt-Marie Jangestrand, sekreterare

1. Öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.    

3. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Jörgen Sundberg.

4. Uppföljning av ärenden från föregående möten

Vändplatsen vid Lena Jönssons garage: Ärendet avskrivs tills vidare, kan dock medföra en ökad timtidsdebitering vid arbeten på vägen upp till fastigheterna Sannerhult 1:17 och 1:18 (Sundberg och Johnson).

Dikesklippning: Dikesklippning är gjord men blev inte tillfredsställande utfört. Kompletterades av medlemmar på vägarbetsdagen. Pris på egen maskinutrustning för framtida klipparbete infordras genom ordföranden.

Träd för nära vägen: Ordföranden anmälde att brevväxling skett mellan markägaren Stefan Broberg och vägföreningen genom Thomas Örtendahl.Svarsbrevet från markägaren, som svarat genom juridiskt ombud, innebär att träd som står för nära vägen kommer att tas bort när markägaren gör andra fällningar i området.

Snöpinnar: Snöpinnar skall sättas ner lördagen den 29 oktober med början kl. 10.00. Pinnarna bör sättas ner genom att använda elverk och borr alternativt bilas ner. Ett testhål borras före nedsättning av alla pinnarna.

Peter Andersson tar emot anmälningar om medverkan i arbetet.

Vägunderhållsarbeten: Offert har inkommit från Färgelanda Schakt.Kontakt tas med Trafikverket angående bidrag till planerade arbeten 2017.

Förråd för snöpinnar mm: I samband med vägarbetsdagen uppfördes av medlemmarna ett skjul för förråd av snöpinnar etc. Lite arbete återstår, bl a skall förrådet kompletteras med hyllanordning för snöpinnarna.

Förrådet är placerat vid nedfarten till Lindalsbacken.

5. Planerade åtgärder hösten och vintern

Förbättringsarbetena vid infarten från väg 172 skall genomföras.

Städdagen 2017 ställs in.

Grusning av vägen erfordras under 2017.

6. Ekonomisk rapport

Kassören meddelade att på föreningens konton finns idag 86.767 kronor fördelade på två konton varav ett är ett fonderingskonto med en behållning på 41.645 kronor. På föreningskontot är behållningen 45.122 kronor.

7. Bilparkering på vägen

Kontakt tas med Trafikverket angående skyltning om p-förbud längs Tegenvägen samt också skyltning om hastighetsbegränsning till 50 km/tim. Frågan tas senare upp på årsmötet.

8. Tid för nästa möte

Nästa möte med styrelsen skall ske lördagen den 8 april 2017 kl. 10.00 hos ordföranden Thomas Örtendahl, Tegen.

9. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på föredragningslistan förklarade ordföranden dagens möte avslutat och tackade kassören Jörgen Sundberg för visad gästfrihet.

Vid protokollet

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl                   Jörgen Sundberg

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS