Logo

Styrelseprotokoll 20200419

PROTOKOLL

STYRELSEN FÖR ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

 

Dag

2020 04 19

Plats

Hos ordföranden Thomas Örtendahl, Tegen

 

Närvarande

Thomas Örtendahl, ordförande

Peter Andersson, ledamot

Jörgen Sundberg, ledamot, kassör

Andreas Andersson, suppleant

Britt-Marie Jangestrand, ledamot, sekreterare

 

1. Öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

2. Godkännande av kallelse med före dragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

 

3. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Andreas Andersson.

 

4. Uppföljning av ärenden från före gående möte

Thomas Örtendahl har tillsammans med Andreas Andersson inspekterat de stenar och berg i dagen som återfinns på vägen. Inspektionen föranleder inga åtgärder.

De stålbackar som legat kvar efter Moelvens arbeten i närheten av infarten till Rosendalen har nu efter flera påstötningar äntligen fraktats bort.

 

5.  Kommentarer efter den gångna vintern

Den gångna vintern har varit mild och snöfattig varför snöröjning endast erfordrats vid ett tillfälle.

 

6. Frågor inför årsmötet 2020

Sekreteraren kallar i sedvanlig ordning till årsmötet den 31 maj (pingstdagen).

Årsredovisning sammanställs av sekreteraren och kassören översänder en ekonomisk redovisning som underlag till diagram att införas i redovisningen.

Kallelse med uppgift om varje medlems vägavgift utsänds av sekreteraren, och i likhet med föregående år skrivs inga utbetalningsavier ut, då ju summa och bankgirokonto framgår i kallelsen.

Valberedningen presenterar förslag till styrelsemedlemmar.

 

7. Planerade åtgärder våren/sommaren 2020

Saltning av vägen planeras ske innan midsommaren. Andreas Andersson ombesörjer beställning.

 

8. Vägföreningens hemsida

Ordföranden anmälde att han kontinuerligt uppdaterar hemsida                                        .

9. Ekonomisk rapport

Kassören meddelade att det på samfällighetens konto vid dagens datum finns 33.340:38 kronor.

Det gångna året har medfört mycket högre kostnader jämfört med året innan, beroende på bl a att grusning av hela vägen skett med inte mindre än 750 ton. Återhållsamhet med övriga arbeten på vägen är därför nödvändigt.

Förfrågan har inkommit från en skogsägare som inte är ansluten till samfälligheten om att få nyttja vägen för framkörning av timmer. För detta kommer vägsamfälligheten att kräva en ersättning motsvarande praxis 7 kr per kubikmeter utkört timmer samt att vägen efter nyttjandet återställs av berörd skogsägare till skick som före nyttjandet. Ordföranden vidarebefordrar styrelsens beslut och håller kontakt med skogsägaren ifråga.

 

10. Övriga ärenden

Peter Andersson ställde fråga om antalet styrelsemöten. Vi beslöt att ett möte räcker

Samfällighetsföreningen har haft ett möte under året.

Snöpinnarna 2020 sätts ut lördagen den 24 oktober.

 

11. Tid för nästa sammanträde          

Tid för nästa sammanträde bestäms vid årsmötet 31 maj 2020.

 

12. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.                 

Vid protokollet

 

Britt-Marie Jangestrand

 

Justerat:

 

Thomas Örtendahl                   Andreas Andersson

Copyright © 2016, Östby Vägsamfällighet || Sidan skapad av LANTECH.se