Styrelseprotokoll 20190413

PROTOKOLL STYRELSEN ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

 

Dag 2019 04 13

 

Närvarande Thomas Örtendahl, ordförande, Peter Andersson, ledamot, Gunilla Örtendahl, suppleant, Andreas Anderson, suppleant, Britt-Marie Jangestrand, ledamot, sekreterare

 

1. Öppnande

Ordföranden Thomas Örtendahl hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2. Godkännande av kallelse med före dragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

 

3. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Gunilla Örtendahl.

 

4. Uppföljning av ärenden från före gående möte

Andreas Andersson och Thomas Örtendahl gör en besiktning av vägen och kollar stenar i dagen.

Anmärkning har inkommit från snöröjaren om att snöpinnarna placerats för nära vägbanan.

Thomas Örtendahl har upprepade gånger kontaktat Moelven för bortforsling av stålbackarna som ligger i terrängen längs vägen. Som en sista åtgärd kontaktas Moelven på nytt och med besked, att om inte företaget fraktar bort stålbackarna inom viss föreskriven tid, kommer vägsamfälligheten att frakta bort dem och debitera företaget för bortforslingskostnaderna.

 

Thomas Örtendahl kontaktar valberedningen inför årsmötets val av styrelse och övriga uppdrag för vägsamfälligheten.

 

5. Kommentarer efter den gångna vintern 2018/2019

Andreas Andersson rapporterade att snöröjning skett vid c:a 6-7 tillfällen under den gångna vintern.

Snöpinnarna har plockats in för säsongen av Jörgen Sundberg.

 

6. Frågor inför samfällighetens årsmöte

Förslag till kallelse skickas till ordföranden innan den skickas ut till samtliga medlemmar.

Sekreteraren anmälde att några inbetalningsavier inte kommer att skickas ut eftersom flertalet betalar medlemsavgiften via Internet. Däremot kommer att anges i kallelsen den åsatta fastighetens avgift samt samfällighetens bankgirokonto.

 

På årsmötet tas upp frågan om fler frivilliga för utsättning av snöstakarna som planeras sättas ut den 19/10 2019.

 

7. Planerade åtgärder våren/sommaren 2019

Saltning av vägen samt ett nytt gruslager kommer att ske innevarande sommar.

Andreas Andersson utför arbete med att höja upp vägen i lutande kurvor.

 

8. Vägföreningens hemsida

På årsmötet tas upp innehållet i samfällighetens hemsida med bl.a. uppgift om adresslista och information om GDPR.

 

9. Ekonomisk situation

Från kassören hade inkommit en ekonomisk översikt där det framgår att behållningen på samfällighetens konton per 2019 03 31 uppgår till 109.937 kronor och att kostnaderna fram till samma datum uppgått till 67.747 kronor. Samfällighetens ekonomiska status föreläggs årsmötet 2019 06 09.

 

10. Övriga ärenden

Styrelsen kunde konstatera att deltagarantalet vid samfällighetens årsmöten sjunkit de senaste åren. Thomas Örtendahl gör en genomlysning tre år tillbaka i tiden.

 

11. Nästa samman träde

Styrelsen diskuterade nödvändigheten av att ha mer än ett styrelsemöte mellan årsmötena. Ett sammanträde på våren inför kommande årsmöte upplevdes som mest angeläget, varför styrelsen vid dagens möte inte avtalade någon ny tid för nästa sammanträde.

 

12. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg förklarade ordföranden Thomas Örtendahl dagens sammanträde avslutat.

 

Vid protokollet

 

Britt-Marie Jangestrand

sekr

 

Justerat:

 

Thomas Örtendahl         Gunilla Örtendahl

ordförande

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS