Styrelseprotokoll 20180825

PROTOKOLL STYRELSEN ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Dag 2018 08 25

Plats Hos kassören Jörgen Sundberg, Tegen

Närvarande, Thomas Örtendahl, ledamot, ordförande, Jörgen Sundberg, ledamot, kassör, Peter Andersson, ledamot, Gunilla Örtendahl suppleant, Andreas Andersson, suppleant, Britt-Marie Jangestrand, ledamot, sekreterare

1. Öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet

2. Kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

3. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Andreas Andersson.

4. Uppföljning av föregående ärenden

Kantklippning av vägrenar har nu ägt rum. Klippningen fick dock uppskjutas på grund av brandrisken under den varma för- och högsommaren.

5. Planerade åtgärder

Ny sandlåda skall placeras vid Rosendalskurvan. Sandlådan köps in hos Andrésens Maskin. Andreas Andersson ombesörjer inköpet.

Vägen har bedömts bra enligt besiktningsutlåtande från Trafikverket. Några stenar har dock kommit upp i dagen. Bidrag upp till 70 % av kostnaden utgår från Trafikverket för upptagning av stenar på vägen. Vägen kollas upp i samband med att snöstakarna placeras ut. Datum för utsättning av snöstakarna bestämdes till lördagen den 27 oktober med början klockan 11.00. Fem personer behövs för att utföra arbetet. Maskin för att sätta ner stakarna hyrs in via Arento Maskinuthyrning. Jörgen Sundberg ansvarar för inhyrningen. Nya snöstakar köps in, 100 st., Jörgen Sundberg kollar upp billigaste inköpsställe, ev. Jula, ev. hos Vägverket och köper in erforderligt antal.

Thomas Örtendahl anmälde att han varit i kontakt med Moelven angående stålbackarna som är upplagda intill fisketavlan. En underentreprenör, Västskog, har satt ut nya granplantor och för ändamålet använt nämnda stålbackar men inte avlägsnat dem. Moelven har lovat agera för att transportera bort dem.

Inför årsmötet 2019 kontaktas valkommittén för att ge information om vilka uppdrag i föreningen som är i tur att väljas.

6. Ekonomisk rapport

Kassören anmälde att på föreningens båda konton finns i dagsläget 87.448 kronor.

Alla medlemmar har betalat sina vägavgifter. I början av februari 2019 beräknas det statliga bidraget på c:a 48.000 kronor betalas ut.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras äga rum lördagen den 6 april 2019 kl 11.00 hos ordföranden Thomas Örtendahl.

8. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg förklarade ordföranden dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl               Andreas Andersson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS