Styrelseprotokoll 20180407

PROTOKOLL

Östby Vägsamfällighet

Styrelsemöte

Dag: 2018 04 07

Plats: Hos ordföranden Thomas Örtendahl

Närvarande

Thomas Örtendahl, ordförande; Jörgen Sundberg, ledamot; Peter Andersson, ledamot; Gunilla Örtendahl, suppleant; Andreas Andersson, suppleant; Britt-Marie Jangestrand, sekreterare (ledamot)

1. Öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

3. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Jörgen Sundberg.

4. Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöte

Kantklippning skall ske efter midsommaren, beställs hos Erik Montelius.

5. Kommentarer efter den gångna vintern

Snöröjning av vägen har skett vid c:a tio tillfällen under vintern 2017/2018.

6. Frågor inför samfällighetens årsmöte

Årsmötet äger rum traditionsenligt på pingstdagen som infaller den 20 maj 2018.

Valberedningen skall föreslå val av olika funktionärer till styrelsen.

Kassören sammanställer sedvanlig ekonomisk rapport och sekreteraren utarbetar samfällighetens årsredovisning.

Kallelse med bilagt inbetalningskort på årsavgiften tillställes medlemmarna c:a tre veckor före årsmötet.

Medlems vägavgift skall vara bokförd på föreningens konto vid årsmötet för att medlem skall ha rösträtt.

Vid årsmötet informeras om återupptagen tradition att på långfredag promenera upp till Hjortåsberget.

7. Planerade åtgärder

En ny sandlåda skall tillverkas och ställas upp vid kurvan vid Rosendalen.

Påfyllning av grus skall ske till samtliga fyra sandlådor.

Andreas Andersson tar bort lutande gran över vägen i närheten av Kalvängen.

Väghyvling beställs genom Jörgen Sundbergs försorg. Arbetet utförs innan midsommar, ev. med påfyllning av extra grus. Därefter skall saltning av vägen ske.

8. Föreningens hemsida

Ordföranden Thomas Örtendahl meddelade att hemsidan uppdateras kontinuerligt.

9. Ekonomisk rapport

Kassören Jörgen Sundberg meddelade att det på föreningens konto i dagsläget finns 79.516 kronor.

Det statliga bidraget på 51.998 kronor inkom i februari.

Från medlemmarna beräknas inkomma 39.500 kronor i vägavgifter.

10. Övriga frågor

Ordföranden anmälde att han får information från organisationen ”Riksförbundet Enskilda Vägar” som samfälligheten är medlem i.

Organisationen anordnar bl a kurser och konferensermsom kan vara intressanta för styrelseledamöter i vägföreningar.

Elverk hyrs in genom Andreas Anderssons försorg och används för nedsättning av snöpinnar inför nästa säsong.

Ett antal nya snöpinnar köps in, de gamla sorteras ut och slängs i samband med att de tas upp inom kort. Andreas Andersson kollar lämpligt inköpsställe.

11. Tid för nästa sammanträde

Styrelsen skall avhålla nästa sammanträde lördagen den 25 augusti 2018 kl. 10.00 hos Jörgen Sundberg, Tegen.

12. Sammanträdets avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på föredragningslistan tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Britt-Marie Jangestrand, sekr.

Justerat:

Thomas Örtendahl, ordf

Jörgen Sundberg, kassör

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS