Styrelseprotokoll 20170408

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde med Östby Vägsamfällighet

 

Dag 2017 04 08

Plats Hos Thomas Örtendahl, Tegen

Närvarande Thomas Örtendahl, ordförande; Jörgen Sundberg, ledamot; Peter Andersson, ledamot; Britt-Marie Jangestrand, ledamot/sekreterare; Andreas Andersson, suppleant; Gunilla Örtendahl, suppleant

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av av kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

3. Justering                      

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Peter Andersson.

4. Uppföljning av föregående ärenden

Prisuppgift infordras från Tomas Strid, Färgelanda, om tillhandahållande och uppsättning av snöpinnar inför kommande säsong.

Thomas Örtendahl undersöker via Färgelanda kommun om information om lämplig dikesröjare som kan anlitas för dikesröjning längs vägen. Dikesklippningen som tidigare genomförts blev inte tillfredsställande utförd.

Ordföranden rapporterade att Trafikverket muntligt har godkänt väghöjningen, men att skriftlig bekräftelse avvaktas.

Grusning av hela Tegenvägen erfordras under 2017 och saltning av vägen skall ske så snabbt som möjligt efter att grusningsarbetet slutförts. Även den asfalterade sträckan vid infarten från väg 172 skall grusbeläggas. Andreas Andersson infordrar anbud på arbetena.

5. Kommentarer efter den gångna vinter perioden

Vintern 2016/2017 har varit osedvanligt mild, snöröjning har behövts vid tre tillfällen.

6. Frågor inför års mötet 2017/- Planerade åtgärder våren/sommaren2017

Samfällighetens årsmöte äger rum traditionsenligt på pingstdagen som i år infaller den 4 juni. Sekreteraren utfärdar sedvanlig kallelse och upprättar förslag till årsredovisning.

Valberedningen skall presentera förslag på val till de funktioner i styrelsen som står i begrepp att väljas om.

Planerade underhållsarbeten skall redovisas för medlemmarna vid årsmötet samtidigt som medlemmarna informeras om föreningens ekonomi.

7. Vägföreningens hemsida

Thomas Örtendahl informerade om föreningens hemsida som kontinuerligt uppdateras.

Styrelsen diskuterade praxis om offentlighet och sekretess i det material som läggs ut på hemsidan.

8. Ekonomisk rapport

Kassören Jörgen Sundberg meddelade att föreningens likvida medel finns på två konton, varav ett betecknat fondkonto med en behållning på 61.437 kronor och ett transaktionskonto med en behållning på 52.052 kronor. Sammanlagt förfogar föreningen över 113.489 kronor.

Från medlemmarna inkommer i vägavgifter 39.000 kronor och från Vägverket erhålls 50.000 kronor i bidrag. Utgifterna för beräknat vägunderhåll under år 2017 utgör c:a 75.000 kronor.

9. Övriga ärenden

Snöpinnarna som sattes upp under hösten 2016 tas bort genom Jörgen Sundbergs, Thomas Örtendahls och Gunilla Örtendahls försorg. Snöpinnarna förvaras i nyuppfört förråd.

10. Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde skall avhållas lördagen den 12 augusti 2017 kl 10.00 hos Peter Andersson.

11. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på föredragningslistan förklarade ordföranden Thomas Örtendahl mötet som avslutat.

 

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl                          Peter Andersson   

 

Tagged under: News

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS