Styrelseprotokoll tidigare

Tid

2014 04 12

Plats

Hos Lars Malm, Göteborg

Närvarande : Thomas Örtendahl, ordförande, Peter Andersson,Lars Malm; Gunilla Örtendahl; Andreas Andersson; Britt-Marie Jangestrand,sekreterare

1. Öppnande

Sammanträdet öppnades och leddes av ordföranden ThomasÖrtendahl.

2. Godkännande av kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

3. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdesAndreas Andersson.

4. Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöte

De nytillverkade sandlådorna är utplacerade och fyllda medsand. Andreas Andersson skall köpa in vägsalt till lådorna.

Planerad lantmäteriförrättning anstår t.v. på grund avkostnaderna. Fondering för utgiften pågår.

Andreas skall beställa saltning av vägen för utförande imitten av juni.

Thomas Örtendahl har varit i kontakt med Telia angåendekvarglömda stolpar och vajrar efter nedmonteringen. Telia kontaktas på nytt avordföranden eftersom de inte vidtagit några åtgärder.

Peter Andersson kontaktar Kramo för hyra av lyftanordningför borttagning av trädgrenar som hänger högt över vägen. Även träd som stårnära vägkanten skall tas bort.

Thomas Örtendahl upprättar en skrivelse till markägarna omde träd som står för nära vägen.

Thomas Örtendahl tar också kontakt med Lars Jonsson ochinformerar honom om den ändrade årsavgiften för Sannerhult 1:6.

Thomas Örtendahl har till Trafikverket framförtspecificerade önskemål om ersättning.

Entreprenören Eklund har vidtalats genom ordföranden för attåtgärda dikningen innan infarten till Rosendalen. Där har bildats en storvattensamling och avrinningen är dålig.

Vägbulan i anslutning till infarten till Baldesjös, PeterAnderssons och Hermanssons väg har ökat något i storlek. Andreas Anderssonundersöker om han med hjälp av vägskrapa kan reducera bulan.

5. Kommentarer efter den gångna vintern

Mellan Thomas Örtendahls fastighet och Andreas Anderssonsgår ett dike där vattnet p.g.a. sättningar rinner över. Ett grävarbeteerfordras för att normalisera avrinningen.

Entreprenören Eklund kontaktas och skall erhålla en samladredovisning över aktuella grävningsarbeten.

Thomas Örtendahl gör en sammanställning över de platser därgrävning erfordras.

Vidare kontaktar ordföranden markägarna Leif Andersson ochStefan Broberg angående vattenavrinningen vid Hosjön.

6. Frågor inför föreningens årsmöte

Sekreteraren sammanställer kallelse till årsmötet den 8juni.

Samtidigt med kallelsen skall bifogas inbetalningsaviseringom årsavgiften, som skall vara erlagd innan årsmötet, och senast den 31 maj2014.

I kallelsen skall också anges vikten av att inbetalarenanger fastighetsbeteckningen.

Även tas in i kallelsen att konstituerande sammanträde medden valda styrelsen hålls direkt efter årsmötet.

Gunilla Örtendahl köper in förtäring inför årsmötet.

7. Städdagen

Söndagen den 1 juni avsätts till gemensam städdag.Information om städdagen anges också i kallelsen till årsmötet.

Peter Andersson hyr in grensåg inför städdagen.

Vidare skall rensning av trummor utföras.

Ev. hjälps man åt att få i bryggor och båtar.

Gunilla Örtendahl köper in förfriskningar till städdagen.

8. Snöpinnar

En särskild förvaringsplats byggs för förvaring avsnöpinnar, ev. i anslutning till garaget hos Per Andersson.

9. Ekonomisk situation

Lars Malm redogjorde för föreningens ekonomi och överlämnadeen sammanställning över intäkter och kostnader.

En gynnsam vinter har minimerat kostnaderna för snöröjning.

Offerter skall infordras på höjning av vägen påspecificerade ställen

Ansökan om bidrag skall tillställas Trafikverket.

10. Övriga frågor

Varningstavla med reflekterande text för skarp sväng sättsupp strax innan infarten till Rosendalen.

Peter Andersson kontaktar Svevia eller Trafikverket. Ommöjligt sätts tavlan upp i samband med städdagen den 1 juni.

Den 26 oktober föreslås som dag för uppsättning av snökäpparinför vintern 2014/2015.

Lars Malm meddelade att han inte ställer upp för omval tillposten som kassör i föreningen.

Valberedningen arbetar för att föreslå ny styrelseledamot.

Innan grävningsarbeten påbörjas för fiberkablar har de somännu inte anslutit sig till fiberföreningen möjlighet att göra detta tillursprunglig avgift. Därefter höjs anslutningsavgiften med 10.000 kronor.Information om fiberföreningen finns på Torp-Ellenös hemsida, www.

11. Tid för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslöt avhålla nästa möte söndagen den 17 augusti2014 hos Thomas Örtendahl, Tegen.

12. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på föredragningslistan tackadeordföranden kassören Lars Malm för visad gästfrihet och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl Andreas Andersson

 

Tid: 2013 08 10

Plats: Hos sekreteraren Britt-Marie Jangestrand, Tegen

Närvarande: Thomas Örtendahl, ordförande, Lars Malm, Peter Andersson, Gunilla Örtendahl, Andreas Andersson, Britt-Marie Jangestrand

1.Öppnande

Sammanträdet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade styrelsen välkommen.

2.Godkännande av kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

3.Justering

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Lars Malm.

4.Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöte

Ordföranden rapporterade att tre nya sandlådor nu är tillverkade och utplacerade. Lådorna skall fyllas med grus uppblandad med salt.

Vidare anmälde ordföranden att planerad lantmäteriförrättning får anstå tills vidare på grund av kostnaden.

Nytt gruslager har lagts på vägen från trumma 29 till 31.

Andreas Anderssonmeddelade att saltning av vägen genomförts i enlighet med styrelsens tidigare beslut.

Thomas Örtendahlomtalade att många medlemmar ställde upp på städdagen den 9 juni.

De arbeten som beställts av entreprenören Eklund är nu utförda och Thomas Örtendahl skall ta kontakt med entreprenören för en genomgång av arbetenas utförande.

Stenen vid gamla sågverket har sprängts bort genom Johnny Hjeltes försorg.

5.Planerade och fortsatta åtgärder 2013

Thomas Örtendahl skall ta kontakt med Telia angåendekvarglömda stolpar och vajrar efter nedmonteringen.

Styrelsen beslöt att en städdag per år bör kunna räcka, vägen håller för närvarande en bra standard.

Traktor med skopa bör framdeles användas för att nå upp tillträdgrenar som sitter högt och hänger ner över vägen, och också för att kapa mindre träd som står för nära vägbanan.

Aktuella träd märks upp förslagsvis i samband med utsättningen av snöpinnar.

Thomas Örtendahlkontaktar skriftligt markägaren Stefan Broberg om eken vid Kalvängen.

Utsättning av snöpinnar skall ske den 27/10, fem personer behövs för arbetet.

Andreas Anderssonköper in vägsalt till sandlådorna.

6.Fortsatt diskussion om vägavgift; Sannerhult 1:6

Ordföranden anmälde att vägavgifterna baseras dels på hur långt respektive fastighetsägare kör på vägen, dels användningssyftet(skogsägare)..

Idag föreligger en skillnad i avgiften mellan skogsfastigheterna Sannerhult 1:6 (Laila Jonsson) och 1:7 (Andreas Andersson och Gert Mengwall).

Styrelsen beslöt efter diskussion att sänka avgiften gällande Sannerhult 1:6 till nivå som idag gäller för Sannerhult 1:7.

7.Övriga frågor

Kassören Lars Malmanförde att vägavgifterna bör betalas antingen över datanätet eller via bankgiro. Innan årsmötet 2014 skall samtliga avgifter vara inbetalda och registrerade. Thomas Örtendahl och Lars Malm kontrollerar vilka som önskar information via nätet respektive via traditionell post.

Information omvägavgiftens storlek jämte inbetalningssätt sänds ut samtidigt med kallelsen till årsmötet 2014 som äger rum den 8 juni.

Ordföranden rapporterade att Trafikverket 2013-07-16 utfört den tillsyn av vägen som skall ske med fem års intervall. Enda anmärkningen var att vägbanan var för låg vid Hosjön och därför behöver höjas. Särskilt bidragför detta kan sökas hos Trafikverket och c:a 60 % av kostnaden ersätts. Lämpligt är att arbetet utförs efter sommaren 2014.

Vidare meddelade ordföranden att han vid sin kontakt medentreprenören Eklund kommer att anmärka på dikningen strax innan infarten till Rosendalen. Diket står fyllt med vatten, det är för dålig avrinning.

Vid nästa årsmöte tas upp en tyst minut för bortgångna fru Källqvist.

Kassören meddelade att det i dagsläget finns 141091 kronor på kontot. Ev. har en felinbetalning gjorts som kan hänföras till en årsavgifttill Tegens Samfällighets-förening

En överföring till rätt förening görs av kassören.

Ett antal medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften, kassören meddelar berörda via en påminnelse.

Ordföranden undersöker rätt fastighetsbeteckning för Stefan Brobergs skogsfastighet, om fastigheten har en eller två beteckningar.

Peter Andersson anmälde att det uppstått en vägbula i Lindalsbacken i anslutning till infarten till hans, Baldesjös och Hermanssons väg. Vägbulan hålls under uppsikt så att den inte blir större, ev. åtgärder anstår tills vidare

8.Tid för nytt styrelsemöte

Nytt styrelsemöte skall hållas den 5/4 2014, innan årsmötet, hos kassören Lars Malm i Göteborg.

9.Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på föredragningslistan förklaradeordföranden Thomas Örtendahl dagensvägmöte avslutat och tackade Britt-Marie Jangestrand för gästfriheten.

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

 sekr

Justerat:

Thomas Örtendahl Lars Malm 

PROTOKOLLSTYRELSEN ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Datum:2013-04-13

Plats: Hos Peter Andersson, Uddevalla

Närvarande:Thomas Örtendahl, ordförande (sekr för mötet), Lars Malm, kassör, Peter Andersson, ledamot,Andreas Andersson, suppleant, Gunilla Örtendahl, suppleant

Anmält frånvarande:Britt-Marie Jangestrand, ledamot, sekreterare

1 Mötets öppnande

Ordföranden Thomas Örtendahl hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

2 Godkännande av kallelse och dagordning.

Utsändkallelse med dagordning godkändes med ett tillägg. Val av sekreterare förmötet.Val av sekreterare för mötet blir ordförande.

3 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Peter Andersson.

4 Uppföljning av ärenden från tidigarestyrelsemöte

Sandlådor har inte blivit inköpta eftersom vi inte hittat till rimligt pris. 3 st sandlådor skall tillverkas på vårens städdag. Andreas A köper hem material. Peter A har tjärpapp att klä dom invändigt med.

Thomas Ö har varit i kontakt med Lantmäteriet om ny förrättning. Priset hamnar på 85-95.000kr. Vi beslutar att just nu avstå ny förrättning pga priset. TÖ kollar med myndigheten om och när föreningen måste göra en ny förrättning så att vikan budgetera för kostnaden i god tid. Andreas A vill att vi köper in nytt gruslager och att vi samtidigt lägger på grus vid trumma 29-31. TÖ ringer Eklund om att han inte behöver lägga på 018 vid dessa trummor eftersom det ingick i hans uppdrag.

Andreas beställer saltning av vägen innan midsommar. Lars Malm kollar vem vi beställde från senast och meddelar detta till Andreas..

TÖ tar kontakt med televerket om rester efter deras stolpar.

5 Rapport om den gångna vintern 2012/2013

3-4 skottningar har behövts och en sandning. Allt har funkat.

Günter har klagat på att trumman vid hans väg inte hanns med innan grävarbetenaavslutades för vintern. Jag har bett Eklund prioritera hans trumma och också meddelat Günter detta.

6 Frågor inför samfällighetens årsmöte 2013-05-19

Larsmkommer att förklara att redovisningen nu kommer att följa stadgarna så attansvarsfriheten gäller rätt period. Vi bör diskutera vilken standard vi skall ha på vägen. Höjd vägavgift?

Styrelsen beslöt att årsmötet skall avhållas traditionsenligt på pingstdagen, i år den 19maj och med start klockan 10.00. Årsmötet skall liksom föregående år hållas i ladan på Tegen. Gunilla Örtendahl ombesörjer kaffe med förtäring.

Lars M, Andreas A, Thomas Ö valdes 2012 för perioden 2012-2014. Britt-Marie Jangestrand valdes 2011 förperioden 2011-2013.

Ralf Mohlin valdes 2012 till ny revisor för 1 år.

Jörgen Sundberg valdes 2012 till revisorsuppleant för 1 år. Gunilla Ö och Peter A valdes 2011 för perioden 2011-2013.

Till valberedningen valdes 2012 Carin Hjelthe och Johnny Hjelthe med Carin Hjelthe som sammankallande på 1 år. Enligt stadgarna borde inte både Carin och Johnny ha valts på 1 år utan en på 1 år och en på 2 år. Detta bör korrigeras i år. 

7 Planerade åtgärder våren/sommaren 2013

Bättre struktur på städdagarna. Peter A hyr en lång motorsåg för att bättre kunna kapaträd som hänger över vägen. 3 Sandlådor skall byggas.

Saltning innan midsommar beställes av Andreas A.

Avsluta arbetet med trummorna. Fördjupa diket vid kalhygget. Gräva ut.

Thomas Ö kollar med Jörgen om han skulle kunna ta snöpinnarna även i år.

8 Vad göra med den första biten asfalt.

Thomas Ö tar kontakt med Trafikverket/Färgelanda kommun för att få hjälp med lagning.

9 Den ekonomiska situationen

Lars M har sammanställt det ekonomiska läget och det måste tolkas såsom att en höjdavgift behövs. Vi får sannolikt en kraftig sänkning av bidraget för vägen. Lars föreslår att man lägger ut kostnaderna på 6 år för att det inte skall bli så kännbart. Thomas Ö kollar snarast medTrafikverket hur det lägre antalet boende påverkar bidraget. Thomas Ö kollar med Lantmäterit när/om en ny förrättning måste göras.

500 kr mer per ägare som beräknas proportioneligt för 2014 kan komma att bli förslaget till stämman. Eftersom den höjda avgiften inte kan bli aktuellt förrän 2014 kan extra utdebitering komma att bli aktuellt.

10 Övriga ärenden

9/6 och 11/8 städdagar. 27/10 snöpinnar sättes snöpinnarna ut. Peter A ansvarar.

Andreas A beställer grus för högar och för vägen vid Said. Andreas A tar fram förslagpå pris för att skjuta bort en stor sten vid sågen som stör vägarbetet.

11 Tid för nästa sammanträde

Tid för nästa styrelsemöte blir 10/8

12 Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden Thomas Örtendahl sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

ThomasÖrtendahl

Sekr.

Justerat:

Thomas Örtendahl Andreas Andersson

Telefonsammanträde 2012-09-01

 Thomas Örtendahl, ordförande, Lars Malm, Peter Andersson, Andreas Andersson, Britt-Marie Jangestrand, sekreterare
 

1. Öppnande
 Mötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som telefonledes hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte.

 2. Kallelse
 Kallelse till dagens möte godkändes.

 3. Justering
 Peter Andersson valdes att justera dagens mötesprotokoll.

 4. Dikningsarbeten på vägen
 Andreas Andersson redogjorde för de anbud som lämnats på dikningsarbeten på Tegenvägen. Anbud har lämnats av Tord Edells Maskin, Hillingsäter Lunden, Färgelanda, Eklunds Maskin, Hedekas och Hallgrens Gräv, Trollhättan. Andreas Andersson har varit i kontakt med Jörgens Gräv och Entreprenad som meddelat att de inte har tid och möjlighet att lämna pris eller utföra arbetet. Thomas Örtendahl meddelade att han varit i kontakt med verksamhetsledaren Patrik Olsson för MaskinRing Väst, som skött snöröjningen på vägen. Patrik Olsson har i sin tur förmedlat Thomas till kontakt med Terje Skarnes med företaget Väg i Väst, och Thomas har vid ett flertal tillfällen sökt Skarnes men denne har inte hört av sig.
 Lars Malm framförde önskemål om att anbudsgivarna kontaktas angående uppdelning av kostnaden på två år och att inga arbeten bör utföras på löpande räkning.
 Kassabehållningen utgör för dagen 111.900 kronor.
 Mötet beslöt att Thomas Örtendahl inhämtar referenser på de tre anbudsgivarna och också efterhör alternativet med uppdelning av fakturabetalning på två år.
 Thomas meddelade att Trafikverket tidigare haft avtal med Svevia i Mellerud angående väghållningen men att Peab från 2012 09 01 övertagit avtalet.
 Thomas Örtendahl meddelade vidare att han varit i kontakt med Jan Myrén, Färgelanda kommun och inhämtat tillstånd att få lägga upp schaktmassor på kommunens mark, dock med det förbehållet att det inte får bli några höga vallar.
 Vägföreningen skall också vara noga med att dika så att inga naturliga vattenleder eller bäckar störs.
 Styrelsen skall under våren 2013 också ta ställning till behovet av ev. extra trummor på vägen.
 Dikningsarbetena bör vara klara till senast den 15 oktober 2012 med tanke på utsättningen av snöpinnar.
 Totalt sett bör arbetena kunna genomföras på 9-10 arbetsdagar.

 5. Lantmäteriförrättning
 Thomas Örtendahl informerade om att han kommer att ta kontakt med Lantmäteriet för att efterhöra prisbilden för en ny vägförrättning.
 6. Nya sandlådor
 Två nya sandlådor behövs längs Tegenvägen. Thomas har undersökt kostnaderna hos Vägverket. Britt-Marie undersöker också via sitt kontaktnät var sandlådor kan införskaffas och till vilket pris. Styrelsen bedömde att behovet inte är akut utan kan anstå till vintern 2013-2014. Ev. tillverkas sandlådor genom vägföreningens försorg.

 7. Telefoni genom Telia
 Thomas Örtendahl anmälde att Telia meddelat att de inte kommer att erbjuda nya kunder det alternativ till trådlöst abonnemang som erbjuds de tidigare trådbundna kunderna inom området. Den utlovade kommande informationen inför nedläggningen av det fasta nätet kommer därför endast de nuvarande kunderna till del.

 8. Mötets avslutning
 

Datum

 2012 08 12

 Närvarande: Thomas Örtendahl, ordförande, Lars Malm, kassör, Peter Andersson, ledamot, Gunilla Örtendahl, suppleant, Andreas Andersson, suppleant
 Britt-Marie Jangestrand, sekreterare.
 

1. Öppnande. Sammanträdet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade styrelsen välkommen.
 2. Kallelse med, Föredragningslista. Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.
 3. Justering, Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Andreas Andersson.
 4. Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöte och årsmöte
 Föregående justerade styrelseprotokoll från april månad jämte årsmötesprotokoll från maj månad lades med godkännande till handlingarna.
 Efter Vattenfalls arbeten har Thomas Örtendahl och Andreas Andersson gjort en besiktning av vägarna i området och bedömt dem som bra.
 Kontakt har tagits med Jan-Erik Olsson, Lane, angående olika arbetsmoment på vägen, bl.a. arbeten med kurvor och trummor.
 Klippning av vägrenarna skall skjutas på framtiden eftersom dikning först skall utföras.
 Thomas Örtendahl skall köpa in 2 st sandlådor av plast innan kommande vinter.
 Styrelsen diskuterade stadgeändring och beslöt att begära en sådan hos Lantmäteriet. Den nya förrättningen kommer bl. a. att klargöra anslutningsavgifter, siktförhållanden med avseende på trädens placering i förhållande till vägbanan mm.
 Thomas Örtendahl anmälde att Lantmäteriets handlingar daterar sig 20 år tillbaka i tiden. Thomas kontaktar Lantmäteriet för att efterhöra kostnaden.
 Johnny Hjelte har påtalat att vägföreningen har ansvar för väghållning fram till fastigheten Sannerhult 1:18 enligt ett beslut daterat 14/4 1969 och med vägsträckningen 4.390 meter.
 Peter Andersson skall förfärdiga den nya anslagstavlan så att den kommer på plats våren 2013.
 Saltning av vägen, vilket bestämdes på årsmötet, har inte skett med anledning av den regniga sommaren. Arbetet skjuts fram till sommaren 2013.
 
5. Planerade och kommande arbeten; hösten/vintern 2012-2013.
 Thomas Örtendahl har varit i kontakt med Telia angående den aviserade nedläggningen av telenätet.Telia har meddelat att ytterligare information kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare innan nedmonteringen, som enligt Telia skall ske den 25 oktober.
 Thomas Örtendahl har varit i kontakt med entreprenörer för att få pris på dikningsarbetet. En entreprenör har erbjudit sig att utföra arbetet på löpande räkning, vilket avvisats. Förnyade kontakter skall tas och anbudsgivare bör göra en besiktning av vägen innan skriftlig offert lämnas.
 Klartecken har lämnats av samtliga markägare till att få lägga schaktmassor från dikningsarbetet på deras resp. mark.
 Styrelsen gick igenom alternativen att antingen ta hela arbetet på en gång eller dela upp dikningsarbetet i etapper. Styrelsens linje är att arbetena lämpligast utförs vid ett och samma tillfälle.
 Styrelsen diskuterade den årliga uttaxeringen av vägavgiften för samtliga fastighetsägare. Avgiften har legat på samma nivå i många år och med tanke på de kostnader som planerade vägarbeten kommer att medföra måste årsavgifterna justeras.
 Vid arbetsdagen på vägen den 11 augusti har trummorna märkts ut med numrering.
 Tre trummor skall bytas, nr 8, 11 och 20, en trumma skall sänkas (nr 3) och en ny skall läggas mellan Kalvängen och f.d. sågverket.
 Några kurvor skall höjas upp och grus skall läggas mellan trummorna 29 och 31.
 6. Övriga ärenden
 Snöstakar skall sättas ut i slutet av oktober. Peter Andersson tar emot anmälningar från dem som kan hjälpa till, fem personer bedöms vara lämpligt.
 Adresslista tillställs kassören genom Britt-Marie Jangestrands försorg.
 Thomas Örtendahl tillskriver Färgelanda kommun med begäran om karta inför vinterväghållningen.
 Peter Andersson tog upp frågan om att eventuellt hyra in vissa redskap till kommande arbetsdagar på vägen.
 7. Nästa möte
 Styrelsen beslöt avhålla nästa möte söndagen den 2 september kl 10.00 hos Peter Andersson i Uddevalla.

 8. Avslutning
 Då inga fler ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden dagens möte avslutat.

 Vid protokollet

 Britt-Marie Jangestrand
 Sekr.

 Justerat:
 Thomas Örtendahl Andreas Andersson
 

Datum: 2012-04-14
 Plats: Hos ordföranden Thomas Örtendahl, Tegen

 Närvarande: Thomas Örtendahl, ordförande, Lennart Thörnäs, kassör, Peter Andersson, ledamot, Andreas Andersson, suppleant, Gunilla Örtendahl, suppleant
 Britt-Marie Jangestrand, ledamot, sekreterare

 1. Mötets öppnande
 Ordföranden Thomas Örtendahl hälsade välkommen
 till dagens styrelsemöte.

 2. Godkännande av kallelse och dagordning
 Utsänd kallelse med dagordning godkändes.

 3. Justering
 Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Andreas Andersson.

 4. Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöte
 Ordföranden rapporterade från Vattenfalls arbeten som nu är avslutade inom Tegenområdet. Vid samtal med Vattenfall har framkommit att budgeten för arbetena visat ett överskott, vilket medfört att Vattenfall ombesörjt lagningsarbeten på vägsträckor som särskilt påtalats av fastighetsägare och som blivit skadade. Ordföranden har tillsammans med Andreas Andersson fotograferat vissa vägavsnitt. Lennart Thörnäs påpekade att vägen som går till hans och Lars-Arne Holms fastigheter har blivit avskalad på det mesta av grusbeläggningen efter Vattenfalls arbeten. Trots hans kontakter med Vattenfall har skadorna inte åtgärdats. Thomas Örtendahl tar förnyad kontakt med Vattenfall för att begära iordningställande av den nämnda vägsträckan.

 Thomas Örtendahl anmälde vidare att han begärt anbud från fyra företag om pris på grus för att fylla upp
 6-7 kurvor på vägen. Ingen har visat intresse för att lämna anbud. Thomas Örtendahl och Andreas Andersson har tagit kontakt med Jan-Eriks Gräv som lovat återkomma med besked för igångsättning av arbetena.
 Klippning av vägrenar bordläggs tills vidare. Samordning med arbetena för dikning och övriga arbeten på vägen.

 På årsmötet 2011 beslöts om vilka som skall ingå i arbetsgrupper för utsättning och borttagning av snöpinnar.
 Frågan tas upp igen vid kommande årsmöte i maj 2012.

 Thomas Örtendahl undersöker var man kan köpa in 2 st sandlådor av plast som placeras dels vid en kurva i den branta backen upp mot f.d. Sågentomten, dels vid nedfarten vid Lindalsbacken.
 Thomas Örtendahl kontaktar Lantmäteriet angående uppgift om dels vilka fastigheter som är anslutna till Östby Vägsamfällighet, dels vad som gäller beträffande anslutningsavgifter för nya fastighetsägare och om sistnämnda frågan kräver en stadgeändring.
 Frågan har väckts i och med att Johnny Hjelte bygger på ny avstyckad tomt. Johnny Hjelte har av kassören Lennart Thörnäs informerats om att anslutningsavgift till vägföreningen vid årsmöte1990 06 04 bestämts till 3.000 kronor. Denna summa har inte reviderats.sedan beslutet togs.
 Sekreteraren Britt.Marie Jangestrand har letat fram det aktuella årsmötetsprotokollet och för Johnny Hjeltes räkning tagit en fotokopia av beslutet.

 Vid genomgång av gamla protokoll och handlingar fann sekreteraren en skrivelse, ej daterad, men troligen från hösten 2006 med följande lydelse:

”Ang väg 1976 (väg 172 –Tegen)

 Efter samråd mellan Vägverket Region Väst och Tegens Samfällighet har konstaterats att många träd står för nära vägbanan.

 För att årligt driftbidrag skall utbetalas måste vägkanten mot skogen vara fri från träd, så sikten blir fri, och buskklippning kan ske.
 Inget träd får stå närmare än 4 meter från vägbanans kant.

 Allt klart före 1 april 2007.

 Annars måste så kallad röjningsrätt utföras av

 Länsstyrelsen/Lantmäteriet, som då bekostas av berörda markägare.


 Vägverket Region Väst
 Carl Bertil Magnusson
 0528 70118, 0528 70004
 Lantmäteriet
 Lars-Olof Setterby
 0521 262530
 Östby Vägsamfällighet
 Lennart Thörnäs
 0528 40146, 0528 40046”
Skrivelsen har delgivits Joachim och Daniel Alm, Leif Andersson, Färgelanda kommun och Karin Pettersson.

 En ny anslagstavla skall enligt tidigare beslut införskaffas och sättas upp av Peter Andersson.


 Kassören Lennart Thörnäs anmälde att han kvarstår som kassör fram till årsmötet 2012.

 Styrelsen beslöt att efter denna uppföljning av punkterna i styrelseprotokollet 2011 08 05 lägga detsamma till handlingarna

 5. Rapport om den gångna vintern 2011/2012
 Andreas Andersson lämnade rapport om snöröjningen
 och vinterväghållningen vintern 2011/2012.
 Styrelsen kunde konstatera att den gångna vintern varit betydligt gynnsammare än de två föregående med stora snömängder.


 6. Tomterna mellan Thörnäs och Holms fastigheter
 Andreas Andersson anmälde att de två tomterna som tidigare ägts av bröderna Alm numera återgått till markägaren, Andreas Andersson.
 Länsstyrelsen har återtagit sitt dispensärende eftersom byggnation inte påbörjats inom stipulerad tid.
 Eventuell kan Andreas Andersson aktualisera ett nytt
 byggnadslovsärende.

 7. Frågor inför årsmötet
 Styrelsen beslöt att årsmötet skall avhållas traditionsenligt på pingstdagen, i år den 27 maj och med start klockan 10.00. Årsmötet skall liksom föregående år hållas i ladan på Tegen.
 Gunilla Örtendahl ombesörjer kaffe med förtäring.

 8. Övriga ärenden
 Datum för arbetsdag på vägen föreslås vid årsmötet till lördagen den 2 juni och städdag till lördagen den 11 augusti.

 Dikning måste utföras för att få bort vatten från vägen och för att förhindra att rötter växer in i vägtrummorna.
 Anbud tas in genom Thomas Örtendahl hos Jan-Eriks Gräv, samordnas med övriga arbeten för trummor och kurvor.
 Markeringskäppar skall sättas upp för att markera placering av vägtrummor, sätts lämpligt upp på städdagen den 11 augusti.

 9. Tid för nästa sammanträde
 Tid för nästa styrelsemöte fastställs under sommaren.

 10. Avslutning
 Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden Thomas Örtendahl sammanträdet avslutat.

 Vid protokollet:


 Britt-Marie Jangestrand
 Sekr.

 Justerat:


 Thomas Örtendahl Andreas Andersson
 

 

Datum 2011 08 07
 Plats: Hos ordföranden Thomas Örtendahl
 Närvarande: Lennart Thörnäs, kassör; Peter Andersson, ledamot; Andreas Andersson, suppleant; Gunilla Örtendahl, suppleant; Britt-Marie Jangestrand, ledamot, sekreterare¸ Thomas Örtendahl, ordförande
 1. Mötets öppnande
 Ordföranden Thomas Örtendahl hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

2. Godkännande av kallelse och dagordning
 Utsänd kallelse med dagordning godkändes.
 3. Justering
 Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Andreas Andersson
 4. Uppföljning av ärenden
 Ordföranden efterhörde om kommunen vidtagit lagningsarbeten efter de skador som uppkommit på vägen strax efter infarten från väg 172. Lagningsarbeten syns ej ha blivit utförda. Punkten lämnas därhän tills vidare.
 Lennart Thörnäs meddelade att försäkringen hos Länsförsäkringar nu sagts upp. Ny försäkring har tecknats genom ordföranden hos Riksförbundet Enskilda Vägar. Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna.
 5 Frågor efter årsmötet2011 06 12
 Några synpunkter eller frågor efter samfällighetens årsmöte har inte framförts. Sekreteraren anmälde att anslag satts upp om att protokollet kan erhållas i pappersform. Dessutom finns det utlagt på samfällighetens hemsida. Årsmötesprotokollet lades tillhandlingarna.
 6. Planerade åtgärder
 En arbetsdag är inplanerad lördagen den 13 augusti. De arbeten som behöver vidtagas är utbyte av två st vägtrummor, en vid fisketavlan och en vid sågen. Styrelsen uppdrog åt Andreas Andersson att byta de två trummorna. Trummor finns i lager. Pris tas in på grus till att fylla upp sex st kurvor på vägen. Kurvorna fotograferas inför anbudsinfordran. Thomas Örtendahl återkommer till styrelsen med anbudsresultat.
 Vägrenarna behöver snarast klippas. Lennart Thörnäs kontaktar Bengt Pettersson för klippning. Inför nästa år skall klippning beställas för utförande kring midsommartid.
 Andreas Andersson får i uppdrag att snarast sladda vägen. Extra sladdningar behövs för att rätta till uppkommen vall vid förgreningen av vägen mot Baldesjös/Anderssons fastigheter.
 Snökäppar skall sättas ut, senast under mitten av oktober månad. På städdagen bestäms vilka som skall ansvara för utsättningen, bör vara förslagsvis åtta personer.
 Lennart Thörnäs tar kontakt med kommunen angåendeinförskaffande av två st nya sandlådor i plast för utplacering i backarna.
 7. Övriga ärenden
 Styrelsen diskuterade inträdesavgiften för nya fastighetsägare. Thomas Örtendahl undersöker vad som stipuleras i stadgarna.
 En ny anslagstavla bör sättas upp med bättre överliggare för regnskydd. Peter Andersson anskaffar en ny tills våren 2012.
 Andreas Andersson anmälde att kräftskiva planeras på logen den 27 augusti. Inbjudan sätts upp på anslagstavlan.
 Lennart Thörnäs anmälde att han lämnar sitt uppdragi styrelsen som kassör vid räkenskapsårets utgång den 31 mars 2012. Styrelsen utser en ny kassör fram till årsmötet 2012 då stämman har att välja en ny ledamot..
 8. Tid för nästa styrelsemöte
 Någon ny tid för styrelsemöte bokades inte in. Ordföranden kallar till nytt möte om det uppstår frågor som styrelsen har att ta ställning till. Styrelsemöte skall föregå 2012 års årsmöte.
 9. Sammanträdets avslutning
 Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden Thomas Örtendahl dagensmöte avslutat.
 
Vid protokollet
 Britt-Marie Jangestrand
 Justerat:
 Thomas Örtendahl Andreas Andersson

 

Protokoll der Verwaltungsratssitzung Östby VÄGSAMFÄLLIGHET
Geburt 2011 08 07
Location: In Präsident Thomas Örtendahl
Present: Lennart Thörnäs, Schatzmeister, Peter Andersson, Mitglied, Andreas Andersson, Stellvertreter,Gunilla Örtendahl, wechselständig, Britt-MarieJangestrand, Mitglied, Sekretär · Thomas Örtendahl, Vorsitzender
1. Eröffnung der Sitzung
Vorsitzender Thomas Örtendahl begrüßte alle heutigen Vorstandssitzung.

2. Die Zulassung der Ladung und Tagesordnung
Senden Einladung mit Tagesordnung wird angenommen.
3. Anpassung
Genehmigung des Protokolls der heutigen gewählt Andreas Andersson
4. Follow-up der Fälle
Der Vorsitzende nach Anhörung der Gemeinde übernommen Ausbessern arbeitet nach dem Schaden an der Straße kurz nach dem Eingang von der Strasse 172 verursacht. Reparaturarbeiten sehen nicht ausgeführt worden sein. Der Punkt links bis auf weiteres offen.
Lennart Thörnäs bekannt, dass Versicherungen mit Länsförsäkringar nun beendet. New Versicherung hat durch den Vorsitzenden des Verbandes der privaten Straßen unterzeichnet worden. Vorherige Vorstand Minuten, um die Dokumente aufgenommen.
5 Fragen an årsmötet2011 06 12
Anmerkungen oder Fragen nach der jährlichen Sitzung des gemeinsamen Vermögens-Einheit ist nicht gemacht worden. Der Generalsekretär berichtete, dass die Mittel setzen das Protokoll in Papierform zugestellt werden können. Es gibt auch im Unterauftrag Mancomunidad Website. Jahrestagung Minuten waren die Dokumente aufgenommen.
6. Geplante Maßnahmen
Ein Arbeitstag ist am Samstag, 13. geplant August. Die Arbeiten getroffen haben, ist der Ersatz von zwei Durchlässe Stück, eine an die Fische Bord und einer am Sägewerk. Der Vorstand beauftragte die Andreas Andersson, die beiden Fässer zu ersetzen. Drums auf Lager. Preis zugelassen Kies zu füllen sechs Stücke Kurven auf der Straße. Die Kurven sind für die Vergabe fotografiert. Thomas Örtendahl wird in den Verwaltungsrat mit Gebot Ergebnisse zurückgeben.
Straßenrändern müssen dringend geschnitten. Lennart Thörnäs Kontakt Bengt Pettersson zum Schneiden. Für das nächste Jahr, Schneiden angewiesen, um Mittsommer zu tragen.
Andreas Andersson wird gebeten, dringend skid Straße. Extra-Schleudern ist notwendig, um die daraus resultierenden Grünland an der Gabelung der Straße nach Baldesjös / Anderson Eigentum zu korrigieren. Sneemarkirung freigesetzt werden, bis Mitte Oktober. Zur Reinigung Tagen bestimmt sind, die sind verantwortlich für die Freigabe, sollte acht Personen vorgeschlagen werden.
LennartThörnäs bei der Gemeinde angåendeinförskaffande zwei neue Stücke von Kunststoff-Sandkästen für den Einsatz auf der Piste.
7. Weitere Fragen
Der Board diskutierte die Aufnahmegebühr für neue Eigentümer. Thomas Örtendahl untersucht, was der Satzung vorsehen.
Ein neues Bulletin Board sollte mit einer besseren Stürze von regen eingestellt werden. Peter Andersson erhält eine neue, bis Frühjahr 2012.
Andreas Andersson berichtete, dass die Krebse Party in der Scheune ist am 27. August geplant. Einladung am Schwarzen Brett bekannt gegeben.
Lennart Thörnäs berichtete, dass er seine uppdragi Bord Blätter als Schatzmeister für das Geschäftsjahr zum 31. März 2012th Der Verwaltungsrat ernennt einen neuen Schatzmeister bis zur Hauptversammlung im Jahr 2012, wenn die Sitzung ist ein neues Mitglied zu wählen ..
 
8. Zeit für die nächste Vorstandssitzung
Keine neuen Zeit für die Vorstandssitzung gebucht wurde nicht aufgezeichnet. Der Vorsitzende für eine weitere Sitzung einberufen, wenn es Probleme gibt hat der Vorstand zu bedenken. Vorstandssitzung, vor der 2012 Annual Meeting.
9. Sitting Schließung
Da es keine weiteren Fälle wurden auf der Tagesordnung stehen, beendete der Präsident Thomas Örtendahl eintägigen Treffen.

Minuten mit
Britt-Marie Jangestrand
Bereinigt:
Thomas Örtendahl Andreas Andersson

 

Datum 2011 04 17

Närvarande
 Thomas Örtendahl, ordförande
 Lennart Thörnäs, kassör
 Britt-Marie Jangestrand, sekreterare
 Peter Baldesjö, ledamot
 Gunilla Örtendahl, suppleant
 Andreas Andersson, suppleant
 
 38. Öppnande
 Ordföranden Thomas Örtendahl öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
 
 39. Kallelse och dagordning
 Upprättad och utsänd kallelse med dagordning godkändes.
 
 40. Justering
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Thörnäs.
 
 41. Uppföljning av ärenden
 Ordföranden gick igenom punkten ”Vägunderhåll” från föregående möte 2011 01 30.
 Ordföranden anmälde att han varit i förbindelse med Färgelanda kommun och etablerat kontakt med John Andersson på kommunen som är ansvarig för kommunens skogsarealer. Denne har bekräftat att kommunens skogstransporter åstadkommit skador på del av Tegenvägen. Kommunen kommer att åtgärda de skador som förorsakas av kommunens transportfordon.
 Styrelsen diskuterade också vinterns problem med snöröjning och halkbekämpning. En policy bör upprättas om vem som skall beställa plogning och sandning, vilka tidsramar som skall gälla och vilken entreprenör som skall anlitas.
 
 42. Frågor inför årsmötet
 Riktlinjer skall upprättas om vem som är behörig att beställa externa arbeten på vägen samt att information om sådana åtgärder vid varje tillfälle skall lämnas till ordföranden.
 Årsmötet skall hållas på Tegens loge (hos Per Andersson)
 Frågan om att utföra olika arbetsuppgifter på vägen i arbetslag skall diskuteras.
 Syftet är att dels begränsa utgifterna, dels att varje medlem skall känna delaktighet och ett gemensamt ansvar. Exempel på arbetslagens uppgifter kan vara uppsättning och borttagning av snökäppar, grusfyllnad i uppkomna hålor.
 Alternativet är att köpa in tjänsterna.
 Vid årsmötet skall information ges på vilka premisser som vägavgiften baseras samt vägavgift för år 2012. I dagsläget utgår 8.000 kr per år och fastighet för helårsboende, totalt 40.000 kronor.
 
Kallelse med bilagt fullmaktsformulär skall skickas via post c:a en månad innan årsmötet (11-12 maj 2011).
 Lagfarna ägare till fastigheterna kallas till årsmötet.

Vid ev. omröstning skall varje fastighet ha en röst oavsett flera delägare.
 Alla fastighetsägare skall erlägga fastlagd vägavgift.

Verksamhets berättelse
 Sekreteraren upprättar verksamhetsberättelse för samfällighetens verksamhetsperiod 1/4 2010-31/3 2011.
 
 Nyval-Omval
 Valberedningen skall föreslå val av sekreterare i föreningen samt en ledamot och en suppleant. Årsmötet skall välja en ledamot i valberedningen.
 
43. Planerade åtgärder våren och sommaren 2011
 Styrelsen diskuterade vinterns skador på vägen En vägtrumma vid sågen bör rensas, alternativt bytas ut till en med grövre dimension. En vägtrumma vid fisketavlan bör också i första hand rensas och om så erfordras bytas till en med större dimension. Vägtrumman snett nedanför Sannerhult 1:22 (Antonssons fastighet) bör bytas och ersättas med två trummor. Arbetena beställs av Jan Erik Olsson genom Peter Baldesjös försorg.
 Nytt gruslager skall läggas på del av vägen. Lennart Thörnäs och Peter Baldesjö infordrar anbud per ton från Västfrakt och Jan Erik Olsson med ett takpris på 35.000 kronor.
 
 44. Skrivelse Från Riks föreningen Enskilda Vägar
 Ordföranden föredrog skrivelse från Riksföreningen Enskilda Vägar beträffande medlemskap.
 Styrelsen diskuterade medlemskap och beslöt uppdraga åt ordföranden att ta kontakter, dels med denna förening om medlemsskap och ansvarsförsäkring för styrelseledamöterna, dels med Länsförsäkringar, vars försäkring löper ut 2011 07 01. Ansvarsförsäkring för styrelsen skall tecknas. Ordföranden återrapporterar.
 
45. Avslutning
 Då inga fler ärenden förelåg för styrelsen att behandla avslutade ordföranden Thomas Örtendahl sammanträdet.
 
Vid protokollet:
 
 
 Britt-Marie Jangestrand
 
 
 Justerat:
 
 
 Thomas Örtendahl Lennart Thörnäs
 

Datum 2011 04 17

Präsentieren
 Thomas Örtendahl, Präsident
 Lennart Thorn, Schatzmeister
 Britt-Marie Jang Beach, Sekretär
 Peter Baldesjö, Mitglied
 Gunilla Örtendahl, alternative
 Andrew Anderson, der stellvertretende
 
 38. Öffnungszeiten
 Vorsitzender Thomas Örtendahl eröffnet die Sitzung und begrüßte die Anwesenden.
 
 39. Die Bekanntmachung und Tagesordnung
 Vorbereitet und erzielte mit Ankündigung der Tagesordnung wird genehmigt.
 
 40. Zulassung
 Genehmigung der Tagesordnung für die Sitzung waren Lennart Thörner gewählt.
 
 41. Follow-up der Fälle
 Der Vorsitzende ging durch den Punkt "Straßenerhaltung" der letzten Sitzung in 2011 01 30.
 Der Vorsitzende berichtete, er habe in Kontakt mit Färgelanda Gemeinde gewesen und stellte den Kontakt mit John Anderson in der Gemeinde, die für kommunale Waldflächen ist. Er hat bestätigt, dass die Gemeinde Wald Transport Leistungen Schäden an Teil der Leiter für. City wird fix die Schäden, die durch kommunale Fahrzeuge verursacht.
 Der Vorstand diskutiert das Problem mit Winter, Schnee, Eis und Entfernung zu steuern. Eine Politik sollte sich auf, wer die Pflügen und Schleifen Ordnung gezogen werden, um den Zeitrahmen gültig sein und der Auftragnehmer gemietet werden.
 
 42. Fragen zur Jahrestagung
 Leitlinien müssen die Befähigung zum externen Arbeiten auf der Straße um gezogen werden und dass Informationen über diese Maßnahmen zu allen Zeiten wird an den Präsidenten eingereicht werden.
 Das jährliche Treffen findet am Tegens Scheune gehalten werden (mit Per Andersson)
 Die Frage der Ausführung verschiedener Aufgaben auf dem Weg des Teams besprochen.
 Der Zweck ist, die Ausgaben zu begrenzen, und dass jedes Mitglied muss sich beteiligt und eine gemeinsame Verantwortung. Beispiele für arbeitsrechtliche Informationen können Set-up und Entfernung von snee sticken werden grusfyllnad die entstandenen Löcher.
 Die Alternative ist, Dienstleistungen zu erwerben.
 Auf der Jahrestagung wird die Information auf dem Gelände, auf dem die Maut-und Benutzungsgebühren Basis für 2012 gefunden. In der aktuellen Situation auf 8000 pro Jahr und Immobilien für das Gesamtjahr Einwohner, insgesamt 40.000 SEK basiert.
 
Beschwört mit angeschlossenem die Vollmacht muss per Post geschickt werden ungefähr einen Monat vor der jährlichen Tagung (11./12 Mai 2011).
 "Legal" Besitzer der Objekte genannt der Hauptversammlung.

In EV. Abstimmung, wobei jede Eigenschaft eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Aktionäre.
 Alle Immobilienbesitzer müssen bezahlen fuer Maut.

Operational Report
 Der Sekretär bereitet die Aktivitäten der gemeinsamen Eigenschaft Einheit Amtszeit Quartal 2010-31/3 2011th
 
 Wahl-Wiederwahl
 Der Nominierungsausschuss schlägt die Wahl der Sekretär der Vereinigung und einem Mitglied und einem Stellvertreter. Die jährliche Sitzung wählt ein Mitglied des Ausschusses.
 
43. Geplante Maßnahmen im Frühjahr und Sommer 2011
 Der Board erörterte den Winter verursachten Straßenschäden einen Düker in der Mühle zu reinigen, oder ersetzt werden durch eine größere Dimension. Ein Düker an Bord Fisch sollte zunächst geklärt und gegebenenfalls geändert werden, um eine mit größerer Dimension. Vägtrumman schräg unten Wahrlich Hult 1.22 (Anton Eigentum) sollte geändert werden und ersetzt mit zwei Trommeln. Die Arbeiten sind von Jan Erik Olsson von Peter Baldesjös bestellten Ware.
 Neue Kiesschicht auf dem Teil der Straße aufgenommen. Lennart Thorn und Peter Baldesjö die Ausschreibung pro Tonne aus West Versand und Jan Erik Olsson mit einer Obergrenze von 35.000 Dollar.
 
 44. Schreiben der National Association private Straßen
 Der Vorsitzende stellte den Brief von der National Society of private Straßen zur Mitgliedschaft.
 Der Board diskutierte die Mitgliedschaft und beschlossen, den Präsidenten zu beauftragen, Kontakte zu knüpfen, und mit dieser Gewerkschaft für eine Mitgliedschaft und Haftpflichtversicherung für Direktoren und mit Länsförsäkringar, dessen Versicherung läuft im Jahr 2011 07 in 2001. Haftpflichtversicherung für den Vorstand zu charakterisieren. Der Vorsitzende berichtet zurück.
 
45. Fazit
 Da es keine weiteren Fälle wurden für den Vorstand geschlossen Vorsitzende Thomas Örtendahl Sitzung befassen.
 
Das Protokoll
 

 

 

Datum 2011 01 30
 Plats Telefonmöte

Närvarande Thomas Örtendahl, ordförande; Lennart Thörnäs; Peter Baldesjö; Britt-Marie Jangestrand, sekreterare
 1. Öppnande 

Ordföranden Thomas Örtendahl hälsade ledamöterna välkomna till dagens telefonmöte.
 
2. Justering 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Baldesjö.

3. Skrivelse från Trafikverket 

Styrelsen diskuterade den skrivelse från Trafikverket som ordföranden vidarebefordrat till styrelsen.Skrivelsen innehåller information om bidrag för underhåll och investeringsåtgärder. Av de upptagna exemplen i skrivelsen är det två punkter som ev. skulle kunna vara tillämpliga för samfälligheten, dels punkten ”Ombyggnad av anslutning mot allmän väg”, dels ”Ombyggnad av väg med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet”. Styrelsen avhandlade de åtgärder som de två angivna punkterna skulle kunna innefatta och beslöt att i nuläget inte ansöka om bidrag. Styrelsens beslut motiveras av att anslutningen till allmän väg (väg 172) i dagsläget uppfyller normala trafiksäkerhetskrav och att beläggningen på Tegenvägen mot länsvägen är tillfredsställande. Vidare grundas styrelsens beslut på att vägsamfälligheten avvaktar de arbeten som kommer att ske när det gäller nedgrävning av elkablar inom hela Tegenområdet. I samband med sistnämnda arbeten finns möjligheter till breddning av vägen på vissa ställen i samband med omhändertagande av schaktmassor.

4. Övriga frågor 

Thomas Örtendahl tog upp frågan om upprättande av en manual som utvisar vem som ansvarar för t.ex. beställning av snöplogning, grusning, uppsättning resp. nedtagning av snökäppar.
 
Lennart Thörnäs rapporterade att grusning av vägen skett vid två tillfällen hittills i vinter, den 10 januari och 20 januari. Vid första tillfället har 5 kbm isgrus lagts på vägen medan vid det sistnämnda tillfället endast lagts 2,5 kbm issand, vilket inte är tillfredsställande. För att minimera kostnaderna för grusning bör vid beställning anges maximum av tidsåtgång och att isgrus skall användas.
 
Britt-Marie Jangestrand meddelade att årsmöte med vägföreningen kommer att ske söndagen den 12 juni (pingstdagen).
 
Sekreteraren sammanställer kallelse med föredragnings- lista och upprättar årsredovisning.
 
5. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte skall enligt tidigare beslut avhållas söndagen den 17 april klockan 09.30 hos Thomas Örtendahl, Tegen.
 
6. Avslutning 

Då inga flera ärenden förelåg att diskutera tackade ordföranden för dagens telefonmöte.
 
 

 Vid protokollet


 Britt-Marie Jangestrand
 sekr.


 Justerat:


 Thomas Örtendahl Peter Baldesjö 

Datum 2011 01 30
Lage Telefon Sitzung

Präsentieren Thomas Örtendahl, Vorsitzender; Lennart Thörnäs; Peter Baldesjö, Britt-Marie Jangestrand, Sekretär
1. Öffnungszeiten

Vorsitzender Thomas Örtendahl begrüßte Mitglieder begrüßen die heutige Telefonkonferenz.

2. Zulassung

Genehmigung der Tagesordnung für die Sitzung waren Peter Baldesjö.

3. Brief des Verkehrs-und Verwaltungstätigkeiten

Der Board erörterte den Brief von Transport Board an den Präsidenten weitergeleitet styrelsen.Skrivelsen enthält Informationen über die Zuschüsse für die Instandhaltung und Investitionsmaßnahmen. Von den Beispielen in dem Schreiben aufgeführt sind zwei Punkte wie möglich. anwendbar sein könnte für die Gemeinden, und Punkt "Sanierung der Anbindung an den öffentlichen Straßenverkehr" und "Umbau der Straße im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und Zugänglichkeit". Der Verwaltungsrat befasst sich mit den Aktionen der beiden angegebenen Punkte könnten und entschied, dass derzeit nicht antragsberechtigt. Der Entscheid des Verwaltungsrates wird durch die Anbindung an eine öffentliche Straße (Highway 172) in der aktuellen Situation motiviert erfüllt die üblichen Anforderungen der Verkehrssicherheit und dass die Beschichtung auf der Leiter der Straße auf Kreisstraße ist zufriedenstellend. Weiterhin im Vorstand die Entscheidung vägsamfälligheten erwarten die Arbeit in der Grabstätte von Stromkabeln in der gesamten Leiter Bereich Wille geschehe basiert. In letzterem Werk ist ein Potenzial für die Erweiterung der Straße an einigen Punkten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Bauschutt.

4. Weitere Themen

Thomas Örtendahl die Frage der Gründung eines Handbuchs, wer verantwortlich ist für solche Shows Um durch das Pflügen Schnee, Schotter tion, stellen Snee markierung. Herunterfahren Sneemarkierung.

Lennart Thörnäs berichtet, dass Kies-Beitritt der Straße erfolgte bei zwei Gelegenheiten bisher in diesem Winter, am 10. Januar und 20. Januar. Zum ersten Mal mit einem 5 Kubikmeter Eis kies auf der Straße, während im letzten Moment nur 2.5 kubische Eis und sand, die Ihnen nicht zufriedenstellend. Zur Minimierung der Kosten für Kies-Beitritt sollte bei der Bestellung angegeben das Maximum der Zeit sein und dass Eis Kies verwendet werden.

Britt-Marie Jang Beach bekannt, dass das jährliche Treffen für die Road Association findet am Sonntag 12. Juni (Pfingsten).

Der Sekretär stellt die Ladung, mit Vorträgen Übersetzung Liste und bereitet Jahresrechnung.

5. Nächste Vorstandssitzung

Das nächste Treffen ist im Einklang mit früheren Entscheidungen Sonntag 17. April 0930 bei abgeschreckt in Thomas Örtendahl, Tegen.

6. Fazit

Da gibt es nicht mehr Fälle zu diskutieren dankte dem Präsidenten für die heutige Telefonkonferenz.

 

 Das Protokoll


 Britt-Marie Jangestrand
 Sekretion.


 Bereinigt:


 Thomas Örtendahl Peter Baldesjö

 

Datum 2010 09 05
Plats Hos Lennart Thörnäs, Tegen

Närvarande Thomas Örtendahl, ordförande, Peter Baldesjö, ledamot, Lennart Thörnäs, kassör, Britt-Marie Jangestrand, sekreterare
 
1. Öppnande Ordföranden Thomas Örtendahl öppnade mötet och hälsade styrelseledamöterna välkomna.
 
2. Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Baldesjö.
 
3. Föregående Styrelsen gick igenom punkterna från föregående mötesprotokoll:

 Vägavgifter Lennart Thörnäs tar kontakt med markägaren Leif Andersson angående extra debitering för grus.
 
 Vägunderhåll Styrelsen diskuterade vägens status i samband med skogsavverkning. Vägen har under viss tid varit mycket lerig och förstörd efter spår från skogsmaskiner och lastbilar.
 En skrivelse upprättas av ordföranden till markägarna, Färgelanda kommun, Leif Andersson, Karin Pettersson och Andreas Andersson om att vägen inte är att betrakta som en skogsväg där skogsavverkningsmaskiner får framföras. Dessutom skall vägen varje dag efter lastbilstransporter och nödvändiga skogs-
maskintransporter återställas så att förekomst av lera, jordrester och virkesrester avlägsnas.
 
Lennart Thörnäs kontaktar Bengt Pettersson angående hans ersättning för klippning av vägrenar.
 
4. Resterande vägunderhåll 2010. Peter Baldesjö och Lennart Thörnäs samråder inför saltning och grusning av vägen. Saltning utförs i samband med regn. De undersöker vilken leverantör/entreprenör som är billigast. Thomas Örtendahl beställer sladdning av vägen för utförande under oktober månad. Dessförinnan skall hålorna i vägen lagas. Detta utförs av medlemmar i vägföreningen. Thomas Örtendahl efterhör vilka som kan ställa upp.
 
5. Utsättning av snökäppar. Lennart Thörnäs åtar sig att med medverkan av ytterligare två personer sätta upp snökäppar. Mötesplatser skall särskilt utmärkas.
 Arbetet skall utföras senast 15 november 2010.

6. Arbetsdagar Thomas Örtendahl konstaterade att vid arbetsdagen den 7 augusti infann sig flertalet fastighetsägare. Arbetsdagen uppfattades som en trevlig kombination av både granngemenskap och arbetsinsatser. Inplanering av arbetsdagar tas upp som en punkt vid kommande årsmöte.
 
7. Nya ägare Ny ägare har tillträtt efter Einar Holm. Sekreteraren inhämtar uppgifter om ägarförhållande, namn och adressuppgifter.
 
8. Kallelse till styrelsemöten. Styrelsen beslöt att till kommande styrelsemöten kalla även de valda ersättarna (Andreas Andersson och Gunilla Örtendahl). Inför kommande styrelsemöten skall en dagordning upprättas. Sekreteraren tar emot ärenden som skall tas upp på dagordningen och upprättar densamma.
 
 9. Kallelse till årsmöte 2011 Thomas Örtendahl undersöker var/hos vem som årsmötet 2011 möte 2011 kan hållas. I kallelsen till årsmötet skall anges att konstituerande styrelsemöte äger rum direkt efter årsmötet. Kallelse skall ske dels via mail och via postförsändelse.
 
10 Kassabehållning. Lennart Thörnäs meddelade att kassabehållningen vid dags dato uppgår till 117.900:57 kronor.
 
11. Ev kantröjningsarbete Lennart Thörnäs anmälde att en firma som heter Jordgänget (Johan, tfn 0734 020070, Mattias tfn 0730 448400) åtar sig
 kantröjning. Styrelsen noterade dessa uppgifter inför ev. kommande kantröjningsarbete.
 
12. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte skall äga rum hos Thomas Örtendahl söndag 2011 04 17 kl. 09.30
 
13. Avslutning Då inga fler ärenden förelåg att diskutera eller besluta avslutade ordföranden Thomas Örtendahl sammanträdet.
 
 Vid protokollet:


 Britt-Marie Jangestrand


 Justerat:


 Thomas Örtendahl Peter Baldesjö
 

Datum 2010-09-05
 Plats Lennart Thorn, Tegen

Präsentieren Thomas Örtendahl, Vorsitzender, Peter Baldesjö, Mitglied, Lennart Thörnäs, Schatzmeister, Britt-Marie Jangestrand, Sekretär
 
1. Öffnungszeiten Vorsitzender Thomas Örtendahl eröffnet die Sitzung und begrüßte die Vorstandsmitglieder begrüßen.
 
2. Genehmigung zu genehmigen die Tagesordnung für die Sitzung waren Peter Baldesjö.
 
3. Zurück Board ging durch die Punkte aus der vorherigen Sitzung Minuten:

 Road Pricing Lennart Thörnäs an die Grundbesitzer Leif Andersson über extra Abrechnung für Kies.
 
 Straßenerhaltung Board erörterte die Straße den Status in Bezug auf Protokollierung. Die Straße hat schon seit einiger Zeit sehr schlammig und zerstört, nachdem Spuren von Forstmaschinen-und Lastkraftwagen.
 Ein Brief vom Präsidenten an die Grundeigentümer gezogen, Färgelanda Gemeinde, Leif Andersson, Karin Pettersson und Andreas Andersson auf der Straße ist nicht als Wald, wo Protokollierung Maschinen ausgeführt werden können. Darüber hinaus, die Straße jeden Tag für LKW und notwendig Wald
 Maschine Rücklieferungen wie das Vorhandensein von Ton-, Boden-Rückstände und Holzabfällen.
 
Lennart Thörnäs an Bengt Pettersson auf seine Vergütung für das Mähen Straßenrändern.
 
4. Verbleibende Straßenerhaltung 2010. Peter Baldesjö und Lennart Thörnäs berät vor dem Salzen und Kies tion der Straße. Das Salzen erfolgt in der regen durchgeführt. Sie untersuchen die Lieferant / Auftragnehmer, der am billigsten ist. Thomas Örtendahl um Schleudern von der Straße für die Fertigstellung im Oktober. Zuvor geflickt die Hohlräume in der Straße. Dies ist von den Mitgliedern der Road Association durchgeführt. Thomas Örtendahl efterhör wer einrichten kann.
 
5. Absetzen von schneemarkierung. Lennart Thörnäs verpflichten sich, mit der Teilnahme von zwei weiteren Personen in Aufmachungen schneemarkierung. Treffpunkte besonders gekennzeichnet werden.
 Die Arbeiten werden spätestens 15 November 2010 durchgeführt werden.

6. Werktags Thomas Örtendahl gefunden, dass die Arbeit am 7. August erschien am Grundeigentümer. Der Arbeitstag wurde durch eine schöne Kombination aus beiden Nachbarländern und den Bemühungen der Gemeinschaft gefangen. Inplanering der Arbeitstage, die von einem Punkt auf der nächsten Jahresversammlung getroffen.
 
7. Neue Besitzer neuen Eigentümer haben nach über Einar Holm übernommen. Generalsekretär erhält Daten über das Privateigentum, Namens-und Adressinformationen.
 
8. Bekanntmachung über die Vorstandssitzungen. Der Vorstand hat beschlossen, regelmäßige Treffen mit den gewählten Abgeordneten (Andreas Andersson und Gunilla Örtendahl) einzuberufen. Vor der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats, eine Agenda erstellt dich. Der Sekretär nimmt die Fragen auf die Tagesordnung aufgenommen werden und bereitet die gleichen.
 
 9. Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2011 Thomas Örtendahl untersuchen, wo / mit wem der ordentlichen Hauptversammlung 2011 Hauptversammlung 2011 gehalten werden kann. In der Bekanntmachung über die Jahrestagung der gesetzlichen Sitzung gegeben wird erfolgt unmittelbar nach der Hauptversammlung. Beachten Sie sind sowohl auf dem Postweg und per Post erfolgen.
 
10 Cash. Lennart Thörnäs bekannt, dass der Kassenbestand zu diesem Zeitpunkt zu 117.900:57 Kronen sind.
 
11. Jede Kante Aufräumungsarbeiten Lennart Thörnäs berichtet, dass eine Firma namens Erde Gang (Johannes, Tel. 0734 020 070, Tel. 0730 448 Matt 400) stimmt
 Rand der Lichtung. Der Board stellte fest, dass Informationen für alle. Kommen Rand Aufräumungsarbeiten.
 
12. Nächste Vorstandssitzung Die nächste Vorstandssitzung findet in Thomas Örtendahl Sonntag statt, 2011 04 17 Uhr. 09.30
 
13. Fazit Da keine weitere Fälle wurden zu diskutieren oder entscheiden endete Präsident Thomas Örtendahl Sitzung.
 
 Protokoll nach:


 Britt-Marie Jangestrand


 Bereinigt:


 Thomas Örtendahl Peter Baldesjö

 

 

 

 

 

Datum 2010 06 19
Plats Hos Peter Baldesjö, Tegen

Närvarande Thomas Örtendahl, ordförande, Peter Baldesjö, ledamot, Lennart Thörnäs, kassör, Britt-Marie Jangestrand, sekreterare
 

1. Öppnande Ordföranden Thomas Örtendahl öppnade mötet och hälsade styrelseledamöterna välkomna.
 
2. Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Thörnäs.
 
3. Vägavgifter Kontakt har tagits med markägaren Leif Andersson angående höjning av hans vägavgift, dels angående skador och lagning på vägen efter timmertransporter.
 
4. Vägunderhåll Kontakter har tagits med olika entreprenörer för utförande av vägarbeten. Anbudsförfrågan kommer att upprättas av Thomas Örtendahl och skickas till minst tre anbudsgivare. Peter Baldesjö anmälde att han vidtalat Jan Erik Olsson, Kållebråten Lane, angående de arbeten på vägen som inte kan vänta tills anbudsförfarandet är klart. Dessa arbeten avser sladdning och ifyllnad av gropar. Peter Baldesjö kollar upp om moms ingår i avlämnad anbudssumma för dessa arbeten. Thomas Örtendahl kontaktar lämplig person som kan hjälpa Jan Erik Olsson med lagningsarbetet av hålor i vägen. Thomas Örtendahl kontaktar Bengt Pettersson, Kalserud, angående klippning av vägrenar. Arbetet skall utföras under mitten av juli månad. Peter Baldesjö beställer grus och saltning av vägen, förslagsvis hos Grävsam.
 
 5. Nya ägare Vid mötet noterades att nya ägare till stamfastigheten Sannerhult 1:7 är Andreas Andersson och Gert Mengwall. Ny ägare till fastigheten Sannerhult 1:21 är Lars Malm. De två byggklara tomterna gränsande till Lennart Thörnäs och Lars-Arne Holm har förvärvats av Johnny Andersson.
 
 
 6. Röjning av nedhängande träd. Thomas Örtendahl meddelade att han varit i kontakt med Lantmäterimyndigheten och Trafikverket angående de
 lagenliga regler som gäller vid röjning och fällning av nedhängande träd över vägen. Lantmäterimyndigheten har meddelat att vägföreningen inte kan ställa krav på markägaren om borttagning av träd även om dessa hänger över vägen. Samtidigt föreligger Vägverkets krav på att vägen skall hållas fri 4 meter från vägren och ha 5 meters fri höjd.
 Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att uppdra åt Thomas Örtendahl att tillfråga Andreas Andersson om hans arbetsinsats för att röja vid de vägkanter som tillhör stamfastigheten.
 Vägsamfällighetens medlemmar får kanske räkna med att själva ställa upp på arbetsdagar.
 
 
 7. Genomgång av årsmötesprotokoll från 2009 och 2010. Styrelsen gick igenom årsmötesprotokoll från 2009. Osäkerhet råder om vad som egentligen beslutats om de mötesprotokoll vägarbeten som diskuterats, som exempelvis breddning av jämte Vattenfalls kurvor, sprängning av sten vid f.d. sågen. Styrelsen beslöt att en dialog skall inledas med Vattenfall inför deras planerade arbeten med att gräva ned elledningarna inom området. Thomas Örtendahl tillskriver Vattenfall om att vägföreningen önskar vara delaktiga i deras planering och också är intresserad av användning av de massor och sprängsten som uppstår vid Vattenfalls arbeten. Arbeten med breddning och sprängning utförs därför inte i avvaktan på Vattenfalls arbeten.
 
8. Snökäppar Thomas Örtendahl kontaktar Per Andersson angående förvaring av nyinköpta snökäppar.
 
9. Ersättningar Styrelsen diskuterade ersättningar för arbetsinsatser utförda av vägsamfällighetens medlemmar. Thomas Örtendahl har varit i kontakt med Skatteverket. Vid årets slut skall säsongsredovisning insändas från vägsamfälligheten till Skattekontoret om ersättningar till privatperson utan F-skattesedel överstiger 1.000 kronor.
 
 
 10. Kallelse årsmöte Till nästa årsmöte skall kallelse utsändas till den eller de personer som är lagfarna ägare till fastigheterna inom Östby Vägsamfällighet. Till kallelsen skall fogas fullmakt för annan än ägaren/ägarna för att vara ombud på årsmötet.
 

11. Arbetsdagar Styrelsen beslöt att lägga en arbetsdag (städdag) på vägen lördagen den 31 juli. Vid regnväder flyttas arbetsdagen fram en vecka, till den 7 augusti. Denna punkt skall tas upp på dagordningen vid kommande årsmöte år 2011. Avgift vid utebliven arbetsinsats skall diskuteras. Britt-Marie Jangestrand sätter upp anslag om städdagen på anslagstavlan vid postlådorna. Thomas Örtendahl lägger ut informationen på samfällighetens hemsida. Thomas Örtendahl anskaffar grill och köper in läsk, korv och bröd.
 
12. Tid för nästa styrelsemöte Nästa möte med styrelsen för Östby Vägsamfällighet skall hållas söndagen den 22 augusti klockan 09.30 hos Lennart Thörnäs, Tegen. Medlemmar är välkomna att framlägga frågor och synpunkter före sammanträdet.
 
13. Avslutning Då inga fler ärenden förelåg att diskutera och besluta avslutade ordföranden sammanträdet.
 

 Vid protokollet:


 Britt-Marie Jangestrand
 Sekr.


 Justerat:


 Thomas Örtendahl Lennart Thörnäs

 

Datum 2010 05 23
Plats Hos Arne Andersson, Tegen

Närvarande Thomas Örtendahl, ordförande, Lennart Thörnäs, kassör, Peter Baldesjö ledamot och Britt-Marie Jangestrand, sekreterare
 
1. Ordföranden Thomas Örtendahl öppnade styrelsemötet som är det första i den av årsmötet nyvalda styrelsen.
 
2. Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Baldesjö.
 
 3. Vägunderhåll Styrelsen diskuterade hur underhållsarbeten på vägen i fortsättningen skall ske genom sladdning, lagning av hålor, dikning och snöröjning. Peter Baldesjö har tagit in anbud från utförare av sådana tjänster, i första hand vad gäller sladdning och ifyllande av hålor och grävningsarbeten.. Peter Baldesjö sammanställer anbudssummorna för de olika arbetena. Ytterligare anbud skall infordras för en jämförelse och utvärdering.
 
 Vidare beslöt styrelsen att föreningens vägskrapa endast skall få utlånas till annat vägarbete inom området än samfällighetens väg mot en ersättning om 200 kronor och att vägskrapan återlämnas oskadd på anvisad plats. Ev. skador på vägskrapan repareras på användarens bekostnad. Utlåning av vägskrapan kan också kvittas mot att annat arbete utförs för vägföreningen.
 
 Styrelsen beslöt att Thomas Örtendahl tar kontakt med markägarenJoakim Alm angående borttagning av hängande och avbrutna träd utmed
 vägkanterna i enlighet med Vägverkets bestämmelser om röjning. Åtgärdar inte markägaren påtalade brister tillskriver Thomas Örtendahl Lantmäterienheten för inhämtande av information om vidare handläggning.
 
 4. Tid för nytt möte Ordföranden Thomas Örtendahl kallar styrelsen till nytt möte innan midsommar 2010.
 
5. Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet.

 Vid protokollet


 Britt-Marie Jangestrand

 Justerat


 Thomas Örtendahl Peter Baldesjö

 

Das jüngste Protokoll an der Spitze.


Datum 2010 06 19
 In Peter Baldesjö, Tegen

Aktuelle Örtendahl Thomas, Vorsitzender, Peter Baldesjö, Mitglied, Lennart Thorn, Schatzmeister, Britt-Marie Jangestrand, Sekretär
 

1. Öffnungszeiten Vorsitzender Thomas Örtendahl eröffnet die Sitzung und begrüßte die Vorstandsmitglieder begrüßen.
 
2. Genehmigung zusammen mit dem Vorsitzenden des Protokolls wurden Lennart Thörnäs.
 
3. Road Pricing hat Kontakt mit dem Grundeigentümer Leif Andersson auf seinem Mauterhöhung worden, teils auf Schädigung und Reparatur des Straßenverkehrs nach Stunden.
 
4. Straßenerhaltung werden derzeit Gespräche mit verschiedenen Unternehmen für die Ausführung von Straßenbauarbeiten. Tender Anfrage wird von Thomas Örtendahl festgelegt werden und an mindestens drei Bietern. Peter Baldesjö mitgeteilt, dass er an Jan Erik Olsson, Kållebråten Lane, über die Arbeit auf der Straße, die nicht warten können, bis die Ausschreibung abgeschlossen ist gesprochen. Diese Arbeit Schleudern und Abfüllen von Schlaglöchern. Peter Baldesjö check up am Steuer ist in dem Angebot hinterlegten Summe für diese Arbeiten. Thomas Örtendahl an die zuständige Person, Jan Erik Olsson mit der Arbeit der Ausbesserung Löcher in der Straße helfen können. Thomas Örtendahl Kontakt Bengt Pettersson, Kalserud, über das Mähen Straßenrändern. Die Arbeiten werden Mitte Juli durchgeführt werden. Peter Baldesjö Bestellung Kies und Salzen der Straße, vorzugsweise in Grävsam.
 
 5. Neue Eigentümer bei der Sitzung darauf hingewiesen, dass die neuen Eigentümer der Grundstücke Sannerhult 01:07 Andreas Andersson und Gert Mengwall ist. Neuer Eigentümer des Grundstücks ist Sannerhult 01.21 Lars Malm. Die beiden angrenzenden Baulandes Lennart Thorn und Lars-Arne Holm wurde von Johnny Andersson erworben.
 
 
 6. Clearing von überhängenden Bäumen. Thomas Örtendahl bekannt, dass er in Kontakt mit dem National Land Transport Authority und der Vorstand wurde in Bezug auf die rechtlichen Vorschriften für das Clearing und die Abholzung von Bäumen überhängenden der Straße. National Land Agency hat angekündigt, dass die Road Association nicht verlangen kann, der Grundbesitzer für die Beseitigung von Bäumen, auch wenn sie über die Straße zu hängen. Zwar gibt es SRA Erfordernis, dass die Straße müssen frei von 4 Füße werden Schulter und fünf Meter Abstand.
 Der Board erörterte die Frage und entschied sich Thomas auf die Frage Örtendahl Andreas Andersson anweisen, seine Bemühungen um den Straßenrändern der Zugehörigkeit zu tribal Eigenschaft klar.
 Vägsamfällighetens Mitglieder vielleicht erwarten, sich auf Arbeitstage festgesetzt.
 
 
 7. Überprüfung der jährlichen Sitzung ist ein Protokoll von 2009 und 2010. Der Verwaltungsrat überprüft die jährliche Sitzung ist ein Protokoll von 2009. Die Unsicherheit darüber besteht, was auf das Protokoll der Straßenarbeiten bestellt wurde diskutiert, wie z. B. Ausweitung der Kurven gemeinsam mit Vattenfall, Sprengen von Felsen an der ehemaligen sahen. Der Vorstand beschloss, dass ein Dialog mit Vattenfall für ihre geplanten Arbeiten begonnen werden, um die Stromleitungen im Bereich begraben. Thomas Örtendahl auf den Wasserfall Road Association schreiben würde, in ihre Planungen einbezogen werden und auch Interesse an der Nutzung der Massen und Gestein, das bei Vattenfall Arbeit auftritt. Arbeitet mit der Erweiterung und Sprengung erfolgt nicht im Vorgriff auf Vattenfall Arbeit durchgeführt.
 
8. Sneemarkirung Thomas Örtendahl Kontakt Per Andersson zum Speichern neu gekauften sneemarkirung.
 
9. Compensation Board diskutiert die Vorteile der Arbeit Anstrengungen von Mitgliedern vägsamfällighetens durchgeführt. Thomas Örtendahl in Kontakt mit dem Finanzamt worden. Am Ende der Saison Rechnungslegung vägsamfälligheten geschickt von der Steuer auf Zahlungen an eine Privatperson ohne F-Steuer über 1000 Kronen.
 
 
 10. Bekanntmachung über die Jahresversammlung für die nächsten Hauptversammlung wird gemailt Hinweis auf die Person oder Personen, die juristisch qualifizierte Eigentümer von Immobilien innerhalb Östby Vägsamfällighet werden. Die Kündigung muss durch einen Proxy für andere als die Eigentümer / Besitzer bei der Hauptversammlung vertreten zu sein begleitet sein.
 

11. Werktags Vorstand beschlossen, fügen Sie einen Werktag (städdag) auf der Straße Samstag, 31 Juli. Die regen verschoben Arbeitsgruppen für eine Woche, bis zum 7. August. Dieser Artikel ist auf der Tagesordnung der bevorstehenden Jahrestagung im Jahr 2011. Gebühr für Nicht-Arbeit Anstrengungen werden diskutiert. Britt-Marie Jangestrand Aufmachungen Hinweise zur Reinigung Tage auf dem Schwarzen Brett in die Postfächer. Thomas Örtendahl stellen die Informationen an die Gemeinden gehen. Thomas Örtendahl Kauf Grill kaufen und alkoholfreie Getränke, Würstchen und Brot.
 
12. Zeit für die nächste Vorstandssitzung nächsten Vorstandssitzung Östby Vägsamfällighet am Sonntag 22 August um 09:30 mit Lennart Thörnäs, Tegen. Mitglieder sind eingeladen, Fragen und Kommentare vor der Sitzung vorzulegen.
 
13. Fazit Da keine weiteren Fälle zu diskutieren und zu entscheiden, waren der Vorsitzende schließt die Sitzung.
 

 Das Protokoll:


 Britt-Marie Jangestrand
 
 Bereinigt:


 Thomas Örtendahl Lennart Thörnäs

 

Datum 2010 05 23 

Plats Arne Andersson, Tegen

Aktuelle Örtendahl Thomas, Präsident, Lennart Thörnäs, Schatzmeister Peter Baldesjö Mitglied und Britt-Marie Jangestrand, Sekretär
 
1. Vorsitzender Thomas Örtendahl öffnete die Vorstandssitzung, die die erste der jährlichen Sitzung des neu gewählten Vorstand ist.
 
2. Genehmigung zusammen mit dem Vorsitzenden des Protokolls wurden Peter Baldesjö.
 
 3. Straßenerhaltung Der Board erörterte die Instandhaltung der Straße bleibt durch Schleudern getan werden, Stanzen von Löchern, Entwässerung und Schneeräumung. Peter Baldesjö hat Zitate von Anbietern solcher Dienste getroffen werden, vor allem im Hinblick auf Schleudern und Abfüllen in die Löcher graben und funktioniert .. Peter Baldesjö kompiliert Gebot Beträge für die verschiedenen Arbeiten. Zusätzliche Angebote für einen Vergleich und die Bewertung aufgerufen werden.
 
 Darüber hinaus beschloss der Vereins erhalten sollten nur für die übrigen Verkehrsteilnehmer geliehen Arbeiten auf dem Gebiet als Gemeinschaften zu einer Entschädigung von 200 Millionen und dass strassemaschine unversehrt an die bezeichnete Stelle zurück. Ev. strassemaschine Schaden beim Anwender repariert. Kredite von strassemaschine kann auch gegen die andere Arbeit für die Road Association durchgeführt eingestellt werden.
 
 Der Vorstand beschloss, dass Thomas Örtendahl Grundbesitzer Kontaktaufnahme Joakim Alm über das Abtrennen von hängenden und gebrochene Bäume entlang Straßenrändern, in Übereinstimmung mit den Regeln für SRA Lichtung. Fixes sind nicht die Grundeigentümer angebliche Versäumnisse bei Thomas Örtendahl schreiben Vermessung Unit zur Gewinnung von Informationen über das weitere Vorgehen.
 
 4. Zeit für ein weiteres Treffen Vorsitzender Thomas Örtendahl Board zu einem weiteren Treffen vor Mittsommer 2010. Aufruf
 
5. Closing Der Vorsitzende schließt die Sitzung.

 Das Protokoll


 Britt-Marie Jangestrand

 Bereinigt


 Thomas Örtendahl Peter Baldesjö

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS