Styrelseprotokoll 20140817

PROTOKOLL STYRELSEN ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Dag; 2014 08 17

Närvarande:Thomas Örtendahl, ordförande, Peter Andersson,Jörgen Sundberg, Andreas Andersson, Gunilla Örtendahl, Britt-Marie Jangestrand,sekreterare

1. Öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsadeledamöterna välkomna.

2. Godkännande av kallelse med föredragningslista 

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes.

3. Justering 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes AndreasAndersson.

4. Uppföljning av ärenden från tidigare möten 

Andreas Andersson skall köpa in vägsalt till denytillverkade sandlådorna.

Thomas Örtendahl har varit i kontakt med Telia för borttagningav vajrar och stolpar. Kontroll skall göras om ”skräpet” ligger kvar. ThomasÖrtendahl skickar i så fall en skriftlig anmaning till Telia.

Ordföranden har också kontaktat entreprenören Eklund angåendehöjning av vägen vid Hosjön och infordrat offert på arbetet. Ordförandenpåtalade då också vikten av att återstående arbeten enligt tidigare avtalutförs. Ordföranden tillskriver Eklund om trumbyten som måste utförasinnevarande höst. Ordföranden tillskriver även Eklund om att separat faktureringskall ske för dikningsarbetena och separat faktura för höjning av vägen.

Andreas Andersson undersöker var på vägen det erfordras kompletteringmed grus och återrapporterar till ordföranden.

Andreas Andersson justerar väghöjningen vid avtagsvägen motBaldesjö/Andersson/Hermansson.

Thomas Örtendahl kontaktar Färgelanda kommun angåendeställningstagande beträffande vattennivån vid Hosjön.

Peter Andersson köper in tavla med varningstext för skarp kurvastrax före infarten till Rosendalen. Tavlan sätts lämpligen upp våren 2015.

Vid kommande städdag 2015 uppgraderas stolparna vid vägtrummornamed nummer.

Mötesplatserna längs vägen skall sladdas av vid städdagen.

5. Övriga ärenden 

På årsmötet 2015 skall tas upp frågan om planen utanför LenaJönssons och Cederqvists garage.

Städdagen 2015 bestämdes till den 28 juni.

Årsmötet skall ske den 25 maj.

I vecka 26, 2015, skall Andreas Andersson beställakantklippning av vägrenarna

6. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte med styrelsen skall hållas den 12 april 2015 hos JörgenSundberg, Tegen.

7. Avslutning 

Då inga fler ärenden förelåg på föredragningslistan förklaradeordföranden sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl

Andreas Andersson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS