Styrelseprotokoll 20150412

PROTOKOLL

STYRELSEN FÖRÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Tid: 2015 04 12

Plats: Hos JörgenSundberg Tegen

Närvarande:ThomasÖrtendahl, ordförande, Peter Andersson, Jörgen Sundberg, Britt-MarieJangestrand, Andreas Andersson, Gunilla Örtendahl 

1. Öppnande 

Sammanträdetöppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande avkallelse med föredragningslista

Utsänd kallelsemed föredragningslista godkändes.

3. Justering 

Att jämteordföranden justera dagens mötesprotokoll valdes Andreas Andersson.

5. Uppföljning avärenden från föregående styrelsemöte

Thomas Örtendahlrapporterade att han återigen varit i kontakt med Telia angående bortforslingav restmaterial från nedtagningen av telestolpar, denna gång i brev daterat15/2-15.

Räkning frånentreprenören Mats Eklund på utförda arbeten på vägen har trots påminnelser ännuinte kommit. Entreprenören är enligt information sjuk, men Thomas Örtendahl tarförnyad kontakt med företaget, Eklunds Maskin i Hedekas, för att kunna erhållafakturor på genomförda arbeten avseende bl a dikning.

Peter Anderssonbeställer varningsskylt ”Skarp högerkurva” för uppsättning vid Rosendalen.Styrelsen diskuterade om ytterligare varningstavla erfordras i den skarpasvängen, men beslöt att i och med uppsättning av denna tavla har manuppmärksammat vägens skarpa högersväng.

Ytterligarevägpinnar anskaffas för märkning av vägtrummor.

7. Kommentarerefter den gångna vintern

Styrelsen kunde konstateraatt den gångna vintern varit osedvanligt mild och snöfattig. Kommunen haromhänderhaft plogningen vid de tillfällen snömängden överstigit 10 cm.

8. Frågor införsamfällighetens årsmöte 2015 05 24

Årsmötet bör taupp frågan om ytan framför garagen för Lena Jönsson/familjen Cederquist är attbetrakta som vändplan eller parkeringsplats.

Valberedningenska ge förslag på val av ledamöter och suppleanter inför kommande mandatperiod.

Valberedningengörs uppmärksam på att val av revisorsuppleant tas med.

9. Planeradeåtgärder våren/sommaren 2015 

Städdag på vägenskall ske söndagen den 28 juni. Sekreteraren ombesörjer meddelande påanslagstavlan vid postlådorna.

I samband med städdagensätts varningsskylten för skarp kurva upp strax innan avfarten tillRosendalen,ytterligare pinnar för vägtrummor sätts upp och märks samtmötesplatserna skall sladdas.

Andreas Anderssonbeställer klippning av vägrenar, arbetet utförs strax efter midsommar.

IBC-containerplaceras för förvaring av snöpinnar, spett etc.

Lämplig plats föruppställning undersöks av Andreas Andersson.

Thomas Örtendahltar förnyad kontakt med Färgelanda kommun angående asfalteringsarbeten påsträckan infarten från väg 172 till Rosendalsbanan. Eventuellt tillställskommunen ny skrivelse genom Thomas Örtendahls försorg.

Markägaren StefanBroberg har kontaktats av ordföranden angående bl.a.nedtagning av en stor ekdär grenarna hänger över vägen. Broberg har sagt sig såga ned trädet när hanfår tid och möjlighet. De grenar som hänger över vägen kommer att sågas bort genomvägföreningens försorg.

Ordförandeninformerar Broberg om den planerade åtgärden.

Peter Anderssonkollar möjligheterna att hyra skylift. Arbetet utförs lämpligen på städdagenden 28 juni.

10. Ekonomisk situation 

Kassören JörgenSundberg delade under mötet ut bankutdrag utvisande föreningens kostnader ochintäkter samt föreningens likviditet. Vid dagens datum finns 180.934 kronordisponibla. Från denna summa skall avräknas de fakturor som inväntas frånentreprenören Mats Eklund.

Alla medlemmarhar betalat sina avgifter. Kassören föreslog att ett särskilt konto öppnas därmedel insätts avseende fondering, bl. a med tanke på framtida lantmäteriförrättning

Vid beställningav arbeten skall kassören underrättas för att undvika oklarheter när fakturortas emot. Beställare skall också uppge referens som noteras på fakturan.

Jörgen Sundbergtillhandahåller underlag till sekreteraren för ekonomisk redovisning iårsredovisningen.

11 Övriga frågor 

Thomas Örtendahlmeddelade att han tagit del av ett av Färgelanda kommun upprättat framtidsdokumentsom behandlar bl.a. kultur, miljövård och byggnadsplaner. Ett avsnitt tar upp sommarstugeområdetvid Tegen och Östersjön, som betraktas som kulturellt värdefullt.

Ett dokumenthandlade om vattenkvalitéer i Ellenösjön och Östersjön och även förekomster avradon. Thomas Örtendahl tar kontakt med kommunen för att få en ytterligareutförlig beskrivning av uppgifter som är av intresse för de boende på Tegen.

12. Tid för nästastyrelsemöte 

Styrelsen beslötatt avhålla nästa ordinarie styrelsemöte söndagen den 16 augusti kl 10.00 hosAndreas Andersson, Tegen.

13. Avslutning 

Då inga flerärenden förelåg avslutade ordföranden sammanträdet och tackade Jörgen Sundbergför visad gästfrihet.

Vid protokollet:

Britt-MarieJangestrand

Justerat:

ThomasÖrtendahl AndreasAndersson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS