Styrelseprotokoll 20160515

PROTOKOLL

fört vidkonstituerande sammanträde med styrelsen för Östby Vägsamfällighet

Dag: 2016 05 15

Plats: Logen på Tegen

Närvarande: Thomas Örtendahl;Peter Andersson; Jörgen Sundberg; Britt-Marie Jangestrand; Gunilla Örtendahl; AndreasAndersson

1. Öppnande

Sammanträdet öppnades avordföranden Thomas Örtendahl som hälsade styrelsen välkommen.

2. Stadgeenlig kallelse

Sammanträdet hadestadgeenligt utlysts och kallelsen godkändes.

3. Konstituering av styrelsen

Styrelsens sammansättning framgårav följande: Ordföranden Thomas Örtendahl omvaldes av årsmötet 2016 05 15 fören mandatperiod om två år.

Årsmötet valde 2016 05 15 JörgenSundberg för en tvåårsperiod till ledamot i styrelsen.

Styrelsen valde vidkonstituerande sammanträde samma dag Jörgen Sundberg till föreningens kassör.

Peter Andersson ochBritt-Marie Jangestrand omvaldes av årsmötet 2015 05 24 som ledamöter, båda fören mandatperiod om två år.

Årsmötet valde 2016 05 15 AndreasAndersson till suppleant för en mandatperiod om två år och vid årsmöte 2015 0524 valdes Gunilla Örtendahl till suppleant, likaledes för en tvåårsperiod.

4. Tid för nästa sammanträde

Styrelsen beslöt avhållanästa möte lördagen den 27 augusti 2016 kl 10.00 hos Jörgen Sundberg, Tegen.

Vid protokollet

Britt-MarieJangestrand

Justerat:

ThomasÖrtendahl

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS