Stämmoprotokoll 2015

UTDRAG UR ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

 ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Datum 201505 24

Plats Logen,Tegen

Närvarande Jörgen Sundberg Sannerhult1:17, Thomas Örtendahl Sannerhult1:38, Gunilla Örtendahl Sannerhult1:38, Britt-Marie Jangestrand Sannerhult1:27, Magnus Jangestrand Sannerhult1:27, Ralf Mohlin Sannerhult1:26, Gunnar Jansson Sannerhult1:23, Per Andersson Sannerhult1:33, Lena Jönsson Sannerhult1:10, Pia Baldesjö Sannerhult1:24, Peter Baldesjö Sannerhult1:24, Eric Andersson Sannerhult1:12, Peter Andersson Sannerhult1:12, Agnes Stalega Sannerhult1:28 Jonny Andersson Ödeborg-Östby1:7, Andreas Andersson Sannerhult1:7, Lennart Thörnäs Sannerhult1:19, Ellen Kluge Sannerhult1:29, Christel Källqvist-Karlsson Sannerhult 1:20, Lars-Arne Holm Sannerhult1:32, Peder Johnson Sannerhult1:22, Carin Hjelthe Sannerhult1:16, Johnny Hjelthe Sannerhult1:41, Jerker Cederqvist Sannerhult1:11

1. Årsmötets öppnande 

Årsmötetöppnades av Thomas Örtendahl som hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av kallelse och dagordning 

Utsänd kallelse med dagordning godkändes av årsmötet.

3. Val av ordförande för årsmötet 

Thomas Örtendahl valdes till årsmötets ordförande.

4. Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-MarieJangestrand.

5. Val av justeringsperson

Attförutom ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Lena Jönsson.

6. Verksamhetsberättelse för år 2014-2015 

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2014 – 31 mars 2015. Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarandesom bereddes tid att läsa igenom innehållet. Årsmötet godkände den upprättade årsredovisningen som läggstill handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-2015

Föreningens revisor Ralf Mohlin läste upp revisionsberättelsen avseende åretsräkenskaper. Kassören Jörgen Sundberg kompletterade redovisningen med en ekonomisk information om bl.a. fonderingar.

8. Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsenansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Valberedningens förslag till val av lediga uppdrag

Föreningens revisor har avsagt sig sitt uppdrag. Till nyrevisor föreslog valberedningen Lena Jönsson, vilket också blev årsmötetsbeslut.

Till revisorsuppleant föreslogs Jonny Andersson, vilket blev årsmötets beslut.

Valberedningen föreslog att Britt-Marie Jangestrand omväljstill ledamot för en mandatperiod om två år (2015-2017), vilket också blev årsmötetsbeslut.

Vidare föreslog valberedningen att Peter Andersson omväljsför en mandatperiod om två år (2015-2017) vilket blev årsmötets beslut.

Till styrelsesuppleant för en tvåårsperiod, 2015-2017,föreslog valberedningen omval av Gunilla Örtendahl, vilket blev årsmötetsbeslut.

För en ny period i valberedningen, 2015-2017, omvaldeårsmötet Carin Hjelthe.

10.Val av firmatecknare 

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11.Arvoden 

Årsmötet beslöt att oförändrat arvode skall utgå till ordföranden, kassören och sekreteraren.

Fråga väcktes om arvode även bör utgå till övriga istyrelsen, en ledamot och två suppleanter, vilka deltar i samtliga styrelsensmöten, diskussioner och beslut. Årsmötet beslöt uppdraga åt styrelsen att efteren genomgång av stadgarna och ev stadgeändring ta upp frågan vid nästa årsmöte.

12. Information om vägavgifter 

Kassören Jörgen Sundberg redogjorde för inkomna vägavgifter och avgiftens storlek i proportion till berörda fastigheter. Vidare togs frågan upp om förseningsavgift om inte avgiften erlagts inom föreskriven tid. Årsmötet beslöt att en försenings avgift om 100 kronor skall tas ut vid den andra betalningspåminnelsen.

13.Traditionellt midsommarfirande 

Andreas Andersson informerade att midsommarfirandet traditionsenligt börjar klockan 15 med blomsterplockning och att midsommarstången reses klockan 17.00 med påföljande dans, sång och lekar.

14. Övriga frågor 

Utsättning av snöpinnar föreslås ske den 25/10. För arbetet behövs 4-5 personer.

Förslag har inkommit om inköp av en hjärtstartare. Möjlighet till bidrag för inköp skall undersökas.

Ordföranden Thomas Örtendahl meddelade att han tillskrivit kommunen, (John Andersson), angående asfaltering från infarten vid väg 172 inpå Tegenvägen fram Rosendalsbanan, och också om lagning av hålorna.

Vidare anmälde ordföranden att samfälligheten mottagit en översiktsplan från kommunen angående bl.a. vattenkvalité, markradon och kulturmiljön i Tegen området.

En städdag på vägen, i likhet med vad som genomförtstidigare år, föreslås till söndagen den 28 juni.

Sekreteraren anslår informationen på anslagstavlan vidbrevlådorna.

15. Avslutning 

Då inga fler ärenden förelåg förklarade ordföranden årsmötet med Östby Vägsamfällighet avslutat.

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Sekr

Justerat:

Thomas Örtendahl Lena Jönsson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS