Stämmoprotokoll 2016

UTDRAG UR ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

 ÅRSMÖTESPROTOKOLL

PROTOKOLL

Fört vid årsmöte med ÖstbyVägsamfällighet

Dag: 2016 05 15

Plats: Logen på Tegen

Närvarande: Peter Baldesjö Sannerhult 1:24; Pia Baldesjö Sannerhult1:24; Lena Jönsson Sannerhult 1:10; Per Andersson Sannerhult 1:33; AndreasAndersson Sannerhult 1:7, 1:28; Said Antonsson Sannerhult 1:22; Anita AntonssonSannerhult 1:22; Peder Johnson Sannerhult 1:18; Lars-Arne Holm Sannerhult 1:32;Jonny Andersson Ödeborg-Östby 1:7; Lennart Thörnäs Sannerhult 1:19; HåkanThörnäs Sannerhult 1:19; Petra Glasell Sannerhult 1:25; Hans-Jörgen Källquist Sannerhult1:20; Johnny Hjelthe Sannerhult 1:41; Jerker Cederquist Sannerhult 1:11; PeterAndersson Sannerhult 1:12; Magnus Jangestrand Sannerhult 1:27; Britt-MarieJangestrand Sannerhult 1:27; Gunilla Örtendahl Sannerhult 1:38; ThomasÖrtendahl Sannerhult 1:38; Jörgen Sundberg Sannerhult 1:17

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl somhälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av kallelse med dagdagordning

Utsänd kallelse med dagdagordning godkändes av årsmötet.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till att föra årsmötesprotokollet valdes Britt-MarieJangestrand.

5. Val av justeringsperson –

Att förutom ordföranden justera årsmötesprotokolletvaldes Lena Jönsson.

6. Årsredovisning för verksamhetsåret 2015-2016

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättatårsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2015 – 31mars 2016. Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarande sombereddes tid att läsa igenom innehållet. Årsmötet godkände den upprättadeårsredovisningen som läggs till handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015-2016

Föreningens revisor hade gått igenom räkenskaperna sombefunnits i god ordning. Kassören Jörgen Sundberg kompletteradeårsredovisningen med att dela ut en sammanställning över intäkter och utgifteroch kompletterade rapporten med en muntlig redogörelse avseende de olikaposterna i dokumentet. Till samfälligheten hör 32 betalande medlemmar. Årsmötetbeslöt godkänna den ekonomiska rapporten samt revisionsrapporten och läggadesamma till handlingarna.

8. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för detgångna verksamhetsåret.

9. Valberedningens för slag till val av lediga uppdrag

Till ordförande i Östby Vägsamfällighet för en tvåårsperiodföreslog valberedningen omval av Thomas Örtendahl, vilket också blev årsmötetsbeslut.

Till ledamot i styrelsen för en tvåårsperiod föreslogvalberedningen omval av Jörgen Sundberg, vilket blev årsmötets beslut. Tillsuppleant i styrelsen för en tvåårsperiod föreslog valberedningen omval avAndreas Andersson, vilket blev årsmötets beslut.

Till föreningens revisor för ett år föreslogvalberedningen omval av Lena Jönsson vilket blev årsmötets beslut.

Till föreningens revisorsuppleant för ett år föreslogvalberedningen omval av Jonny Andersson, vilket blev årsmötets beslut.

Till ledamot i valberedningen för två år valdesårsmötet Johnny Hjelthe, omval.

10. Val av firmatecknare

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas avordföranden och kassören var för sig.

11. Arvoden

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå tillordförande, kassör och sekreterare med totalt 3.000 kronor.

12. Information om vägavgifter

Kassören Jörgen Sundberg hade tidigare under punkt 7redogjort för föreningens ekonomi och de kostnader som belastar samfälligheten,däribland avsättning till fondering för framtida vägförrättning.

13. Traditionellt midsommarfirande

Sedvanligt midsommarfirande äger rum på Tegen den 24juni med blomsterplockning, dans kring lövad stång och egen medhavd förtäringpå logen.

14. Övriga frågor

Ordföranden anmälde att han vid ett flertaltillfällen, både skriftligt och muntligt, varit i kontakt med Färgelanda kommunangående den skadade asfalterade sträckan från väg 172 in till motorbanan.Responsen har varit lika med noll och bemötandet har inte varit acceptabelt. Ordförandenhar också varit i kontakt med motorbanans kontaktman som sagt sig varaintresserad av en upprustning av vägsträckan via kommunen. Eftersom inget tyckshända föreslog ordföranden att föreningen grusbelägger sträckan som uppmättstill 98 meter. Årsmötet beslöt att bifalla ordförandens förslag i syfte att fåtillstånd en infart som håller samma standard som Tegenvägen i övrigt.

Höjning av vägen erfordras på två ställen, vid Hosjön,där vägen vid flera tillfällen varit helt översvämmad, samt mot Lelången. Byteerfordras också av fyra st trummor. En ny entreprenör har kontaktats,Färgelanda Maskinschakt, Christer Hansson, som visat intresse för att åtaga sigarbetet. Kostnaderna beräknas till c:a 88.000 kronor. Vägverket skall kontaktasför bidrag, beräknat till c:a 75 % av kostnaden. Årsmötet gav styrelsen iuppdrag att gå vidare i ärendet under förutsättning att ersättning motsvarande75 % utbetalas från Vägverket.

Dikesklippning ägde inte rum förra året på grund avmaskinhaveri. Klippning kommer att ske innevarande år.

Ordföranden har vid ett flertal tillfällen varit ikontakt med markägaren Stefan Broberg angående träd som står för nära vägen. Markägarenhar inte hörsammat den påtalade olägenheten varför ordföranden kontaktatRiksförbundet för Enskilda Vägar för rådgivning. Föreningen har rätt att ta nedträd som står för nära vägen men de är fortfarande markägarens egendom.

Snöpinnarna skall slås ned i marken bättre till nästasäsong.

I samband med städdagen den 6 augusti planerasuppförande av ett enklare förråd för förvaring av snöpinnar och spett.

Saltning av vägen skall ske en till två veckor föremidsommar, helst i anslutning till regnväder. Genom kassörens försorg kan en hjullastarelånas och salt inköpas direkt från hamnen i Uddevalla, vilket förhoppningsvisskall medföra en inbesparing av kostnaden för saltning. Kontakt skall också tasmed Färgelanda Maskinschakt för en offert om arbetet, varvid enkostnadsjämförelse får utvisa det billigaste alternativet.

15. Årsmötets avslutning

Då inga fler ärenden förelåg till behandlingförklarade ordföranden årsmötet 2016 avslutat och tackade de närvarande förvisat intresse.

Vid protokollet

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl Lena Jönsson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS