Stämmoprotokoll 2019

ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Dag, 2019 06 09

Plats, Logen på Tegen

Närvarande

Peter Baldesjö, Sannerhult 1:24; Lena Jönsson, Sannerhult 1:10; Per Andersson, Sannerhult 1:33; Andreas Andersson, Sannerhult 1:7, 1:28, 1:34; Said och Anita Antonsson, Sannerhult 1:22; Hans-Jörgen Källquist, Sannerhult 1:20; Jonny Andersson, Ödeborg-Östby 1:7; Louise Thörnäs, Sannerhult 1:19; Peter Andersson, Sannerhult 1:12; Magnus Jangestrand, Sannerhult 1:27; Britt-Marie Jangestrand, Sannerhult 1:27; Gunilla Örtendahl, Sannerhult 1:38; Thomas Örtendahl, Sannerhult 1:38; Jörgen Sundberg, Sannerhult 1:17; Petra Glasell, Sannerhult 1:25; Lars-Arne Holm, Sannerhult 1:32; Ellen Kluge, Sannerhult 1:29; Ralf Mohlin, Sannerhult 1:26 Leif Andersson, Bråten 1:5

 

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna.        

2. Godkännande av kallelse med dag ordning

Utsänd kallelse med dagordning godkändes av års mötet.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till att föra årsmötesprotokollet valdes Britt-Marie Jangestrand.

5. Val av justeringspersoner

Att förutom ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Andreas Andersson och Lena Jönsson.

6. Årsredovisning för verksamhetsåret 2018-2019

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2018 – 31 mars 2019.

Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarande som bereddes tid att läsa igenom innehållet.

Årsmötet godkände den upprättade årsredovisningen som läggs till handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-2019

Föreningens revisor hade gått igenom räkenskaperna som befunnits i god ordning.

Kassören Jörgen Sundberg kompletterade med information om intäkter och utgifter samt behållningen på vägsamfällighetens konto.

Till samfälligheten hör 32 betalande medlemmar.

Årsmötet beslöt godkänna revisionsrapporten och den avlämnade ekonomiska rapporten samt lägga desamma till handlingarna.

8. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i samfällighetens styrelse

Till ledamöter i styrelsen för en tvåårsperiod föreslog valberedningen omval av Britt-Marie Jangestrand och Peter Andersson, vilket också blev årsmötets beslut.

Till styrelsesuppleant för en mandattid om två år föreslog valberedningen Gunilla Örtendahl (omval), vilket blev årsmötets beslut.

Till föreningens revisor för ett år föreslog valberedningen omval av Lena Jönsson vilket blev årsmötets beslut.

Som revisorssuppleant i föreningen för ett år föreslog valberedningen omval av Jonny Andersson, vilket blev årsmötets beslut.

Till ledamot i valberedningen för två år valde årsmötet Carin Hjelthe, omval.

Styrelsen i övrigt utgörs av Thomas Örtendahl som valdes till föreningens ordförande vid årsmötet 2018 05 20 samt ledamoten Jörgen Sundberg, som också valdes vid konstituerande sammanträde 2018 05 20 till föreningens kassör, samt Andreas Andersson suppleant, samtliga valda för en mandatperiod om två år

10. Val av firmatecknare

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11. Arvoden

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå till ordförande, kassör och sekreterare med totalt 3.000 kronor.

12. Information om vägavgifter

Kassören Jörgen Sundberg hade tidigare under punkt 7 redogjort för föreningens ekonomi och de kostnader som belastar samfälligheten. Likviditeten i föreningen är god och vägavgiften från medlemmarna föreslås ligga kvar på samma nivå som i nuläget.

För innevarande år planeras nytt gruslager på vägen och därefter saltning.

Vägen håller en mycket god standard.

13. Vägföreningens hemsida                                                             

Ordföranden informerade om föreningens hemsida som kontinuerligt uppdateras.

GDPR, som ersatt personuppgiftslagen (PUL) beaktas.

Han framförde också vikten av att medlemmarna anmäler ändrad postadress, telefonnummer och mailadress så att information rörande föreningen kommer till rätt adress.

Ordföranden tog också upp frågan om framtida kallelser till årsmöten etc. kan skickas till medlemmarna via mail. Han poängterade dock att de medlemmar som fortfarande önskar få handlingarna per post givetvis skall få detta.

Medlemmarna vid årsmötet ställde sig positiva till förslaget och beslutet blev därför att framtida kallelser sker via mail till de medlemmar som anmält sina mailadresser.

Ordföranden hade också tagit fram statistik över närvarofrekvensen vid årsmötena 2014-2018, där antalet närvarande medlemmar pendlar mellan 17 till 22 personer.

14. Midsommarfirande

Sedvanligt midsommarfirande äger rum på Tegen den 21 juni med blomsterplockning, dans kring lövad stång och egen medhavd förtäring på logen.

15. Övriga frågor

Andreas Andersson anmälde att Färgelanda kommun beslutat om att dra in all kommunal snöröjning fr.o.m. hösten år 2020.

Vägsamfälligheten betalar idag 8.100 kronor till kommunen. Frågan om vem som skall anlitas för snöröjningen vintern 2020-2021 blir en fråga för samfällighetens styrelse.

Ordföranden Thomas Örtendahl anmälde att fler personer behövs för utsättning av snöpinnar kommande höst. Information om dag för utsättning kommer att dels mailas ut, dels anslås på anslagstavlan vid postlådorna.

16. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden 2019 års årsmöte avslutat och tackade medlemmarna för visat intresse.

Tegen 2019 06 09

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl

Andreas Andersson                              Lena Jönsson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS