Stämmoprotokoll 2018

PROTOKOLL

ÅRSMÖTE ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Dag 2018 05 20

Plats Logen på Tegen

Närvarande: Peter Baldesjö, Sannerhult 1:24; Lena Jönsson, Sannerhult 1:10; Per Andersson, Sannerhult 1:33; Andreas Andersson, Sannerhult 1:7, 1:28, 1:34; Said Antonsson, Sannerhult 1:22; Hans-Jörgen Källquist, Sannerhult 1:20; Jonny Andersson, Ödeborg-Östby 1:7; Håkan Thörnäs, Sannerhult 1:19; Johnny Hjelthe, Sannerhult 1:41; Carin Hjelthe, Sannerhult 1:16; Jerker Cederquist, Sannerhult 1:11; Peter Andersson, Sannerhult 1:12; Gunnar Jansson, Sannerhult 1:23; Magnus Jangestrand, Sannerhult 1:27; Britt-Marie Jangestrand, Sannerhult 1:27; Gunilla Örtendahl, Sannerhult 1:38; Thomas Örtendahl, Sannerhult 1:38; Jörgen Sundberg, Sannerhult 1:17; Petra Glasell, Sannerhult 1:25; Mattias Karlsson, Sannerhult 1:25; Ellen Kluge, Sannerhult 1:29; Peder Johnson, Sannerhult 1:18; Börje Lindström (motorbanan),Dagsholm 1:1                                        

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna.      

2. Godkännande av kallelse med dagordning

Utsänd kallelse med dagordning godkändes av årsmötet.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till att föra årsmötesprotokollet valdes Britt-Marie Jangestrand.

5. Val av justeringspersoner

Att förutom ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Andreas Andersson och Carin Hjelthe.

6. Årsredovisning för verksamhetsåret 2017-2018

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2017 – 31 mars 2018.

Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarande som bereddes tid att läsa igenom innehållet.

Årsmötet godkände den upprättade årsredovisningen som läggs till handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017-2018

Föreningens revisor hade gått igenom räkenskaperna som befunnits i god ordning.

Kassören Jörgen Sundberg kompletterade årsredovisningen med att dela ut en sammanställning över intäkter och utgifter och kompletterade rapporten med en muntlig redogörelse avseende de olika posterna i dokumentet.Till samfälligheten hör 32 betalande medlemmar.

Årsmötet beslöt godkänna den ekonomiska rapporten samt revisionsrapporten och lägga desamma till handlingarna.

8. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i samfällighetens styrelse.

Till samfällighetetens ordförande hade valberedningen som förslag omval av ordföranden Thomas Örtendahl, för en tvåårsperiod, vilket också blev årsmötets beslut.

Till ledamot i styrelsen för en tvåårsperiod föreslog valberedningen omval av Jörgen Sundberg, vilket blev årsmötets beslut.

Till styrelsesuppleant för en mandattid om två år föreslog valberedningen Andreas Andersson (omval) vilket blev årsmötets beslut.

Till föreningens revisor för ett år föreslog valberedningen omval av Lena Jönsson vilket blev årsmötets beslut.

Till föreningens revisorssuppleant för ett år föreslog valberedningen omval av Jonny Andersson, vilket blev årsmötets beslut.

Till ledamot i valberedningen för två år valde årsmötet Johnny Hjelthe, omval.

Styrelsen i övrigt utgörs av Britt-Marie Jangestrand, ledamot och sekreterare, Peter Andersson ledamot och Gunilla Örtendahl suppleant

10. Val av firmatecknare

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11. Arvoden

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå till ordförande, kassör och sekreterare med totalt 3.000 kronor.

12. Information om vägavgifter                                                          

Kassören Jörgen Sundberg hade tidigare under punkt 7 redogjort för föreningens ekonomi och de kostnader som belastar samfälligheten.

Han anmälde att kostnaderna för verksamhetsåret har varit högre beroende bl.a. höjningen av vägen vid Hosjön och byte av fyra vägtrummor.

För innevarande år planeras hyvling av vägen och i anslutning till detta arbete, saltning.

Årsmötet beslöt att inte förändra uttaxeringen för de anslutna fastigheterna.

13. Vägföreningens hemsida

Ordföranden informerade om föreningens hemsida som kontinuerligt uppdateras.

Ordföranden framförde också vikten av att medlemmarna anmäler ändrad adress, telefonnummer och mailadress så att information rörande föreningen kommer till rätt adress.

Ordföranden anmälde vidare det nu finns en Facebook-sida, som förhoppningsvis skall kunna utgöra ett forum för medlemmarna.

14. Midsommarfirande

Sedvanligt midsommarfirande äger rum på Tegen den 22 juni med blomsterplockning, dans kring lövad stång och egen medhavd förtäring på logen.

15. Övriga frågor

Motorklubbens representant Börje Lindström önskade efterhöra möjligheterna till att lägga två nya trummor för att kunna utöka parkeringsytorna vid infarten till banan. Kostnaderna för arbetet bekostas av motorklubben. Årsmötet hade inget att invända mot klubbens hemställan.

Jonny Andersson påtalade olägenheterna med upplagda lastpallar vid Rosendalen.

Årsmötet beslöt uppdra åt Anna Lindahl att kontakta Moelven angående de upplagda pallarna.

Andreas Andersson informerade om att han varit i kontakt med Färgelanda kommun angående fastigheternas samgående i antalet soptunnor. Kostnaderna per hushåll skulle minska något om antalet tunnor blev färre, samtidigt som sopbilens stopp längs vägen minskade.

Anmälan om intresse för gemensam sophantering görs till Andreas Andersson som sköter kontakten med kommunen.

16. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden 2018 års årsmöte avslutat och tackade medlemmarna för visat intresse.

 

Tegen 2018 05 20

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl

Andreas Andersson                              Carin Hjelthe

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS