Logo

Stämmoprotokoll 2017

PROTOKOLL ÅRSMÖTE ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET
        
Dag 2017 06 04
Plats Logen på Tegen

Närvarande: Peter Baldesjö; Sannerhult 1:24; Pia Baldesjö Sannerhult 1:24; Lena Jönsson Sannerhult 1:10; Per Andersson Sannerhult 1:33, Andreas Andersson Sannerhult 1:7, 1:28; Said Antonsson Sannerhult 1:22; Anita Antonsson Sannerhult 1:22; Hans-Jörgen Källquist; Sannerhult 1:20; Jonny Andersson; Ödeborg-Östby 1:7; Lennart Thörnäs Sannerhult 1:19; Johnny Hjelthe Sannerhult 1:41; Carin Hjelthe Sannerhult 1:14; Jerker Cederquist; Sannerhult 1:11; Peter Andersson Sannerhult 1:12; Gunnar Jansson Sannerhult 1:23; Magnus Jangestrand Sannerhult 1:27; Britt-Marie Jangestrand Sannerhult 1:27; Gunilla Örtendahl Sannerhult 1:38; Thomas Örtendahl Sannerhult 1:38; Jörgen Sundberg Sannerhult 1:17; Lars-Arne Holm Sannerhult 1:32; Leif Andersson Bråten 1:5

1. Årsmötets öppnande    
Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna. Därefter följde en tyst minut, parentation, över tidigare medlemmen i föreningen, Nils Cederquist, som gått bort under året.    

2. Godkännande av kallelse med dagordning    
Utsänd kallelse med dagordning godkändes av årsmötet.
    
3. Val av ordförande för årsmötet    
Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.    

4. Val av sekreterare för årsmötet    
Till att föra årsmötesprotokollet valdes Britt-Marie Jangestrand.

5. Val av justeringsperson    
Att förutom ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Carin Hjelthe och Pia Baldesjö.

6. Årsredovisning för verksamhetsåret
Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2016-2017 1 april 2016 – 31 mars 2017.
Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarande som bereddes tid att läsa igenom innehållet. Årsmötet godkände den upprättade årsredovisningen som läggs till handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-2017    
Föreningens revisor hade gått igenom räkenskaperna som befunnits i god ordning.
Kassören Jörgen Sundberg kompletterade årsredovisningen med att dela ut en
sammanställning över intäkter och utgifter och kompletterade rapporten med en muntlig 
redogörelse avseende de olika posterna i dokumentet. Till samfälligheten hör 32 betalande
medlemmar.
Årsmötet beslöt godkänna den ekonomiska rapporten samt revisionsrapporten och lägga desamma till handlingarna.

8. Beslut om ansvarsfrihet    
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Valberedningens förslag till val av lediga uppdrag    
Till styrelseledamöter i vägsamfälligheten för en tvåårsperiod föreslog valberedningen omval av Britt-Marie Jangestrand och Peter Andersson, vilket också blev årsmötets beslut. Till suppleant i styrelsen för en tvåårsperiod föreslog valberedningen omval av Gunilla Örtendahl, vilket blev årsmötets beslut.
Till föreningens revisor för ett år föreslog valberedningen omval av Lena Jönsson vilket blev årsmötets beslut.
Till föreningens revisorssuppleant för ett år föreslog valberedningen omval av Jonny Andersson, vilket blev årsmötets beslut. Till ledamot i valberedningen för två år valde årsmötet Carin Hjelthe, omval.

10. Val av firmatecknare    
Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11. Arvoden
Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå till ordförande, kassör och sekreterare med totalt 3.000 kronor.

12. Information om vägavgifter    
Kassören Jörgen Sundberg hade tidigare under punkt 7 redogjort för föreningens ekonomi och de kostnader som belastar samfälligheten, däribland avsättning till fondering för framtida vägförrättning. Årsmötet beslöt att inte förändra uttaxeringen för de anslutna fastigheterna.

13. Vägföreningens hemsida    
Ordföranden informerade om föreningens nya uppdaterade hemsida. Årsmötet beslöt att skriftligt samtycke skall inhämtas innan publicering av medlemmars uppgifter på hemsidan. Ordföranden framförde också vikten av att medlemmarna anmäler ändrad adress, telefonnummer och mailadress så att information rörande föreningen kommer till rätt adress.

14. Midsommarfirande    
Sedvanligt midsommarfirande äger rum på Tegen den 23 juni med blomsterplockning, dans kring lövad stång och egen medhavd förtäring på logen.

15. Övriga frågor    
Ordföranden anmälde att Trafikverkets ersättning för vägförbättringen vid Hosjön utgör 70 % av kostnaden. Vid föregående årsmöte beslöts att arbetena skulle utföras om bidraget från Trafikverket utgjorde 75 % av kostnaden. Styrelsen har diskuterat den ändrade ersättningen och beslutat att arbetena ändå skall igångsättas med hänvisning till nödvändigheten att hålla vägen över sjöns vattennivå. Vägen står vid högt vatten i Hosjön under vatten.

Beställd dikesklippning förra året blev dels inte bra utförd, dels inträffade ett maskinhaveri.
Ordföranden meddelade att han varit i kontakt med Färgelanda kommun, Erik Moselius, om att kantklippning kommer att utföras i mitten av innevarande sommar.

Snöpinnarna börjar bli gamla, många är trasiga och behöver därför kompletteras. Årsmötet diskuterade olika kostnadsalternativ på uppsättning respektive borttagande av snöpinnarna och beslöt att offert infordras på arbetena, även som att kostnad för inköp av nya och begagnade snöpinnar inhämtas.Styrelsen fick årsmötets uppdrag att hantera frågan.

Vidare anmälde ordföranden att skrivelse tillställts Trafikverket angående vägskyltar och hastighetsbestämmelser. Skyltningen är fullgod som den ser ut idag och hastighets begränsningen till 70 km står fast enligt Trafikverket. Tilläggstavlor får däremot sättas upp.
Ordföranden konstaterade att det sunda förnuftet hos trafikanterna längs vägen bör råda och då är det en betydligt lägre hastighet som gäller.

15. Årsmötets avslutning    
Då inga fler ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden årsmötet 2017 avslutat och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet
Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl       

Carin Hjelthe                                           Pia Baldesjö                           
 

Copyright © 2016, Östby Vägsamfällighet || Sidan skapad av LANTECH.se