Stämmoprotokoll 2008

PROTOKOLL 2008

Nach dem schwedischen Protokoll ist ein Versuch, Übersetzung ins Deutsche

Datum: 08 05 11

 Plats:  Arne Andersson, Tegen

 Närvarande: Andersson, Arne ordförande; Andersson, Eri; Andersson, Per och Andreas; Antonsson, Said; Baldesjö, Peter och Pia; Cederquist, Nils sekreterare; Jangestrand, Britt-Marie; Jansson, Gunnar; Jonsson, Lars; Hjelthe, Johnny; Holm, Lars-Arne; Kluge, Ellen; Persson, Alvar Dals Motorklubb; Pettersson, Karin; Thörnäs, Lennart Kassör;
 Örtendahl, Thomas

 § 1 Mötets öppnande

 Arne Andersson hälsade de närvarande välkomna till mötet.

 § 2 Godkännande av kallelse och dagordning

 Kallelsen med dagordning var stadgeenligt utsänd och godkändes

§ 3 Val av ordförande för mötet

 Gunnar Jansson valdes till ordförande för årsmötet

 § 4 Val av sekreterare för årsmötet

 Nils Cederquist valdes till sekreterare för årsmötet

 § 5 Val av justeringsman

 Eric Andersson valdes att justera dagens protokoll

 § 6 Föregående mötes protokoll

 Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes

 § 7 Styrelseberättelse

 Styrelseberättelsen lästes upp och godkändes

 § 8 Revisionsberättelse

 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

 § 9 Ansvarsfrihet

 Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 § 10 Val av styrelse

 Årsmötet beslöt att för 2 år välja Peter Baldesjö, ordförande ( nyval) då Arne Andersson avböjt omval, och Lennart Thörnäs (kassör) omval.

 § 11 Val av suppleanter

 Årsmötet beslöt att för 2 år välja Andreas Andersson, nyval.

 § 12 Val av revisorer

 Årsmötet beslöt att för 2 år välja Johnny Hjelthe, omval.


 § 13 Firmatecknare

 Ordförande Peter Baldesjö och kassör Lennart Thörnäs valdes att var för sig teckna samfälligheten under kommande verksamhetsåret.

 § 14 Uttaxering

 Årsmötet beslöt att på kassörens inrådan bibehålla nuvarande uttaxering.

 § 15 Arvoden

 Årsmötet beslöt  att oförändrade arvoden skall utgå.

 § 16 Val av valberedning

 Thomas Örtendahl föreslog att en valberedning tillsätts. Vilket godkändes.
 Årsmötet beslöt att för 2 år välja Lars-Arne Holm, för 1 år Thomas Örtendahl och Pia Baldesjö.

 § 17 Övriga frågor

 1.Trummändarna har i några fall blivit sönderklippta av buskröjaren. Lennart Thörnäs kontaktar Andreas i fortsättningen när röjning ska ske. Trummorna åtgärdas av Andreas på lämpligt sätt.

 2.Kurvan närmast gamla sågverket breddas.

 3.Berg i dagen på vägen vid gamla sågverket, Kalvängen och asfaltsträckan bortspränges. Andreas anvisar exakt var sprängning ska ske.

 4.Karin Pettersson vill gärna ha besked när Hovsjön stiger.

 5.En telefonlista upprättas.

 6.Markägarna måste ta bort hängande grenar över körbanan. Gäller sträckan vid myren mellan Pers uppfart och uppfarten till Gunnar och Britt-Marie. Sekreteraren fick i uppdrag att via brev informera bröderna Alm.

 7.Kassören meddelar att vägsamfälligheten har en försäkring (självrisk 4.000 Kr) som träder in om något händer på vägen och om ersättning ej utbetalas av annan försäkring.

 8.Kassören ville ha mötets godkännande att utse Arne Andersson till heders-ordförande med avgiftsbefrielse så länge han bor kvar på Tegen. Mötet godkände enhälligt och Arne tackades för många års förtjänstfullt arbete.
   

§ 18 Avslutning
 
 Ordförande Gunnar Jansson avslutade mötet med att tacka deltagarna för visat intresse.

 Vid protokollet Justeras

 N Cederquist Eric Andersson

 

Protokoll der deutschen

Datum: 08 05 11

Lage: Arne Andersson, Tegen

Anwesend: Andersson, Arne Präsident, Andersson, Eri, Andersson, Peter und Andrew, Antonsson, Said; Baldesjö, Peter und Pia; Cederqvist, Nils Sekretär; Jangestrand, Britt-Marie; Jansson, Gunnar; Jonsson, Lars; Hjelthe, Johnny; Holm, Lars-Arne; Kluge, Ellen; Persson, Alvar Valley Motor Club, Pettersson, Karin; Thörnäs, Lennart Schatzmeister;
 Örtendahl, Thomas

§ 1 Eröffnung der Sitzung

Arne Andersson, begrüßte die Anwesenden zu der Sitzung willkommen.

2 § Genehmigung der Ladung und Tagesordnung

Die Einladung mit der Tagesordnung wurde gepostet registrierten und zugelassenen
 
§ 3 Wahl des Vorsitzenden für die Sitzung

Gunnar Jansson war Vorsitzender der Hauptversammlung gewählt

§ 4 Wahl des Sekretärs für Jahrestagung

Nils Cederquist war Sekretär für Annual Meeting gewählt

§ Auswahl von 5 Minuten checker

Eric Andersson wurde gewählt, um das Protokoll zu genehmigen

6 § vorherige Sitzung ist ein Protokoll

Zurück Annual Meeting Minutes wurden gelesen und genehmigt

7 § Board of Directors 'Report

Directors 'Report wurde verlesen und genehmigt

§ 8 Prüfbericht

Der Prüfbericht wurde gelesen und genehmigt

§ 9 Entlastung

Jahrestagung der Vorstand einstimmig Entlastung erteilt für das vergangene Jahr

§ 10 Wahl von Direktoren

Die jährliche Sitzung beschlossen, für zwei Jahre zu wählen, Peter Baldesjö, Präsident (Neuwahlen), wenn Arne Andersson Wiederwahl abgelehnt und Lennart Thörnäs (Schatzmeister) wiedergewählt werden.
 
§ 11 Ernennung von Abgeordneten

Die jährliche Sitzung beschlossen, für zwei Jahre wählt Andreas Andersson, eine neue Wahl.
 
§ 12 Wahl des Abschlussprüfers

Die jährliche Sitzung beschlossen, für zwei Jahre gewählt Johnny Hjelthe, Wiederwahl.
 

§ 13 Unterzeichner

Präsident und Schatzmeister Peter Baldesjö Lennart Thörnäs wurde gewählt, um separat abonnieren Samfälligheten in das kommende Geschäftsjahr.
 
§ 14 Abgaben

Jahreshauptversammlung beschlossen, dass die Kassiererin die Beratung zu aktuellen Abgaben zu halten.
 
§ 15 Gebühren

Die jährliche Sitzung beschlossen, dass die Gebühren unverändert gelöscht wird.

§ 16 Wahl des Nomination Committee

Thomas Örtendahl vorgeschlagen, dass ein Nominierungsausschuss ernannt. Der angenommen wurde.
 Die jährliche Sitzung beschlossen, für zwei Jahre gewählt, Lars-Arne Holm, Thomas Örtendahl für 1 Jahr und Pia Baldesjö.
 
§ 17 Sonstiges

1.Durchlässe hat in einigen Fällen wurde von den Cutter geschnitten. Lennart Thörnäs, wenden Sie sich Andreas in die Zukunft, wenn die Clearing stattfinden wird. Die Trommeln von Andreas angemessen behoben.
 
2.Kurvan engsten altes Sägewerk erweitert.

3.Berg der Tage auf der Straße an der alten Sägemühle, Kalb, Wiese und Asphalt-Strecke bortspränges. Andrew angegeben, wo genau Strahlen auftreten.
 
4.Karin Pettersson möchte Hinweis erhalten, wenn Hovsjön unten.

5.Any Anfrage Telefonliste.

6.Markägarna entfernen müssen Zweige hängen über der Straße. Gültig Abstand am Sumpf zwischen den Persern und der Auffahrt zur Auffahrt Gunnar und Britt-Marie. Die Sekretärin wurde beauftragt, die Brüder von Alm Mail informieren.
 
7.Kassören kündigt vägsamfälligheten versichert (Selbstbehalt 4000 AD), die, wenn etwas passiert auf der Straße und nicht auf die Entschädigung von einem anderen Versicherungsträger gezahlt Kraft.
 
8.Kassören wollte die Sitzung zur Billigung der Ernennung von Arne Andersson an den Ehrenvorsitzenden der Befreiung, solange er sich weiterhin auf Tegen leben. Die Sitzung wird einstimmig genehmigt und Arne wurde für die langjährige verdienstvolle Arbeit dankbar.
   

18 § Closing
 
 Vorsitzender Gunnar Jansson schließt die Sitzung mit einem Dank an die Teilnehmer für Ihr Interesse.
 
Checked In Minutes

N Cederquist, Eric Andersson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS