Logo

Stämmoprotokoll 2010

PROTOKOLL 2010

Nach dem schwedischen Protokoll ist ein Versuch, Übersetzung ins Deutsche


Datum 2010 05 23
Plats Hos Arne Andersson, Tegen

Närvarande Andersson, Arne
  Andersson, Eric Andersson, Evert
  Andersson, Per
  Andersson, Andreas
  Antonsson, Said
  Baldesjö, Peter
  Baldesjö, Pia
  Cederquist, Nils
  Hjelte, Johnny
  Holm, Lars-Arne
  Jangestrand, Britt-Marie
  Jansson, Gunnar
  Kluge, Ellen
  Källquist, Hans-Jörgen
  Molin, Ralf
  Peterson, Karin
  Schmidt, Kurt Peter
  Thörnäs, Lennart
  Örtendahl, Gunilla
  Örtendahl, Thomas

1. Mötet öppnades av ordföranden Peter Baldesjö som hälsade de närvarande välkomna till vägsamfällighetens årsmöte.

2. Utsänd kallelse med dagordning enligt stadgarna godkändes.

3. Val av ordförande för mötet

 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Jansson.
 
4. Val av sekreterare  

Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Jangestrand.

5. Val av justeringsman  

Att förutom mötesordföranden justera dagens årsmötesprotokoll valdes Eric Andersson.

6. Föregående årsmötesprotokoll   

Gunnar Jansson läste upp årsmötesprotokollet från 2009 05 31.
 Peter Baldesjö gav en återrapport om vad som hänt med de vägarbeten som diskuterades vid föregående årsmöte.

 Vissa arbeten är lämpliga att utföras först efter det att Vattenfall är klara med sina grävningsarbeten för planerad nedläggning av elkablar. En samordning av arbetena bör därför ske mellan Vattenfall och vägföreningen.
 Vattenfall kommer att besiktiga vägen innan arbetena med nya eldragningar påbörjas. Vägföreningen kommer att skriva kontrakt med Vattenfall rörande arbetena när detta blir aktuellt.
 Asfaltlagningar vid infarten från väg 172 skall kollas upp.
 Vägsladden måste byggas om och styrelsen gav vid årsmötet i uppdrag åt Andreas Andersson att ombesörja detta.

 Thomas Örtendahl överlämnade ett koncept till vägföreningens hemsida och redogjorde för hemsidans struktur och användningsområden. Medlemmarna uppmanades att lämna sina mailadresser till Thomas Örtendahl.

 Årsmötesprotokollet från 2009 godkändes.

7. Styrelseberättelse  

Gunnar Jansson läste upp styrelsens berättelse för 2009. Årsmötet godkände styrelseberättelsen.

8. Revisionsberättelse  

Per Andersson läste upp revisionsberättelsen avseende föregående års räkenskaper och revision. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Val av styrelse, valberedning och revisorer

Peter Baldesjö har avsagt sig uppdraget som vägföreningens ordförande. Likaså har Nils Cederqvist avsagt sig uppdraget som sekreterare.
 Valberedningen föreslog därför att årsmötet som ny ordförande skulle välja Thomas Örtendahl och Britt-Marie Jangestrand till föreningens sekreterare.
 Till kassör omvaldes Lennart Thörnäs.
 Till ny ledamot i styrelsen valdes Peter Baldesjö.
 Till suppleant omvaldes Andreas Andersson.
 Till ny revisorsuppleant valdes Ralf Molin.
 I valberedningen omvaldes Lars-Arne Holm.

 Samfällighetens styrelse och övriga funktionärer framgår av separat förteckning (bil) och kommer att finnas på Östby Vägsamfällighets hemsida, www.ortendahl.com/ostby.

11. Firmatecknare  

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden Thomas Örtendahl och kassören Lennart Thörnäs var för sig.

12. Uttaxering  

På förslag av Peter Baldesjö beslöt årsmötet att en minimiavgift per fastighetsägare skall utgå med 500 kronor. I övrigt gäller oförändrade uttaxeringar.

13. Arvoden  

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå till ordförande, kassör och sekreterare.

14. Övriga frågor  

Peter Baldesjö anmälde att uppsatta snökäppar körts sönder av kommunens snöröjare. Nya snökäppar måste köpas in och Peter Baldesjö åtog sig att kontakta Vägverket angående inköp.
 Snöröjningen har inte utförts på ett tillfredsställande sätt och kommunen har delgetts missnöjesyttringar från flera av vägföreningens medlemmar.
 Vidare anmälde Peter Baldesjö att han kontaktat markägaren Jörgen Alm, ägare till stamfastigheten, angående träd som hänger nära och över vägen.

 Thomas Örtendahl påpekade att om inte markägaren tar itu med de påtalade olägenheterna så skall Lantmäterimyndigheten tillskrivas för inhämtande av uppgifter om regelverk och vidare förfaringssätt.

 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att vidtaga åtgärder för att markägaren skall undanröja hindren vid vägkanterna.

 Vidare gav årsmötet också styrelsen i uppdrag att lösa frågan om utförare av vägens underhåll, främst vad gäller sladdning, grusning och lagning av hålor. Styrelsen utreder också frågan om snöröjare efter kontakt med kommunen.

15. Avslutning  

Årsmötets ordförande Gunnar Jansson tackade avgående ordföranden Peter Baldesjö för hans ordförandeskap i
  vägföreningen. Peter Baldesjö i sin tur tackade avgående sekreteraren Nils Cederquist för hans mångåriga uppdrag som föreningens sekreterare.
 Thomas Örtendahl föreslog att stämman skulle hedra Margit Mohlin med en tyst minut.

 Därefter förklarade Gunnar Jansson årsmötet 2010 som avslutat och tackade de närvarande för visat intresse.


 Vid protokollet

Britt-Marie Jangestrand
 Sekr.

 Justerat:

Gunnar Jansson Eric Andersson
  Mötesordförande

Protokoll der deutschen

Datum 2010 05 23
Lage Arne Andersson, Tegen

Anwesend

Andersson, Arne; Andersson Erik; Andersson, Evert; Andersson, Per; Andersson, Andreas; Antonsson, Said; Baldesjö, Peter; Baldesjö, Pia; Cederquist, Nils; Hjelte, Johnny; Holm, Lars-Arne; Jangestrand Britt-Marie; Jansson, Gunnar; Kluge, Ellen; Kjällqvist, Hans-Jörgen; Molin, Ralf; Peterson, Karin; Schmidt, Kurt Peter; Thörnäs, Lennart; Örtendahl, Gunilla; Örtendahl, Thomas

1. Eröffnung der Sitzung Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden Peter Baldesjö eröffnet als
begrüßte die Anwesenden zu begrüßen vägsamfällighetens Hauptversammlung.

2. Genehmigung des Senden Bekanntmachung der Tagesordnung stand unter der Statuten genehmigt.
       
3. Wahl des Präsidenten zum Vorsitzenden der Hauptversammlung gewählt Gunnar Jansson werden.

4. Wahl des Generalsekretärs für die Hauptversammlung. Britt-Marie Jangestrand war gewält.

5. Wahl von Personen zu überprüfen, zusätzlich zur Erfüllung der Präsident die Genehmigung der jährlichen Sitzung ist Eric Andersson gewählt wurde.

6. Vorjahreswerte. Gunnar Jansson Auslesen der Protokolle der jährlichen Treffen
Peter Baldesjö gab einen Bericht zurück auf das, was passiert mit den Straßenbauarbeiten, die am vorhergehenden jährlichen Treffen besprochen wurden.

Einige Arbeitsplätze sind geeignet, um aus erster durchgeführt werdenmnach dem Abschluss ihrer Vattenfall Ausgrabungen für geplante Schließung des elektrischen Leitungen. Die Koordinierung der Arbeiten sollte zwischen Vattenfall und Straße erfolgen.
Vattenfall wird die Straße, bevor die Arbeit beginnt mit der Inspektion neue Elektroinstallation. Road Association unterzeichnen einen Vertrag mit Vattenfall in Bezug auf Arbeit, wenn dies erforderlich wird.

Asphalt Restaurationen an der Einfahrt von der Straße 172 wird überprüft up.

Wellenmaschine müssen vorbereitet sein und gab der Vorstand auf der jährlichen Tagung
beauftragte den Andreas Andersson, um dies zu arrangieren.

Thomas Örtendahl unterbreitet ein Konzept für ein Road Association Website und präsentiert die Struktur der Website und verwendet. Die Mitglieder wurden aufgefordert, ihre E-Mail-Adressen an Thomas Örtendahl vorzulegen.

Jährliche Sitzung ist ein Protokoll von 2009 wurden genehmigt.

7. Directors 'Bericht verlesen von Gunnar Jansson Board den Bericht für das Jahr 2009.
Die Hauptversammlung genehmigte der Verwaltungsrat den Bericht.

8. Audit Report Per Andersson lesen Sie die Audit-Bericht für früherer Haushaltsjahre und Revision.
Die Hauptversammlung billigte den Prüfbericht ..

9. Entlastung der Hauptversammlung erteilten Entlastung des Vorstandes für das vergangene Board Geschäftsjahr.
 

10. Wahl des Vorstands, Nominierungsausschuss und Wirtschaftsprüfer

Peter Baldesjö aufgegeben haben, das Amt des Präsidenten der Road Association. Ebenso verzichtete Nils Cederqvist das Amt des Sekretärs.
 Der Wahlausschuss schlug deshalb vor, das jährliche Treffen zum neuen Präsidenten würde Thomas Örtendahl und Britt-Marie Jangestrand an den Verband der Sekretär wählen.
 Zum Schatzmeister wiedergewählt Lennart Thörnäs.
 Als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt Peter Baldesjö.
 Um wiedergewählt Stellvertreter Andreas Andersson.
 Als neu gewählte stellvertretende Kassenprüfer Ralf Molin.
 Das Nomination Committee wiedergewählt wurde Lars-Arne Holm.Gemeinschaften und anderen Beamten zeigt Bord
die separate Liste (Auto) und wird auf Østby Vägsamfällighets Website www.ortendahl.com / Østby.

11. Unterzeichner Jahresversammlung beschlossen, Samfälligheten unterzeichnet werden
Vorsitzender Thomas Örtendahl und Schatzmeister Lennart Thörnäs getrennt.

12. Auf Vorschlag der Erhebung von Peter Baldesjö Jahresversammlung beschlossen, dass eine Mindestgebühr
pro Eigentümer von 500 Kronen gestrichen. Ansonsten unveränderten Abgaben.

13. Gebühren Die jährliche Sitzung beschlossen, dass die bereits entrichteten Gebühren unverändert zu sein
Vorsitzender, Schatzmeister und Sekretär.
 

14. Andere Themen

Peter Baldesjö mitgeteilt, dass ausgestellt Schnee-Sticks getrieben worden abgesehen von der Gemeinde fernen Schnee. Neue Schnee-Sticks muss gekauft werden und Peter Baldesjö verpflichtet, die SRA beim Kauf zu kontaktieren.
 Schneeräumen ist zufriedenstellend und führte die Gemeinde ist der Dissens von mehreren Mitgliedern des Road Association mitgeteilt.
 Des Weiteren berichtete Peter Baldesjö, dass er dem Grundbesitzer Jorgen Alm, Inhaber des Stammes Land, kontaktiert auf Bäumen in der Nähe sind und über die Straße.
 
Thomas Örtendahl darauf hingewiesen, dass, wenn der Grundeigentümer nicht auf die angeblichen Unannehmlichkeiten für den Land Survey Behörde zurückzuführen auf die Sammlung von Informationen über Vorschriften und Verfahren weiter.
 
Hauptversammlung gab der Vorstand ein Mandat zum Handeln, um den Grundeigentümer treffen müssen Hindernisse an Straßenrändern zu entfernen.
 
Auch die jährlichen Treffen gab auch dem Verwaltungsrat ein Mandat an die Frage der Performer der Instandhaltung von Straßen, lösen insbesondere im Hinblick auf Schleudern, Kies tion und Reparatur von Löchern. Der Vorstand ist auch die Frage einer Snee entferner nach dem Kontakt mit der Gemeinde.
 
15. Zum Abschluss der jährlichen Sitzung Vorsitzender Gunnar Jansson dankte ausscheidenden
Vorsitzender Peter Baldesjö für seinen Vorsitz in der Straße Verbände.
Peter Baldesjö wiederum dankte dem scheidenden Generalsekretär Nils Cederquist für seine langjährige, als der Verein die Aufgabe Secretary.
Thomas Örtendahl vorgeschlagen, das Treffen werde Margit Mohlin mit einer Schweigeminute zu ehren.

Da sagte Gunnar Jansson Annual Meeting 2010 Abschluss und dankte den Anwesenden für Ihr Interesse.


Das Protokoll

 Britt-Marie Jangestrand
  Sekretion.


Bereinigt:


Gunnar Andersson Eric Jansson
Versammlungsleit

Copyright © 2016, Östby Vägsamfällighet || Sidan skapad av LANTECH.se