Stämmoprotokoll 2011

PROTOKOLL 2011

ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET - ÅRSMÖTESPROTOKOLL

 Datum: 2011-06-12

 Plats: Tegens Loge (hos Per Andersson)

 Närvarande, Pia Baldesjö, Peter Baldesjö, Per Andersson, Peter Andersson. Evert Andersson, Lena A. Jönsson, Linda Skarin, Nils Cederquist, Said Antonsson, Lars Malm, Lars-Arne Holm, Gunnar Jansson, Jörgen Sundberg, Lennart Thörnäs, Thomas Örtendahl, Alvar Persson, Karin Pettersson, Ellen Kluge, Carin Hjelte, Johnny Hjelte, Andreas Andersson, Hans-Jörgen Källqvist, Gunilla Örtendahl, Britt-Marie Jangestrand

 1.Årsmötets öppnande:
  Årsmötets öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade alla närvarande välkomna.

 2.Godkännande av kallelse med dagordning
  Utsänd kallelse med dagordning enligt stadgarna godkändes.

 3.Val av ordförande för årsmötet
  Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.

 4.Val av sekreterare för årsmötet
  Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Jangestrand.

 5.Justering av årsmötesprotokollet
  Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Peter Andersson.

 6.Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 – 2011
  Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning för verksamhetsåret den 1 april 2010 till den 31 mars 2011. Årsredovisningen delades ut till samtliga närvarande. Ordföranden Thomas Örtendahl gick muntligt igenom de olika avsnitten i den informativa årsredovisningen, som redovisar såväl vägunderhåll som ekonomi, dels i siffror dels i diagram.
  Årsmötet godkände den förelagda årsredovisningen som läggs till handlingarna.

 7.Revisionsbeberättelse för räkenskapsåret 2010- 2011
  Föreningens revisor Per Andersson läste upp revisionsberättelsen avseende föregående års räkenskaper.
  Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

 8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 9.Valberedningens förslag till val av lediga uppdrag - ledamöter, suppleant, revisor och revisorsuppleant
 Av årsredovisningen framgår att mandatperioden för styrelseledamöterna Britt-Marie Jangestrand och Peter Baldesjö utgår innevarande år. Likaså gäller för styrelsesuppleanten Gunilla Örtendahl.
 Valberedningens förslag är omval av Britt-Marie Jangestrand och nyval av Peter Andersson för mandatperioden 2011 till 2013. Valberedningen föreslår att Gunilla Örtendahl omväljes som styrelsesuppleant för mandattiden 2011-2013.
 Årsmötet beslöt välja styrelseledamöter och styrelsesuppleant enligt valberedningens förslag.

 Vidare föreslog valberedningen omval av Per Andersson som revisor för verksamhetsåret 2011-2012 och Ralf Mohlin som revisorsuppleant för samma period. Årsmötet beslöt välja revisor och revisorsuppleant enligt val-
beredningens förslag.

 10.Beslut om valberedning
 Årsmötet beslöt att välja Pia Baldesjö och Lars-Arne Holm till föreningens valberedning, båda omval. Pia Baldesjö valdes till sammankallande.

 11.Val av firmatecknare
 Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden Thomas Örtendahl och kassören Lennart Thörnäs, var för sig.

 12.Arvoden
 Årsmötet beslöt att arvoden skall utgå till ordföranden, kassören och sekreteraren med ett oförändrat belopp av 1.000 kronor till vardera

 13. Vägavgifter
 Ordföranden informerade om reglerna för bidrag från Trafikverket, där bidragsstorleken baseras på antalet permanentboende i området. Årsmötet beslöt att oförändrade uttaxeringar för vägavgifter skall utgå.

 14. Utförande av vägarbeten i egna arbetsgrupper
 Ordföranden redogjorde för tankarna bakom förslaget om tillsättande av arbetsgrupper för att utföra olika slags underhållsarbeten på vägen i syfte att minimera kostnaderna för vägunderhåll.
 Efter diskussion beslöt årsmötet att genomföra två aktivitetsdagar per år. Dagarna bestäms av styrelsen och meddelande om arbetsdagarna kommer att dels meddelas på anslagstavlan vid postlådorna, dels på föreningens hemsida, www.ortendahl.com/ostby.

 Lennart Thörnäs föreslog att Andreas Andersson får ett övergripande ansvar för vägens beskaffenhet och att i samråd med ordföranden genomföra nödvändiga arbetsinsatser.

 Ordföranden anmälde att därest Andreas Andersson anlitas för vägarbeten skall ersättning utgå enligt marknadsmässig prissättning.

 Peter Baldesjö anmälde att den entreprenör som föreningen hitintills anlitat har uttryckt att de priser han debiterat har baserats på en helhet av samtliga förekommande vägarbetsinsatser.

 Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utreda kostnaderna för anlitande av olika utförare av arbeten på vägen. Som princip skall gälla såväl beaktande av kostnadseffektivitet som kvalité på utfört arbete.

 15. Övrig information
 Ordföranden informerade om föreningens hemsida som bl.a. innehåller stadgar och styrelseprotokoll. För att kunna informera medlemmarna om nyheter på hemsidan är det viktigt att alla meddelar rätt mailadresser till ordföranden eller sekreteraren.
 Vidare anmälde ordföranden att föreningen anslutit sig till Riksföreningen Enskilda Vägar vilket innebär flera medlemsförmåner, bl.a. en bra försäkring och juridisk rådgivning.

 Ordföranden rapporterade om nuläget gällande Vattenfalls arbeten med nedgrävning av elkablar inom området. Arbetena har hitintills inte medfört några problem för fastighetsägarna eller förvärrande av vägen. När samtliga grävningsarbeten är klara skall en genomgång av vägens beskaffenhet ske.

 Gunnar Jansson anmälde att backen upp till hans fastighet har körts ned och vid regn blir som ett gungfly och efterlyste återställande genom grusbeläggning. Även Britt-Marie Jangestrand som delar samma vägsträcka instämde i detta påpekande.

 Ordföranden tog också upp reparation av bryggan mellan vägen till Baldesjö och Andersson och landfästet vid Lena Jönssons fastighet.

 Information lämnades av ordföranden om de nya rutiner som gäller med fullmakter när fastighetsägare inte själva kan närvara vid årsmöten.

 Alvar Persson informerade mötesdeltagarna om att alla boende på Tegenområdet är välkomna till Rosendalsbanans tävlingar och erhåller gratis inträde.

 16. Midsommarfirande
 Ordföranden anmälde att traditionellt midsommarfirande liksom tidigare år sker med samling klockan 15.00 för blomsterplockning och färdigställande av midsommarstången. Klockan 17.00 är det resning av stången och dans kring densamma samt därefter poängpromenad med förtäring på logen. Var och en tar med sig egen matsäck. Andreas Andersson gör erforderliga inköp (korv och bröd).

 17.Tyst minut
 Ordföranden anmodade en tyst minut för att hedra bortgångne Einar Holm som varit mångårig boende på Tegen.

 18. Årsmötets avslutning
 Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden Thomas Örtendahl årsmötet 2011 avslutat och tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse.

 Vid protokollet:
 Britt-Marie Jangestrand
 sekreterare
 Justerat:
 Thomas Örtendahl Peter Andersson
 ordförande ledamot

 

Östby VÄGSAMFÄLLIGHET - Jahrestagung MINUTEN


Datum: 2011.06.12

Location: Tegens Loge (mit Per Andersson)

Derzeit Pia Baldesjö, Peter Baldesjö, Per Andersson, Peter Andersson. Evert Andersson, Lena A. Jönsson, Linda Skarin, Nils Cederquist, Said Antonsson, Lars Malm, Lars-Arne Holm, Gunnar Jansson, Jörgen Sundberg, Lennart Thörnäs, Thomas Örtendahl, Alvar Persson, Karin Pettersson, Ellen Kluge, Carin Hjelte, Johnny Hjelte, Andreas Andersson, Hans-Jörgen Källqvist, Gunilla Örtendahl, Britt-Marie Jangestrand
 
 1. Jahrestagung Eröffnung:
 Die Jahrestagung wurde von dem Vorsitzenden Thomas Örtendahl, die alle Anwesenden willkommen geheißen eröffnet.
 
 2. Die Zulassung der Bekanntmachung mit Tagesordnung
 Senden Einladung mit Tagesordnung im Einklang mit den Statuten wurden genehmigt.
 
 3. Wahl des Vorsitzenden für die Hauptversammlung
 Vorsitzender der Hauptversammlung gewählt Thomas Örtendahl.

4. Wahl des Sekretärs für die Jahrestagung
 Als Sekretärin für die Hauptversammlung gewählt Britt-Marie Jangestrand.

5. Genehmigung des Annual Meeting Minutes
 Genehmigung des Jahresberichtes Sitzungsprotokolle wurden Peter Andersson.

6. Jahresbericht für 2010 - 2011
 Secretary Britt-Marie Jangestrand hatte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. April 2010 bis 31. März 2011 eingestellt. Der Jahresbericht wurde an alle Anwesenden verteilt. Vorsitzender Thomas Örtendahl wurde oral durch die verschiedenen Abschnitte der informative Jahresbericht, der sowohl Straßenerhaltung als die Wirtschaft, die sowohl in Zahlen und in den Charts Berichte.
  Zustimmung der Hauptversammlung der vorgeschriebenen Jahresabschlusses, so dass die Dokumente hinzugefügt werden.
 
 7. Revisionsbeberättelse für das Geschäftsjahr 2010 - 2011
 Der Verband der Wirtschaftsprüfer Per Andersson lesen Sie die Audit-Bericht für das vergangene Jahr die Konten.
  Zustimmung der Hauptversammlung der Prüfung zu berichten.

8. Entlastung des Vorstandes
 Hauptversammlung erteilten Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr
 
 9. Der Vorschlag des Ausschusses zur Wahl von Arbeitsaufgaben - Mitglieder, alternative, Wirtschaftsprüfer und stellvertretender Wirtschaftsprüfer
  Der Jahresbericht zeigt, dass die Amtszeit der Direktoren Britt-Marie Jangestrand und Peter Baldesjö das laufende Jahr geht. Auch die Vorstandsmitglieder, Gunilla Örtendahl.
  Der Nominierungsausschuss schlägt Wiederwahl von Britt-Marie Jang Strand und der Wahl von Peter Andersson Laufzeit des Mandats von 2011 bis 2013. Der Nominierungsausschuss schlägt vor, dass Gunilla Örtendahl Wiederwahl von Abgeordneten für die Dauer 2011-2013.
  Das jährliche Treffen beschlossen, Direktoren und stellvertretenden Direktoren aus dem Wahlausschuss der Vorschlag auszuwählen.
 
 Auch schlug Wiederwahl von Per Andersson als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011-2012 und Ralf Mohlin als stellvertretender Rechnungsprüfer für den gleichen Zeitraum. Das jährliche Treffen beschlossen, die Revisionsstelle zu wählen und nach den Wahlen Vorbereitung Anregungen.
 
10. Beschlussfassung über die Nomination Committee
 Das jährliche Treffen beschlossen, Pia Baldesjö und Lars-Arne Holm an den Verein der Nominierungsausschuss, zwei Wiederwahl zu wählen. Pia Baldesjö als convenor gewählt.
 
 11. Die Auswahl des Unterzeichners
 Das jährliche Treffen beschlossen, dass das gemeinsame Vermögen Einheit durch den Vorsitzenden Thomas Örtendahl und Schatzmeister Lennart Thörnäs, gesondert abonniert werden.
 
 12. Gebühren
 Die jährliche Sitzung beschlossen, dass die Vergütung für den Vorsitzenden, dem Schatzmeister und Sekretär mit einer unveränderten Höhe von SEK je 1.000 bezahlt werden
 
 13. Maut
 Der Vorsitzende informiert über die Regeln für Beiträge aus dem Verkehr Agentur, die die Größe gewährt auf der Grundlage der Zahl der ständigen Einwohner in der Region. Das jährliche Treffen beschlossen, dass die unverändert Abgaben für Road Pricing gelöscht wird.
 
 14. Ausführung von Straßenbauarbeiten in der eigenen Arbeitsumgebung
 Der Vorsitzende erläuterte die Gedanken hinter den Vorschlag für die Einrichtung von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Wartungsaufgaben auf der Straße durchzuführen, um die Kosten für die Instandhaltung der Straßen zu minimieren.
  Nach einer Diskussion wurde beschlossen, der Hauptversammlung führen zwei Tätigkeitsberichte pro Jahr. Die Tage werden durch den Vorstand und die Bekanntmachung der Arbeitstage festgelegt werden sowohl auf dem Schwarzen Brett in die Postfächer geschrieben, und der Verband der Website www.ortendahl.com/ostby.
 
 Lennart Thörnäs vorgeschlagen, dass Andreas Andersson die Gesamtverantwortung für den Zustand der Straße und in Rücksprache mit dem Vorsitzenden der notwendigen Aufwand zu haben.
 
 Der Vorsitzende berichtete, dass Darest Andreas Andersson für den Straßenbau engagiert nach Marktpreisen vergütet werden.
 
 Peter Baldesjö berichtete, dass der Unternehmer, der den Verein bis heute angestellt wurde geäußert, dass die Preise, die er berechnet auf die Menge aller Art der Straße Tätigkeiten beruhten.
 
 Das jährliche Treffen beschlossen, den Vorstand zu beauftragen, die Kosten für die Dienste von verschiedenen Anbietern zu untersuchen, um auf der Straße arbeiten. Dieser Grundsatz gilt sowohl die Berücksichtigung der Kosten der Qualität der geleisteten Arbeit.
 
 15. Zusätzliche Information
 Der Vorsitzende teilt der Verband auf der Website, die auch umfasst Satzung und Vorstand Minuten. Um Mitglieder der Nachrichten auf der Website zu informieren ist es wichtig, dass alle bemerken die richtige E-Mail-Adressen der Vorsitzende oder Schriftführer.
  Darüber hinaus gab der Präsident, dass der Verein die National Association of Private Straßen, die mehrere Vorteile für Mitglieder Mitteln, einschließlich beigetreten gute Versicherung und Rechtsberatung.
 
 Der Vorsitzende berichtete über die aktuelle Situation in Bezug auf Vattenfall die Arbeit mit der Beerdigung von Stromkabeln in der Gegend. Die Arbeit wurde bisher noch nicht in irgendwelche Probleme für Grundstückseigentümer oder Verschlechterung von der Straße geführt. Wenn alle Grabungen abgeschlossen sind, erfolgt eine Überprüfung der Zustand der Straße.
 
 Gunnar Jansson berichtet, dass der Hügel bis zu seinem Eigentum wurde heruntergekommen und regen zu einem Sumpf und forderte die Wiederherstellung durch den Kies-Beschichtung. Obwohl Britt-Marie Jangestrand, die die gleiche Strecke unterwegs erleben vereinbart mit dieser Beobachtung.
 
 Der Vorsitzende auch mit der Reparatur der Brücke zwischen der Straße nach Baldesjö und Andersson und Widerlager an Lena Jönsson Eigentum.
 
 Die Informationen wurden durch den Vorsitzenden der neuen Verfahren, die Stimmrechtsvertreter gelten, wenn Eigentümer können nicht persönlich an den jährlichen Treffen gegeben.
 
 Alvar Persson informiert die Teilnehmer des Treffens, dass alle Einwohner der Zeichnungsfläche willkommen Rosendal track Wettbewerben und erhalten freien Eintritt.
 
 16. Mittsommerfest
 Der Vorsitzende berichtete, dass das traditionelle Mittsommerfest, wie in den Vorjahren die Sammlung um 15.00 Uhr für Blumen Kommissionierung und Abschluss der Maibaum wird. 17,00 Aufgang der Bar und Tanz um ihn herum und zeigen Sie dann zu Fuß mit Erfrischungen in der Scheune. Jeder bringt sein eigenes Lunchpaket. Andreas Andersson nimmt die notwendigen Einkäufe (Wurst und Brot).
 
 17. Schweigen
 Der Vorsitzende bat um ein Moment der Stille des verstorbenen Einar Holm, der seit vielen Jahren lebt auf der Landzunge zu ehren.
 
 18. Das jährliche Treffen Schließung
 Da es keine weiteren Fälle wurden auf der Tagesordnung stehen, schloss die Präsidentin Thomas Örtendahl Annual Meeting 2011 und dankte den anwesenden Mitgliedern, für Ihr Interesse.
   


Minuten nach:


Britt-Marie Jangestrand
 Sekretärin


Bereinigt:


Thomas Örtendahl Peter Andersson
Vorsitzender Mitglied

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS