Logo

Stämmoprotokoll 2012

PROTOKOLL 2012

ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET – ÅRSMÖTESPROTOKOLL

ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET – ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Datum: 2012 05 27

Plats: Tegens Loge (hos Per Andersson)

Närvarande:

Britt-Marie Jangestrand, Sannerhult 1:27, Magnus Jangestrand Sannerhult1:27, Nico Schmidt, Sannerhult 1:34, Ellen Kluge Sannerhult 1:29, PeterAndersson

Sannerhult 1:12, Eric Andersson Sannerhult 1:12, PiaBaldesjö, Peter Baldesjö Sannerhult 1:24, Gunnar Jansson, Sannerhult 1:23. AnnicaCederquist Sannerhult Nils Cederquist, Sannerhult 1:11, Lars Jonsson Sannerhult 1:6, Leif Andersson ÖdeborgsBråten 1:5, Ralf Mohlin Sannerhult 1:26, Per Andersson Sannerhult 1:33, LarsMalm Sannerhult 1:21, Lennart Thörnäs Sannerhult 1:19, Carin Hjelthe Sannerhult1:16, 1:41, Johnny Hjelthe Sannerhult 1:41, Jonny Andersson Ödeborg Östby 1:7, AndreasAndersson Sannerhult 1:7, 1:28, Lena Jönsson Sannerhult 1:10, Said Antonsson Sannerhult1:22, Jörgen Sundberg Sannerhult 1:17, Hans-Jörgen Källquist Sannerhult 1:20, Lars-ArneHolm Sannerhult 1:32, Thomas Örtendahl

Gunilla Örtendahl Sannerhult 1:38, Alvar Persson och Börje Lindström Rosendalsbanan.

Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade alla närvarande välkomna.

Godkännande av kallelse med föredragningslista

Utsänd kallelse med föredragningslista godkändes

Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.

Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-MarieJangestrand.

Justering av årsmötesprotokollet

Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes JörgenSundberg.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-2012

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2011 till 31mars 2012. Årsredovisningen delades ut till samtliga närvarande. Ordföranden Thomas Örtendahl kommenterade de olika avsnitten iden informativa årsredovisningen, som redovisar såväl vägunderhåll som ekonomi,dels i siffror, dels i diagram. Årsmötet godkände den förelagdaårsredovisningen som läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011-2012

Föreningens revisor Per Andersson läste upprevisionsberättelsen avseende verksamhetsårets räkenskaper. Årsmötet godkänderevisionsberättelsen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångnaverksamhetsåret.

Valberedningens förslag till val av lediga uppdrag:ordförande, kassör, suppleant, revisor, revisors suppleant.

Av årsredovisningen framgår att mandatperioden förordföranden Thomas Örtendahl, kassören Lennart Thörnäs och suppleanten Andreas Anderssonutgår innevarande år. Likaså gäller för revisor Per Andersson ochrevisorsuppleant

Ralf Mohlin.

Valberedningen föreslår att Thomas Örtendahl omväljes som ordförande för mandatperioden2012-2014, vilket också blev årsmötets beslut.

Till ny kassör i föreningen efter Lennart Thörnäs, som meddelat sin avgång, valde årsmötet eftervalberedningens förslag Lars Malm för verksamhetsperioden 2012-2014.Valberedningens förslag till omval av styrelsesuppleanten Andreas Andersson förperioden 2012-2014 godkändes av årsmötet.

Till ny revisor efter Per Andersson som avsagt sig omvalvalde årsmötet efter valberedningens förslag nuvarande revisorsuppleanten RalfMohlin och som ny revisorsuppleant valde årsmötet Jörgen Sundberg.

Beslut om valberedning

Valberedningen som bestått av Pia Baldesjö och Lars-ArneHolm har båda avsagt sig omval. Till ny valberedning valde därför årsmötetCarin Hjelthe och Johnny Hjelthe med Carin Hjelthe som sammankallande.

Val av firmatecknare

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas avordföranden Thomas Örtendahl ochkassören Lars Malm, var för sig. Ändringsanmälan sänds in genom sekreterarentill berörda myndigheter.

Arvoden

Årsmötet beslöt att arvoden skall utgå till ordföranden,kassören och sekreteraren med ett oförändrat belopp av 1.000 kronor tillvardera.

Vägavgifter

Ordföranden informerade om Trafikverkets regler för bidragsom baseras på antalet permanentboende i området.Årsmötet beslöt påordförandens förslag att oförändrade uttaxeringar skall utgå.

Utförande av vägarbeten 

Ordföranden Thomas Örtendahlgjorde en återblick på de arbetsdagar som föreningens medlemmar deltagit i,där det primära syftet har varit attgenom egna arbetsinsatser minimera kostnaderna för vägunderhållet och det sekundära i att skapa en gemensamhetsandafastighetsägarna emellan.

Ordföranden föreslog att medlemmarna samlas kring åretsförsta arbetsdag på vägen söndagen den 3 juni klockan 10.00 med samling vidbrevlådorna.

Ytterligare en städdag har inbokats, lördagen den 11augusti.

Anslag om städdagarna sätts upp på anslagstavlan vidbrevlådorna.

Vidare redogjorde Thomas Örtendahlför arbetet med att infordra anbud från olika entreprenörer för utförande avarbeten på vägen. Anbudsförfrågningarna har tyvärr inte resulterat i någrasvar.

Ordföranden har tillsammans med Andreas Andersson kontaktatJan-Erik Olsson i Lane som tidigare anlitats för olika arbeten på vägen.Jan-Erik Olsson har åtagit sig att utföra erforderliga vägarbeten, bl aborttagning av gamla trummor och förbättring av farliga kurvor.

Saltning av vägen skall snarast ske. Vattenfall kontaktasför att markera ut var nergrävd elledning går i vägen. Andreas Anderssonkontaktar Bengt Pettersson angående klippning av vägkanter.

Traditionellt midsommarfirande

Andreas Andersson informerade de närvarande om tiderna fördet traditionella midsommarfirandet. Blommor och grönt plockas innan stångenreses klockan 15.00. Dansen börjar klockan 17.00 och åtföljs av poängpromenadmed prisutdelning samt knytkalas pålogen där servering av potatis tillhandahålls. Senare på kvällen erbjudstraktering med korv och bröd. En kostnad på 25 kronor tas ut för den gemensammaförplägnaden.

Övriga frågor

Gunnar Janssonanmälde att utdelning av post under juni, juli och augusti sker dagligen. Övrigtid under året delas post ut på måndagar och torsdagar.

Eric Andersson tog upp frågan om Telias uppsägning avsamtliga fasta abonnemang inom området. Från den 25 oktober upphör den fastatelefonin. Mobiltäckningen är inte tillfredsställande.

Årsmötet beslöt efter diskussion att samfällighetsföreningentillställer Telia ett brev med begäran om förstärkt information och förfråganom att samtliga fastighetsägare, även de som inte har fast abonnemang idag, kananslutas till det mobila nät som Telia erbjuder.

Ordföranden tog upp frågan om anslutningsavgift för nyafastighetsägare.

Han rapporterade att han varit i kontakt med Lantmäteriet iärendet.

År 1990 tog styrelsen ett beslut om en inträdesavgift på3.000 kronor.

Efter samrådet med Lantmäteriet om policyn vidinträdesavgifter för nya medlemmar i vägföreningar rekommenderassamfällighets-föreningen att ta ut en inträdesavgift motsvarande den vägavgiftsom skulle förevarit året innan inträdet.

Tyst minut

Ordföranden anmodade de närvarande att resa sig upp för entyst minut för att hedra den bortgångne mångårige medlemmen Evert Andersson.

Årsmötets avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklaradeordföranden Thomas Örtendahlårsmötet 2012 avslutat och tackade de närvarande medlemmarna för visatintresse.

Vid protokollet:

Britt-MarieJangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl Jörgen Sundberg

Copyright © 2016, Östby Vägsamfällighet || Sidan skapad av LANTECH.se