Stämmoprotokoll 2013

PROTOKOLL 2013

 

ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2013 05 19 på Logen, Tegen

Närvarande: Annica Cederqvist, Nils Cederqvist, GunnarJansson, Carin Hjelte, Johnny Hjelte, Ralf Mohlin, Lennart Thörnäs, LarsJonsson, Anna Lindahl, Jörgen Sundberg, Peter Baldesjö, Pia Baldesjö, PederJohnson, Hans-Jörgen Källquist, Leif Andersson, Andreas Andersson, PerAndersson, Lars-Arne Holm, Said Antonsson, Anita Antonsson, Peter Andersson,Eric Andersson, Gunilla Örtendahl, Thomas Örtendahl, Lars Malm, MagnusJangestrand, Britt-Marie Jangestrand

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av Thomas Örtendahl som hälsadealla välkomna till årsmötet med Östby Vägsamfällighet.

2. Godkännande av kallelse med dagordning

Utsänd kallelse med dagordning godkändes av årsmötet.

3. Val av ordförande för årsmötet

Thomas Örtendahlvaldes till årsmötets ordförande.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Jangestrand.

5. Justering av årsmötesprotokollet

Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdesPeter Andersson.

6. Verksamhetsberättelse för år 2012-2013

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättatårsredovisning/ verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2012 – 31mars 2013.

Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarandesom bereddes tid att studera och läsa igenom innehållet. Årsmötet godkände denupprättade årsredovisningen som läggs till handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012-2013

Föreningens revisor Ralf Mohlin läste upp revisionsberättelsenavseende årets räkenskaper och anmälde att intäkterna uppgått till 67.468kronor och utgifterna till 40.760 kronor. Det egna kapitalet utgjorde vid verksamhetsperiodensslut 150.367 kronor.

Årsmötet godkände den upprättade revisions-

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångnaverksamhetsåret.

9. Valberedningens förslag till val av lediga uppdrag. -ledamöter, 2 st, -suppleant, -revisor, -revisorsuppleant

Mandatperioden för ledamöterna Britt-Marie Jangestrand ochPeter Andersson utgår innevarande år, liksom för suppleanten Gunilla Örtendahl,revisor Ralf Mohlin och revisorsuppleant Jörgen Sundberg.

Valberedningen föreslår att Britt-Marie Jangestrand ochPeter Andersson väljs om till ledamöter för mandatperioden 2013-2015, attGunilla Örtendahl väljs om till suppleant för mandatperioden 2013-2015 samt attrevisor Ralf Mohlin väljs om för ett år och revisorsuppleanten Jörgen Sundbergför ett år.

10. Val av valberedning

Årsmötet beslöt att välja Carin Hjelte för en mandatperiodpå två år, 2013-2015 och Johnny Hjelte för en mandatperiod om ett år,2013-2014.

11. Val av firmatecknare

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordförandenThomas Örtendahl och kassören Lars Malm, var för sig.

12. Arvoden

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå med 1.000kronor vardera till ordförande, kassör och sekreterare.

13. Informationom vägavgifter

Kassören Lars Malmredovisade på storskärmsbilder samfällighetens intäkter, kostnader ochrörelseresultat både i siffror och med hjälp av olika diagram. Vägbidraget ären stor del av intäkterna och sommarvägunderhållet tar en stor bit avkostnaderna. Även om resultatet ser bra ut finns en latent skuld med anledningav genomförda dikningsarbeten som ännu

ej fakturerats. Prognosen för 2013-2014 belyser den upplupnadikningskostnaden och tar också upp planerade kostnader för framtidalantmäteriförrättning och medel till en avsättningsfond.

Upprättade 2-årsplaner, budget för 2014-2015 och 2015-2016utvisar att en ökning erfordras av väg-avgifterna.

Kassören anförde vikten av att bygga upp en buffert förkommande investeringar.

Ordföranden kompletterade kassörens information med anmälanom att han varit i kontakt med Trafikverket och fått besked om att det inteblir någon större förändring av vägbidraget med anledning av färrepermanentboende.

Ordföranden anmälde vidare att två lantmäteri-förrättningarförekommit tidigare, en gjord 1967 och en år 1990.

Färgelanda kommun har enligt Thomas Örtendahl ställt sig positiv till att bidra med lagning avvägen från väg 172 in till vägen mot Rosendalsbanan.

Thomas Örtendahlrapporterade att vägen på vissa ställen behöver höjas, bl.a. vid Hosjön, däröver-

svämningar vid högt vattenstånd inträffar. Även vid ett dikeintill fisketavlan erfordras en väghöjning.

Bergknallen invid sågen orsakar problem vid väg-arbeten ochåtgärder behövs för att dels förbättra

för vägmaskiner, dels ge en bättre sikt i kurvan.

Med hänvisning till lämnad information och överskådlig dokumentationom samfällighetens framtida investeringar och ekonomi beslöt årsmötet attställa sig positiv till en höjning av samtliga medlemmars vägavgifter.

Avgifterna skall höjas proportionerligt med 500 kronor frånoch med den 1 april 2014.

14. Arbeten i egna arbets grupper

Ordföranden informerade om att de tidigare genomfördaarbetsdagarna på vägen upplevts positivt. Dels har man bidragit till att fåvissa arbeten utförda utan att belasta samfällighetens ekonomi, dels har man befäst den sociala gemenskapen. Nyaarbetsdagar är inplanerade 2013, söndagarna den 9 juni och 11 augusti. En nysandlåda skall snickras ihop och en såg skall hyras in som kan kapa av grenar ihögt grenverk. Samling skall ske vid brevlådorna klockan 10.00. Sekreterarensätter upp anslag om arbetsdagarna.

15. Vägunderhåll upp till vägbom

Grus skall beställas till vägen upp mot bommen till Tegehagen.Denna del av vägen, från garagen upp till bommen, har tidigare inte tagits medi sedvanligt vägunderhåll.

16. Saltning av vägen

Thomas Örtendahlmeddelade att saltning av vägen kommer att ske innan midsommar. Vägen skallsladdas genom Andreas Anderssonsförsorg.

17. Fiberkabel

Flera fastighetsägare inom samfällighetsföreningen haranslutit sig till fiberkabel genom Torp-Ellenö Fiber Ekonomisk Förening. Thomas Örtendahl har via mail, som vidarebefordratstill samfällsföreningens medlemmar, erhållit information från föreningen. Årsmötetgodkände att fiberkabel får dras inom Tegen-området. Dock måste information ochinstruktioner ges till entreprenören om var samfällighetens el- ochvattenledningar går så att inte skador eller avbrott inträffar på dessaledningsdragningar. Vägar inom Tegenområdet skall också återställas i det skickde befanns innan grävningsarbetena påbörjades.

18. Vägskylt vid väg 172

Thomas Örtendahlanmälde att vägskylten vid väg 172 med text ”Tegen 4” är gammal och rostig ochbehöver bytas ut. Thomas Örtendahlkontaktar Trafikverket i ärendet.

19. Tid för erläggande av vägavgift

Thomas Örtendahlanmälde att enligt regelverket skall vägavgiften för varje medlem erläggasinnan tid för årsmöte för att medlemmen skall kunna utöva sin rösträtt.

Lars Malm anfördeatt han i möjligaste mån helst ser att medlemmarna betalar sina medlemsavgiftervia Internet eller bankgiro.

20. Traditionellt midsommarfirande

Andreas Andersson meddelade att midsommar kommer att firastraditionsenligt på Tegen. Midsommarafton infaller i år den 21 juni ochstädning på logen sker den 16 juni med början klockan 10.00.

21. Tyst minut

Ordföranden anmanade de närvarande vid årsmötet

att ställa sig upp och i en tyst minut hedra bortgångnaboende på Tegen, Birgit Holm och Walter Örtendahl.

22. Årsmötets avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklaradeordföranden Thomas Örtendahl årsmötet 2013 som avslutat.

Vid protokollet:

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl Peter Andersson

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS