Logo

Stämmoprotokoll 2014

PROTOKOLL 2014

UTDRAG UR ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Datum 2014 06 08

Plats Logen, Tegen

Närvarande Annica Cederqvist, Nils Cederqvist, GunnarJansson, Carin Hjelte, Johnny Hjelte, Ralf Mohlin, Lennart Thörnäs, LarsJonsson, Jörgen Sundberg, Peter Baldesjö, Pia Baldesjö, Peder Johnson,Hans-Jörgen Källquist, Andreas Andersson, Per Andersson, Lars-Arne Holm, SaidAntonsson, Anita Antonsson, Peter Andersson, Eric Andersson, Gunilla Örtendahl,Thomas Örtendahl, Lars Malm, Lena Jönsson, Jonny Andersson, Alvar Persson, Britt-MarieJangestrand

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av Thomas Örtendahl som hälsade allavälkomna till årsmötet med Östby Vägförening.

2. Godkännande av kallelse med dagordning

Utsänd kallelse med dagordning godkändes av årsmötet.

3. Val av ordförande för årsmötet

Thomas Örtendahl valdeS till årsmötets ordförande.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Jangestrand.

5. Val av justeringsperson

Till att förutom ordföranden justera årsmötets protokollvaldes Lena Jönsson.

6. Verksamhetsberättelse för år 2013-2014

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättatårsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 april 2013 – 31mars 2014. Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarande som bebereddestid att studera och läsa igenom innehållet.

Årsmötet godkände den upprättade årsredovisningen som läggstill handlingarna.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013-2014

Föreningens revisor Ralf Mohlin läste upprevisionsberättelsen avseende årets räkenskaper. Kassören Lars Malmkompletterade informationen med uppgifter om fonderingar inför framtida ny vägförrättningoch delade ut en specifikation över föreningens resultat, utveckling av detegna kapitalet, analys av intäkter och kostnader, budget och kostnadsutveckling.

 8. Beslut om ansvarsfrihetför styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 9. Valberedningensförslag till val av lediga uppdrag

Ledamoten Lars Malm har avsagt sig uppdraget i föreningen. Valberedningenföreslår att

årsmötet beslutar välja Jörgen Sundberg som ny ledamot,vilket blev årsmötets beslut.

Valberedningen föreslog vidare att Thomas Örtendahl omväljstill ordförande för mandatperioden

2014-2016, att suppleanten Andreas Andersson väljs om förmandatperioden 2014-2016 samt att revisor Ralf Mohlin väljs om för ett år,2014-2015. Valberedningens förslag godkändes av årsmötet.

10. Val till valberedning

Årsmötet beslöt att välja om Johnny Hjelte i valberedningenför mandatperioden 2014-2016.

11. Val av firmatecknare

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas avordföranden och kassören var för sig.

12. Arvoden

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå med 1.000kronor vardera till ordförande, kassör och sekreterare.

13. Information om vägavgifter

Vid föregående års årsmöte redogjorde ordföranden ochkassören för de framtida investeringar som

planeras i form av bl.a. en ny vägförrättning. För dessaframtida kostnader erfordrades en höjning av vägavgifterna för samtligaanslutna fastigheter. De nya avgifterna har debiterats ut på respektive

ansluten fastighet i proportion till föregående års avgift.

14. Traditionellt midsommarfirande

Andreas Andersson meddelade att midsommarstången resestraditionellt kl 17.00 och att blommor och löv dessförinnan skall vara plockadetill att pryda stången. Därefter är det gemensamt firande på logen.

15. Vägavgift för motorbanan

Motorbanans representant Alvar Persson framförde synpunkterpå vägavgiftens storlek avseende motorbanan. Kassören redogjorde för uttaxeringenoch hänvisade till tidigare lämnad redovisning.

16. Asfaltering vid infarten från väg 172

Ordföranden rapporterade från kontakter med Färgelandakommun (John Andersson) angående asfaltarbeten vid infarten från väg 172 intill motorbanan. Kommunen har därvid sagt sig bestrida kostnaderna, men harinte tagit med kostnaden i årets budget.

17. Höjning av vägen vid Hosjön

Vägverket har vid inspektion av vägen konstaterat att vägenhåller en bra standard men anmärkt på att vägbanan är för låg vid Hosjön. Anbudhar därför infordrats från Eklund Maskin, Hedekas, på en uppmätt sträcka av c:a100 meter. En höjning på c:a 55 cm erfordras där det är som lägst. Anbudssummansom lämnats lyder på 33.350 kr exkl moms. Årsmötet beslöt att uppdraga åtEklunds Maskin att höja vägen till av Väg-verket anvisad nivå.

18. Diken och vägtrummor

På städdagen gick ett arbetslag från väg 172 in till Tegen. Förutomatt städa rent i diken och ta bort stora stenar på vägen konstaterades entrasig vägtrumma vid vägpinne nr 22. En ändring av trumma erfordras vid AndreasAnderssons garage. Ev bör trumman bytas ut. På två ställen har skogsmaskinerkört och täppt igen trummor på skogsägaren Stefan Brobergs mark. Markägaren harkontaktats och har i sin tur gett Moelven i uppdrag att reparera skadorna. Ordförandenrapporterade att vissa träd står nära vägen, som genom åren har breddats. Ingaträd skall stå närmare vägen än 2 meter från dikeskanten. Berörda markägare harvidtalats.

19.Fiber och Internet

Möjlighet finns att i efter-hand ansluta sig tillfiber-nätet, dock blir kostnaden högre än tidigare med anledning av attstatsbidrag inte längre utgår.

20. Dålig avrinning vid Hosjön

Ordföranden rapporterade att han kommer att ta kontakt medmarkägaren Stefan Broberg med anledning av den dåliga avrinningen vid Hosjön,vilket till stor del påverkar vattnet på vägen.

21. Städdagen

Ordföranden anmälde att städdagen den 1 juni genomförts, ochatt den 26 oktober skall snöpinnarna sättas ut. Ett arbetslag på fem personererfordras.

22. Soptunnor

Kommunen har placerat ut nya soptunnor, två till varjehushåll, brunt för matavfall och grönt för restavfall. Andreas Anderssonanmälde att han informerats av kommunen om att möjligheter finns att flerafastighetsägare går samman för att gemen- samt dela på soptunnor av störrestorlek, vilket minskar kostnaden för varje enskilt hushåll. Andreas Anderssontar emot anmälningar från de som är intresserade av ett sådant arrangemang.

23. Tyst minut

Ordföranden anmanade de närvarande att ställa sig upp och ien tyst minut hedra bortgångna boende på Tegen, Arne Holm och fru Källqvist.

24. Årsmötets avslutning 

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklaradeordföranden Thomas Örtendahl årsmötet 2014 som avslutat.

Vid protokollet

Britt-Marie Jangestrand

Justerat

Thomas Örtendahl

Lena Jönsson

Copyright © 2016, Östby Vägsamfällighet || Sidan skapad av LANTECH.se