Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll 2020

ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

 

 

Dag 2020 05 31

Plats Utomhus vid logen på Tegen

 

Närvarande

Pia Baldesjö, Sannerhult 1:24, Per Andersson, Sannerhult 1:33, Andreas Andersson, Sannerhult 1:7, 1:28, 1:34, Agnes Stalega Sannerhult 1:28, 1:34; Hans-Jörgen Källquist, Sannerhult 1:20; Jonny Andersson, Ödeborg-Östby 1:7; Lennart Thörnäs, Sannerhult 1:19

Peter Andersson, Sannerhult 1:12; Magnus Jangestrand, Sannerhult 1:27; Britt-Marie Jangestrand, Sannerhult 1:27; Mia Wehlin, Sannerhult 1:23, Tony Aldén, Sannerhult 1:23; Thomas Örtendahl, Sannerhult 1:38; Jörgen Sundberg Sannerhult 1:17; Lars-Arne Holm, Sannerhult 1:32; Lars Jonsson, Sannerhult 1:6; Eva Hällgren, Sannerhult 1:17; Carin Hjelthe; Sannerhult 1:16, 1:41; Johnny Hjelthe; Sannerhult 1:41; Annika Cederquist, Sannerhult 1:11

                                          

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade de närvarande välkomna. Årsmötet hölls denna gång på grund av den pandemi som föreligger utomhus med placeringar av de närvarande på behöriga avstånd.

                                          

2. Godkännande av kallelse med dag dagordning

Utsänd kallelse godkändes av års mötet

 

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Thomas Örtendahl.

 

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till att föra årsmötesprotokollet valdes Britt-Marie Jangestrand.

 

5. Val av justerings personer

Att förutom ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Carin Hjelthe och Tony Aldén.

 

6. Årsredovisning för verksamhetsåret 2019-2020

Sekreteraren Britt-Marie Jangestrand hade upprättat årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2019 04 01 – 2020 03 31.

Verksamhetsberättelsen delades ut till samtliga närvarande som bereddes tid att läsa igenom innehållet

Årsmötet godkände den upprättade årsredovisningen som läggs till handlingarna.

 

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-2020

Föreningens revisor hade gått igenom räkenskaperna som befunnits i god ordning.

 Kassören Jörgen Sundberg kompletterade med information om intäkter och utgifter samt behållningen på vägsamfällighetens konto.

Till samfälligheten hör 32 betalande medlemmar., Årsmötet beslöt godkänna revisionsrapporten och den av lämnade ekonomiska rapporten samt lägga desamma till handlingarna.

 

8. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

9. Valberedningens förslag till ledamöter för en tvåårsperiod (2020-2022) och suppleanter föreslogs

Till ledamöter i styrelsen valberedningen omval av Thomas Örtendahl som föreningens 

ordförande, samt Jörgen Sundberg (omval) för samma tidsperiod.

Till styrelsesuppleanter föreslog valberedningen Lars-Arne Holm (nyval), för en mandatperiod om ett år, och Andreas Andersson, (omval) för en mandatperiod om två år, vilket blev årsmötets beslut.

Till föreningens revisor för ett år föreslog valberedningen omval av Lena Jönsson vilket blev årsmötets beslut.

Som revisorssuppleant i föreningen för ett år föreslog valberedningen omval av Jonny Andersson, vilket blev årsmötets beslut.

Till ledamot i valberedningen för två år valde årsmötet Johnny Hjelthe, omval.

Styrelsen i övrigt utgörs av ledamöterna Britt-Marie Jangestrand, sekreterare, och Peter Andersson, valda vid årsmötet 2019 06 09.

                                          

10. Val av firmatecknare –

Årsmötet beslöt att samfälligheten skall tecknas av ordföranden      och kassören var för sig.

 

11. Arvoden

Årsmötet beslöt att oförändrade arvoden skall utgå till ordförande, kassör och sekreterare med totalt 3.000 kronor.

 

12. Information om vägavgifter                                                          

Kassören Jörgen Sundberg hade tidigare under punkt 7 redogjort för föreningens ekonomi och de kostnader som belastar samfälligheten. Ekonomin är något ansträngd, beroende på att vägen under verksamhetsåret belagts med ett stort antal ton grus. Vägavgifterna för medlemmarna föreslås ligga kvar på oförändrade nivåer. Vägen håller en mycket god standard.

 

 

13. Vägföreningens hemsida

Ordföranden informerade om föreningens hemsida som kontinuerligt uppdateras.

GDPR, som ersatt personuppgiftslagen (PUL) beaktas. Angivna adressuppgifter på hemsidan kommer att tas bort.

Han framförde också vikten av att medlemmarna anmäler ändrad postadress, telefonnummer och mailadress så att information rörande föreningen kommer till rätt adress, antingen till honom eller till sekreteraren.

                                          

 

14. Midsommarfirande 19 juni

Det traditionella midsommarfirandet på Tegen får i år, med tanke på rådande pandemi, en annorlunda utformning.

Lövad stång kommer att resas med dans runtomkring, dock utan handkontakter.

Poängpromenaden ställs in.

                                          

15. Övriga frågor

Andreas Andersson anmälde att han haft många kontakter med Postnord angående postutdelningen in till Tegen. Postnord har beslutat inte längre köra in till de befintliga uppsatta brevlådorna inne på området utan i stället distribuera post till de permanentboende i en gemensam brevlåda som placerats vid den nedlagda Lelångenbanan.

Thomas Örtendahl kontrollerar vad som stipuleras i regelverket om hur många permanentboende som erfordras för att Postnord skall köra in med post till Tegenområdet.

 

Snöpinnarna planeras sättas ut lördagen den 24 oktober. Information lämnas också på föreningens hemsida.

 

16. Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg på dagordningen förklarade ordföranden 2020 års årsmöte avslutat och tackade medlemmarna för visat intresse.

 

Tegen 2020 05 31

 

Vid protokollet:

 

 

Britt-Marie Jangestrand

 

Justerat:

 

 

Thomas Örtendahl

 

 

Carin Hjelthe                              Tony Alden

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS