Logo

Stadgar

Nach dem schwedischen version ist ein Versuch, Übersetzung ins Deutsche

Vägföreningen har bankgironummer 5397-0323. Skriv Östby Vägsamfällighet som mottagare

Stadgar
 Sammanträdesdatum
 99 05 24
  
Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
 
§ 1 Firma Förenings firma är Östby vägsamfällighet i Färgelanda kommun.
 
§ 2 Samfälligheter Föreningen förvaltar vägsträckan mellan riksväg 172 och Sannerhult 1:18.
 
§ 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål dvs ombesörja den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter för vägsträckan enl § 2.
 
§ 4 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
 
§ 5 Styrelse
säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Färgelanda kommun.
Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.
 
§ 6 Styrelse
val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år.

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter och 1 suppleant väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 
§ 7 Styrelse
kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrat att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
 
§ 8 Styrelse
beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokoll skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
 
§ 9 Styrelse
förvaltning
Styrelsen skall
 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andel inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10 Revison För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
 
§ 11 Räkenskaps-period Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/4 - 31/3.

 
§ 12 Underhålls- och förnyelsefond Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 0 kr.
 
§ 13 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utse extra stämma. I fråga om medlemmarnas rätt att begära extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. För ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
 
§ 14 Kallelse till stämma Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämmans, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev.
 
§ 15 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
 
§ 16 Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisor
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

 
§ 17 Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
 
§ 18 Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begärt det.
 
§ 19 Flera verksam-hetsgrenar Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstning avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalens för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:
 
§ 20 Protokolljustering tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträdet enligt datum på första sidan.…………………………
(Sammanträdesledare)

Satzung
Meeting Datum
99 05 24Satzung samfällighetsförening, die nach dem Gesetz (1973:1150) über die Verwaltung der Gemeinden. Gesetz Bestimmungen über die Verwaltung gilt, soweit nichts anderes durch diese Satzung bestimmt ist.

§ 1 Name des Vereins Geschäft ist Østby vägsamfällighet Färgelanda in der Gemeinde.

§ 2 kommunalen Verband verwaltet Straße des Highway 172 und Truly Hult 1:18.

§ 3 Die Grundlage für die Bewirtschaftung im Einklang mit Samfälligheten, was die Bildung von seinen Zweck bestimmt verwaltet werden, dh für die gemeinsame Straßenunterhaltung organisieren und damit zusammenhängende Angelegenheiten für die Route nach § 2.

§ 4 Mitglied Mitglied der Gesellschaft ist der Eigentümer des Grundstücks oder gleichgestellten Eigenschaft, die Teil der samfällighet enthalten ist in § 2.

§ 5 Vorstand
Sitz, Zusammensetzung des Verbandes erstreckt sich ein Brett in Färgelanda Gemeinde eingerichtet werden.
Der Verwaltungsrat setzt sich aus vier Mitgliedern bestehen und zwei Stellvertreter.

§ 6 Board
Wahlausschuß ist am ordentlichen Hauptversammlung gewählt.
Der Begriff eines Mitglieds beträgt zwei Jahre und Stellvertreter für zwei Jahre.

Das erste Mal Wahlen statt, 2 Mitglieder und ein Ersatzmitglied gewählt auf nur ein Jahr.

Versammlung wählt den Präsidenten aus den Reihen seiner Mitglieder. Ansonsten bilden den Vorstand selber.

§ 7 Vorstand
Einberufung der Hauptversammlung, die Tagesordnung Mitteilung des Vorstandes, die eine Erklärung der einschließt, wo Fragen sollte den Mitgliedern mindestens sieben Tage vor der Sitzung zugeleitet werden. Die Stellvertreter werden, innerhalb der gleichen Zeit zu der Einberufung und wo Angelegenheiten. Mitglied, das verhindert ist, teilt der Präsident, der sofort in Stellvertreters einzuberufen hat. Ersatzspieler nicht dienen statt Mitglied ist berechtigt, an der Sitzung teilnehmen, aber nicht stimmberechtigt.

§ 8 Board
beschlussfähig, Minuten Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Bekanntmachung ordnungsgemäß und wurde mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Ungeachtet dessen gelten als ordnungsgemäß bezeichnet Vorstandssitzung werden, wenn alle Mitglieder bei der Sitzung anwesend. Da die Entscheidung des Verwaltungsrats im Sinne von dem, was die Mehrheit der Wähler beitreten werden. In einem Unentschieden Wahl durch das Los. Die andere Frage betrifft die Bedeutung Vertretung des Präsidenten.

Ohne dass in der Bekanntmachung kann Fällen auf die ständige identifiziert wurden mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder und im Einvernehmen.
Frage kann ungeachtet der Bestimmungen von Absatz ohne Vorankündigung bestimmt werden, wenn alle Mitglieder an der Entscheidung zustimmen.

Diejenigen, die Entscheidung der Sache beteiligt dauert Lodge Vorbehalte gegen die Entscheidung. Solche Vorbehalte sind vor dem Ende der Sitzung mitgeteilt werden.

Über eine Angelegenheit, in denen der Vorstand beschlossen, Protokoll, das Daten enthält, die Teilnahme der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder, kurze Beschreibung des Falles, der Entscheidungen der Beschwerdekammer und Erwägungen Reservierungen werden muss. Protokolle werden von den Vorsitzenden oder ein anderes Mitglied bei Fälligkeit des Vorsitzenden genehmigt werden leitete die Sitzung.

§ 9 Board of Directors
Verwaltungsrat
1. Kommunen und Verwaltung des Vereinsvermögens
2. Buchführung des Vereins Konten
3. Aufzeichnungen über Immobilienbesitz, der Aktienindex, der Eigentümer
4. jährlich an die Hauptversammlung, Jahresberichte über die Tätigkeiten der Gesellschaft und Wirtschaft liefern
5. wenn das Management umfasst mehrere Gemeinden oder anderweitig in verschiedenen Branchen und Mitglieder der Anteil unterteilt ist nicht gleich in allen Geschäftsbereichen Disziplinen, getrennte Konten für jede Branche
6. andere Weise zu erfüllen, was das Gesetz den Verwaltungsrat Handhabung von Angelegenheiten des Vereins erfordert.

§ 10 Die Wirtschaftsprüfung Prüfung der Vorstandsmitglieder auf der Hauptversammlung bestellt einen Rechnungsprüfer und einen Stellvertreter.

Audit-Bericht wird dem Verwaltungsrat vorgelegt werden, spätestens drei Wochen vor der Hauptversammlung.

11 § finanziellen Zeitraum umfasst die Vereinigung Geschäftsjahr ist von 04.01 - 31 / 3.


§ 12 Instandhaltung und Erneuerung Fonds des Verbandes Instandhaltung und Erneuerung Fonds wird jährlich festgelegt werden hierfür mindestens £ 0.

§ 13 Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich im Mai statt an einem Ort und Zeit vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann, wann immer sie es für notwendig erachtet ernennen zusätzliche Sitzung. Im Falle der Mitglieder das Recht auf zusätzliche Sitzungen beantragen sind in 47 § 3 Gesetz über die PC-Verwaltung der Gemeinden bekannt gegeben.

Wenn die Sitzung gebilligt werden müssen und die Erhebung Bord Mitglied die Möglichkeit, von den getroffenen Maßnahmen überprüfen Lastschrift Länge nennen, auf denen die Beträge erhoben werden, was zurückzuführen ist auf jedes Mitglied und der Zeitplan für die Zahlung. Für ordentliche Generalversammlung findet auch Jahresberichte und den Prüfbericht für das abgelaufene Finanzperiode und die staatlichen Ausgaben und Einnahmen werden zur Überprüfung zur Verfügung in der gleichen Zeit.

§ 14 Bekanntmachung der Einladung zur Hauptversammlung der Sitzungen werden durch den Vorstand und durch Korrespondenz ausgestellt werden.

Notice of Action muss spätestens 14 Tage vor der Sitzung getroffen werden.

Die Bekanntmachung wird die Uhrzeit und Ort der Sitzung, die Fragen werden an der Sitzung teil und berichten den Standort in § 13 genannten Unterlagen angegeben sind.

Weitere Mitteilungen werden an den Vorstand Geschäftsstelle Mitglieder per Brief informiert gebracht werden.

§ 15 Anträge Mitglied kann einen Antrag stellen auf die Aktivitäten des Vereins vorgeschlagen. Motion auf der Hauptversammlung, der Vorstand diskutiert werden müssen, wenn sie später in den Monat April.

Der Vorstand bereitet die vorgegebene Bewegungen und machen sie den Mitgliedern zur Verfügung mit dem Jahresbericht.

Tagesordnungen für die § 16 Treffen in der Hauptversammlung folgenden Angelegenheiten:
1. Wahl des Vorsitzenden für die Konferenz
2. Wahl der Schriftführer der Versammlung (in der Regel der Verein die Sekretärin)
3. Wahl von zwei Minuten
4. Board of Directors und der Wirtschaftsprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Petition aus dem Verwaltungsrat oder Anträge von Mitgliedern
7. Vergütung des Vorstands und der Abschlussprüfer
8. Die vom Board vorgeschlagenen Ausgaben und Einnahmen des Staates und der Debit-Länge
9. Wahl des Vorstands und Chairman
10. Wahl des Abschlussprüfers
11. Informieren Sie sich über die Wahl eines Wahlausschusses
12. Andere Themen
13. Bekanntmachung über die Stelle, wo stämmoprotokoll verfügbar sein

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung werden mit Fragen nach Absatz eins, zwei, drei, sechs und 13 behandelt werden.


§ 17 Disposition von Erträgen in dem Fall, dass die Generalversammlung beschließt, verteilen die anfallenden Überschüsse, wird nach Geschäftsanteilen der Mitglieder in den Gemeinden durchgeführt werden.

§ 18 Generalversammlung Beschlüsse werden durch Zuruf getroffen werden, wenn keine Abstimmung beantragt wird.

Im Falle von Abstimmungen, etc. für 48, 49, 51 und § 52 Gesetz über die Verwaltung der Gemeinden.

Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung beantragt werden, wenn jemand es.

§ 19 mehrere aktive Sicherheit Arme der Abstimmung wird das Problem, dass verschiedene Zweige der Aktivität auf der Anwendung der Methode huvudtal jedes Mitglied eine Stimme, auch wenn er in mehreren Sparten beteiligt gewesen sein.

Für die Zwecke der Bilanzierung, die im Zusammenhang mit Fällen, jedes Mitglied sein Stimmrecht wie folgt ermittelt werden. Erstens reduzieren Mitglieds Stimmrechte innerhalb der einzelnen Aktivitäten in Bezug auf das Metier Anteil an der gemeinsamen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Abstimmung. Dann sammanlägges die reduzierte Anzahl Stimmrechte für jedes Mitglied. Metiers Einheiten der Aktivität, die gemeinsam zu vertreten Samfälligheten:

§ 20 Minutes Genehmigung Bereitstellung des Protokolls der Sitzung ist innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung geändert und anschließend den Mitgliedern zugänglich gemacht.

Diese Regelungen wurden in der Sitzung über die Termine der ersten Seite angenommen.... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Session Leader)

Copyright © 2016, Östby Vägsamfällighet || Sidan skapad av LANTECH.se