Dagordning

Dagordning 2019

Till årsmöte med Östby Vägsamfällighet

Tid:                          2019 06 09 (pingstdagen) klockan 10.00

Plats:                       Logen på Tegen (hos Per Andersson)

 

DAGORDNING

 

1.                              Årsmötets öppnande

2.                              Godkännande av kallelse och dagordning

3.                              Val av ordförande för årsmötet

4.                              Val av sekreterare för årsmötet

5.                              Val av justeringsman för årsmötesprotokollet

6.                              Årsredovisning för verksamhetsåret 2018-2019

7.                              Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019

8.                              Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

9.                              Valberedningens förslag till val av lediga uppdrag inom vägföreningen

10.                            Val av firmatecknare

11.                            Arvoden

12.                            Information om vägavgifter

13.                            Samfällighetens hemsida

14.                            Traditionellt midsommarfirande

15.                            Övriga frågor

16.                            Årsmötets avslutning

 

OBSERVERA          Om fastighetsägare av någon anledning inte kan närvara utan vill

                                 låta sig representeras av någon annan, skall undertecknad fullmakt

                                 från fastighetsägaren/-na uppvisas för att få utöva rösträtt och föra

                                 fastighetsägarens/-nas talan.

                                 Fullmaktsformulär bifogas denna kallelse.

 

                                 Årsavgiften skall enligt beslut vid föreningens årsmöte 2013 vara

                                 erlagd innan årsmötet 2019.

                                 Årsavgiftens storlek är oförändrad sedan föregående år.

Vid inbetalning över Internet, bankgiro konto 5397-0323, glöm ej ange fastighetsbeteckningen.

 

                                 Konstituerande sammanträde med den valda styrelsen hålls direkt efter

                                 årsmötets avslutning.

 

Dagordning 20160515

K A L L E L S E

Till årsmöte med ÖstbyVägsamfällighet

Tid:2016 05 15 (pingstdagen) klockan 10.00

Plats: Logen påTegen (hos Per Andersson)

DAGORDNING

1. Årsmötetsöppnande

2. Godkännandeav kallelse och dagordning

3. Valav ordförande för årsmötet

4. Valav sekreterare för årsmötet

5. Valav justeringsman för årsmötesprotokollet

6. Årsredovisningför verksamhetsåret 2015-2016

7. Revisionsberättelseför verksamhetsåret 2015-2016

8. Beslutom ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

9. Valberedningensförslag till val av lediga uppdrag inom vägföreningen

10. Valav firmatecknare

11. Arvoden

12. Informationom vägavgifter

13. Traditionelltmidsommarfirande

14. Övrigafrågor

15. Årsmötetsavslutning

OBSERVERA Om fastighetsägare av någon anledning inte kan närvara utan vill låta sig representeras av någon annan, skall undertecknad fullmakt från fastighetsägaren/-na uppvisas för att få utöva rösträtt och föra fastighetsägarens/-nas talan.

 Fullmaktsformulärbifogas denna kallelse.

 Årsavgiften skall enligt beslut vid föreningens årsmöte 2013 vara erlagd innan årsmötet 2016. Årsavgiftens storlek framgår av bifogat inbetalningskort.

 Avgiften kan också inbetalas till föreningen via Internet, viktigt är då att ange fastighetsbeteckningen!

 Konstituerande sammanträde med den valda styrelsen hålls direkt efter årsmötets avslutning.

Lördagen den 6 augusti är det allmän städdag på vägen.

 Allaär hjärtligt välkomna, som vanligt försedda med lämpliga redskap.

 Samling vid brevlådorna klockan 10.00.

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS